داوران

 

راهنمای تصویری داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
هادی آب بسته حقوق عمومی مدیریت
سعیدرضا ابدی
مهرزاد ابدالی حقوق خصوصی دانشیار
مهرزاد ابدالی
دکتر شهرام ابراهیمی دانشگاه بهشتی
نجات الله ابراهیمیان شورای نگهبان
ابوذر ابراهیمی ترکمان استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه زاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
مهرنوش ابوذری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
محمد ابوعطا حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه سمنان
مهشید آجلی لاهیجی حقوق بشر دانش آموخته دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
رسول احمدی فر حقوق خصوصی لستادیار حقوق خصوصی دانشگاه ملایر
حامد ادریسیان حقوق عمومی
مسعود اربابی دانشیار
محمدعلی اردبیلی گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
محمد آرین حقوق تجارت بین الملل استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل- دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی
محسن ایزانلو حقوق تجارت بین الملل استادیار دانشگاه تهران
علی ایزدیار حقوق جزا و جرم شناسی استاد مدعو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
زهرا اژئر حقوق عمومی دکترا
کورش استوارسنگری حقوق عمومی عضوهیات علمی دانشگاه آزاد شیراز-دانشکده حقوق وعلوم انسانی
سیمین اسدزاده طالعی گروه حقوق خصوصی دانشگاه ازاد واحد کرمانشاه
سید محمد اسدی نژاد
رضا اسلامی حقوق خصوصی استادیار
علی اسلامی پناه حقوق خصوصی هیات علمی
قاسم اسلامی نیا حقوق جزا و جرم شناسی هیات علمی
احمد اسماعیل تبار حقوق اسلامی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در تهران
مجتبی اشراقی آرانی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
جواد اطاعت گروه علوم و اندیشه سیاسی ، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی. تهران ، ایران
حسین اعظمی چهار برج حقوق خصوصی قاضی دادگستریُ- معاون قضایی رییس کل دادگستری استان البرز
گودرز افتخار جهرمی دانشگاه شهید بهشتی
کامران آقایی حقوق خصوصی استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی - عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرک
احسان آقامحمدآقایی حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.
مسلم آقائی طوق گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
روح الله اکرمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
وحید آگاه گروه حقوق عمومی و بین الملل/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبایی
مصطفی السان حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی
مهدی الهویی نظری حقوق خصوصی هیات علمی دانشگاه آزاد
حمید الهوئی نظری
اکبر ایمان پور حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
جلیل امیدی
اعظم امینی حقوق محیط زیست استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
عیسی امینی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
منصور امینی
محمد امینی زاده حقوق اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشکده حقوق گروه حقوق
اعظم انصاری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر انصاری دانشگاه بهشتی
علی انصاری
اسداله یاوری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
ایرج بابایی حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی / دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدعلی بابایی حقوق کیفری و جرم شناسی
محمد مهدی با با پور گل افشانی حقوق اسلامی دانشیار دانشگده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی
محمدعلی بابائی
مهناز بیات کمیتکی بهشتی
حسین بادامچی
حسن بادینی
علیرضا باریکلو حقوق خصوصی استاد حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
sh بازرگان حقوق عمومی دکترا حقوق عمومی
رضا باستانی نامقی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
بابک باصری حقوق عمومی گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمود باقری حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و عاوم سیاسی، دانشگاه تهران
یوسف باقری حقوق عمومی دانشگاه
رضوان باقرزاده حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مهدی بالوی
فاطمه بخشی زاده حقوق عمومی مدیر گروه حقوق اداری (دیوان عدالت اداری) پژوهشکده استخراج رویه و مطالعات قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه
دلاور برادران دانشکده
عبدالرزاق برزگربفروئی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پزشکی قانونی
محسن برهانی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
مصطفی بروجردی حقوق اسلامی استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
تهمورث بشیریه
جمال بیگی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
ابراهیم بیگزاده دانشگاه شهید بهشتی تهران
ماشااله بنانیاسری حقوق خصوصی دانشگاه بهشتی
داریوش بهرامی حقوق خصوصی مدرس مدعو دانشگاه علوم قضایی
حمید بهره مند حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
محسن بهشتیان حقوق اقتصادی عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد
محمدعلی بهمئی دانشگاه بهشتی
مسیح بهنیا حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا، بویین زهرا، ایران
سرمه بوذرجمهری حقوق خصوصی bouzarjomehr
محمدرضا پاسبان دکترا حقوق/دانشیار حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامۀ طباطبائی.
