تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

3 حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهتشتی، تهران

10.29252/jlr.2021.167472.1314

چکیده

باوجود فراگیر شدن استفاده از سامانه‌های پیام خودکار، قوانین داخلی و بین‌المللی نسبت به تبیین جایگاه حقوقی آن‌ها، وضعیت معاملاتی وکیفیت جبران خسارات و... ایشان ساکت بوده و در میان حقوقدانان و محاکم، دیدگاه‌ها و رویه‌های متفاوتی وجود دارد که بعضا تعارضات غیر قابل رفعی را ایجاد کرده است. از نظر نگارندگان، علت اصلی این تعارض، عدم تقسیم‌بندی صحیح سامانه‌های پیام خودکار است. برای شناخت صحیح ماهیت و جایگاه حقوقی این سامانه‌ها، ابتدا باید آن‌ها را از حیث کارایی و عملکرد به چهار نوع تقسیم نمود. نوع اول و دوم، سامانه‌های واکنش‌پذیر و با حافظه محدود هستند که از میزان استقلال کمی برخوردارند. کاربر این سامانه‌ها نقش اصلی را در انعقاد قراردادها بر عهده دارد و مسئولیت جبران خسارات سامانه بر عهده‌ی وی می‌باشد. نوع سوم، سامانه‌های دارای نظریه ذهن بوده که با درک نفع و ضرر و فهم احساسات، همانند یک نماینده از جانب اصیل به فعالیت در دنیای مجازی می‌پردازند؛ آنها را همانند یک نماینده واقعی خاطی باید مسئول اعمال خارج از حدود اختیاراتشان دانست. نوع آخر سامانه‌ها، یعنی سامانه‌های دارای خودآگاهی، نمونه کامل یک سامانه با قدرت فهم منطق، احساسات، نیازها و تمایلات و منفعت طلبی هستند. دارایی، شخصیت حقوقی، مسئولیت، تعهد و حقوق اساسی برای این سامانه‌ها معنا پیدا می‌کند.در ادامه حقوقدانان برای جبران مسئولیت های دو سامانه اخیر، تئوری بیمه ‌این سامانه‌ها را بیان نموده‌اند. با وجود رویه های متعارض جامعه حقوقی، شناخت ابعاد حقوقی سامانه‌ها و پاسخگویی به مسائل و نیازهای موجود در دنیای تجارت الکترونیک، مستلزم تفکیک ماهوی و تحلیل جداگانه مسائل آنهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the nature and effects of contracts concluded by automated message systems

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Khalili 1
  • Mostafa Elsan 2
  • Mostafa Hasan Raeisi 3
1 private law- faculty of Law-Beheshti university of Tehran
2 Intellectual Property Rights and Cyberspace Department, Faculty of Law, Shahid Beheshti University.Tehran
3 private Law, Faculty of Law, Beheshti University.Tehran
چکیده [English]

Despite the extensive use of automated message systems, domestic and international laws are silent about explaining their legal situation, transactinal status and the way of compensation etc. there are different views and procedures among lawyers and courts which sometimes have made dilemmas. From the authors' point of view, the main reason for this conflict is the lack of accurate classification of automated message systems. To properly understand the nature and legal status of these systems, they must first be divided into four types in terms of performance. The first and second types are Reactive & limited memory systems, which have little degree of independence. The user of these systems plays a major role in concluding contracts, and he is responsible for the compensation of the system. The third type is Theory of Mind system that while perceiving benefit and loss and feeling emotions, acting like a real agent on behalf of original party at cyberspace. they must be held responsible for acting beyond the scope of their authority as a real defaulting agent. The systems of self-awareness, are a complete example of a system with the power to understand logic, emotions, needs, aspirations, and self-interest. Assets, legal personality, responsibility and basic rights for these systems are meaningful. Lawyers have suggested the insurance theory for compensating the responsibilities of these two systems. Despite the conflicting legal practices of the legal community, recognizing the legal dimensions of systems and responding to problems in the e-commerce world requires a distinction between their issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automated Message System
  • E-Commerce
  • Electronic Agent