بتول پاکزاد حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمد رضا پیرهادی حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی
خیراله پروین حقوق عمومی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران
رحیم پیلوار حقوق خصوصی استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجید پور استاد حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حسن پوربافرانی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
بهزاد پورسید حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق - گروه حقوق خصوصی قاضی دادگستری معاون قوانین مجلس شورای اسلامی
منصور پورنوری حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
کاوه پولادی حقوق عمومی حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عباس تدین حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز
بهرام تقی پور حقوق خصوصی
علیرضا تقی‌پور حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
ابراهیم تقی زاده
جواد تقی زاده حقوق عمومی گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمد تیموری حقوق معاهدات بین الملل دانش آموخته دکتری
محمدقاسم تنگستانی حقوق عمومی گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران. ایران
عباس توازنی زاده دانشگاه
احمدرضا توحیدی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه قم
منوچهر توسلی نایینی
محمدهادی توکل پور حقوق جزا و جرم شناسی هیات علمی حقوق جزا دانشگاه علوم قضایی
مجتبی جانی پور اسکلکی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان
سجاد جان محمدی حقوق خصوصی قاضی دادگستری تهران و دکتری حقوق خصوصی
منصور جباری
امین جعفری
علی جعفری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران، پردیس فارابی
فریدون جعفری دانشگاه بوعلی سینا
فیض الله جعفری عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه بوعلی سینا
حسن جعفری تبار حقوق بشر دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
میرقاسم جعفرزاده حقوق تجارت بین الملل دانشیار دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
محمد جلالی حقوق عمومی حقوق/دکترا/حقوق عمومی/دانشگاه سوربن فرانسه
محمود جلالی حقوق معاهدات بین الملل دکتر محمود جلالی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران
آیت الله جلیلی حقوق عمومی دانشگاه قم
محمدشهاب جلیلوند حقوق عمومی عضو هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
لعیا جنیدی
مجتبی جهانیان
حسین جوادی حسین آبادی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری دانشگاه فردوسی مشهد
ناهید جوانمرادی حقوق خصوصی
علی حاجیانی سردفتر دفترخانه شماره دو بوشهر
احمد حاجی ده آبادی
هادی حاج زاده گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
غلام رضا حاجی نوری حقوق خصوصی ایران ،تبریز،دانشگاه تبریز ، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
محمود حبیبی حقوق تجارت بین الملل
همایون حبیبی حقوق دریاها گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران،ایران
Saeed حبیبا حقوق مالکیت فکری استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
توکل حبیب زاده
محمد حبیبی مجنده دانشگاه قم
احمد حبیب نژاد حقوق عمومی استادیارگروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
جمشید یحیی پور حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه علامه محدث نوری
شهرزاد حدادی حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی حدادی
فروغ حیدری شولی حقوق عمومی استادیار مدعو دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
حسین حسینی
مینا حسینی پژوهشگر، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران.
مهدی حسن زاده حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
جواد حسین زاده حقوق خصوصی مدیر گروه حقوق خصوصی دانشگاه علم و فرهنگ
سید مهدی حسینی مدرس حقوق اقتصادی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران
سید حسن حسینی مقدم حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
محمد حسنوند حقوق عمومی قاضی دیوان عدالت اداری/ دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
سعید حقانی حقوق خصوصی مدرس مدعو / دانشگاه بهشتی
محمود خادمان حقوق تجارت بین الملل استادیار
قاسم خادم رضوی
ابوالفتح خالقی حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام حقوق کیفری و جرم شناسی - دانشگاه قم دانشکده حقوق گروه حقوق جزا و جرم شناسی
علی خالقی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
عبدالله خدابخشی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
خداداد خدادادی دشتکی پیام نور . اصفهان -هیات علمی
سید علی خزائی حقوق خصوصی، حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
حسن خسروی دانشیار گروه حقوق عمومی- -دانش آموخته بهشتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
دکتر محسن خلیلی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
یاسمن خواجه نوری
محمدعلی خورسندیان حقوق خصوصی professor
پیمان دادرس
یداله دادگر
سیدمهدی دادمرزی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
مهراب داراب پور حقوق تجارت بین الملل استاد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمد هادی دارائی حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
حمیدرضا دانش ناری حقوق جزا و جرم شناسی مدرس دانشگاه
حسین داوودی بیرق حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
علیرضا دبیرنیا حقوق عمومی مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه قم
رضا دریائی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
علی دشتی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
احمد دیلمی حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه قم
شاهپور دولتشاهی حقوق جزا و جرم شناسی دانشجوی دکترای حقوق
محمد راسخ استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
عبداله رجبی حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهرن
حبیب اله رحیمی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
فتح الله رحیمی عضو هیأت علمى گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانى دانشگاه آزاد اسلامى تهران شمال
زهره رحمانی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق دانشگاه ازاد انزلی
حسین رحمت اللهی حقوق عمومی گروه حقوق عمومی؛ دانشکده حقوق؛ پردیس فارابی؛ دانشگاه تهران، قم، ایران
سمانه رحمتی فر حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
منصور رحمدل حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد داسلامی واحد تهران مرکزی
مرتضی رستمی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه
هادی رستمی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان
ولی رستمی حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
لمیا رستمی تبریزی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
عباداله رستمی چلکاسری حقوق خصوصی، حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه گیلان
حامد رستمی نجف آبادی حقوق اسلامی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران
امید رشیدی حقوق خصوصی حقوق خصوصی، استان تهران، واحد تهران مرکز
علی رضایی حقوق خصوصی استادیار دانشگاه شیراز
مصطفی رضائی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
خدیجه رضائیان حقوق خصوصی، حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
سودابه رضوانی
بهزاد رضوی فرد
احمد رفیعی حقوق عمومی استادیار
محمدتقی رفیعی حقوق خصوصی دانشیار
علی رفیعی مقدم
محمد حسین رمضانی قوام آبادی حقوق محیط زیست دانشیار
امیرحسین رنجبریان
روح اله رهامی حقوق عمومی استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نوید رهبر حقوق تجارت بین الملل بهشتی
ابراهیم رهبری
محمدرضا رهبرپور حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد روشن حقوق اسلامی تحقیقات بنیادین
علی زارع حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
محمدحسین زارعی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
عبدالوحید زاهدی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار
علیرضا یزدانیان حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
عبدالجبار زرگوش نسب حقوق اسلامی دانشیاردانشگاه ایلام
شهرام زرنشان حقوق دریاها Associate Professor, Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
سید قاسم زمانی حقوق معاهدات بین الملل عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نوید زمانه قدیم حقوق بشر پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
محمد رضا زندی حقوق جزا و جرم شناسی استادیاردانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران
رضا زهروی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
علی اکبر سیاپوش حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
محمد ساردوئی نسب حقوق خصوصی دانشگاه تهران
محمدهادی ساعی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
علی ساعت چی حقوق خصوصی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
پرویز ساورایی حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
راحله سید مرتضی حسینی حقوق معاهدات بین الملل مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی
میر سجاد سید موسوی
محمدعلی سعیدی دانشگاه
غلامعلی سیفی زیناب حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
سید ناصر سلطانی حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران پردیس فارابی، قم، ایران
محمد سلطانی
صادق سلیمی
حسین سیمایی صراف حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
حسن سواری هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
میر شهبیز شافع حقوق معاهدات بین الملل استادیار
زهرا شاکری
مجید شایگان‌فرد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران
باقر شاملو حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
محمدعلی شاه حیدری پور حقوق خصوصی علوم قضایی
محمد عبدالصالح شاه نوش فروشانی
سعید شجاعی ارانی حقوق اقتصادی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
خدیجه شجاعیان حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
عباس شیخ الاسلامی حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران
امید شیرزاد حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشگاه یزد
صادق شریعتی نسب عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، پژوهشکده زیست شناسـی و علـوم پزشـکی تولیـد مثـل جهاددانشـگاهی ، مرکـز تحقیقـات اپیـدمیولوژی بـاروری
محسن شریفی
حسین شریفی طرازکوهی
عبدالحسین شیروی
عباس شیری ورنامخواستی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
ابراهیم شعاریان ستاری حقوق تجارت بین الملل استاد دانشکده حقوق دانشگاه تبریز
مهدی شعبان نیا منصور حقوق عمومی گروه حقوق عمومی-دانشکده حقوق-دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی-تهران-ایران.
توحید شفیع زاده دیزجی حقوق جزا و جرم شناسی دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
قاسم شفیعی علویجه حقوق تجارت بین الملل گروه حقوق دانشگاه کاشان
رضا شکوهی زاده عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
احمد شمس حقوق خصوصی دانشگاه ازاد
عرفان شمس حقوق عمومی استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
محمدابراهیم شمس ناتری
مهدی شهابی
مرتضی شهبازی نیا
راضیه صابری حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات و فناوری،
حسین صادقی حقوق خصوصی استادیار حقوق گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
اقای صادقی نشاط
جواد صالحی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار گروه حقوق بین الملل کیفری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
عطااله صالحی حقوق بشر استاد یار دانشکده حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد خلیل صالحی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشگاه قم
محمد صالحی مازندرانی
مهدی صبوری پور دانشگاه شهید بهشتی
اسدالله صحرانورد
علی اصغر صحرائیان دانشگاه
ساسان صیرفی حقوق دریاها، حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
بهراد صغیری حقوق تجارت بین الملل دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی، گروه حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه
علی صفاری
اسفندیار صفری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد(تهران)
محسن صفری حقوق خصوصی حقوق خصوصی واسلامی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران
ناهید صفری حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه
محمدحسن ضیایی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
صادق ضیایی بیگدلی بهشتی
حسین طباطبایی هیات علمی داشگاه تربیت مدرس
نسرین طباطبائی حصاری دانشگاه تهران
محمد طباطبائی نژاد حقوق خصوصی حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران
مرتضی طبیبی جیلی حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
فرهاد طلایی
محمد عابدی حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد
میرحسین عابدیان حقوق تجارت بین الملل قاضی، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا (لاهه)
عبدالله عابدینی حقوق معاهدات بین الملل عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)
علیرضا عالی پناه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)
حسن عالی پور حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران
اکبر عالم تبریز
اصلی عباسی حقوق بشر کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، دانشگاه شهید بهشتی
بیژن عباسی
محمود عباسی حقوق خصوصی دانشکده حقوق
مراد عباسی حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع علوم انتظامی امین
مجید عباس تبارفیروزجاه حقوق خصوصی
بختیار عباسلو حقوق خصوصی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مونا عبدی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
سید محمدعلی عبداللهی حقوق معاهدات بین الملل دانشکده حقوق گروه حقوق بین الملل
محسن عبدالهی دانشگاه بهشتی
ابراهیم عبدی پور فرد حقوق خصوصی عضو هیات علمی، گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم ، ایران
مریم سادات عربی
محمدحسین عرفان منش حقوق خصوصی
ستار عزیزی حقوق بشر حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
دکتر مجید عزیزیانی حقوق خصوصی قوه قضاییه
فاطمه عزیزمحمدی حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
پوریا عسکری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
سجاد عسکری حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده الهیات و حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابومحمد عسگرخانی
محمد رضا عظیمی حقوق عمومی مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
شادی عظیم زاده حقوق جزا و جرم شناسی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی – عضو هیات علمی ( استادیار) گروه حقوق کیفری و جرم شناسی – واحد تهران جنوب – دانشگاه آزاد اسلامی
یوسف یعقوبی حقوق خصوصی مستشار دادگاه تجدید نظر
امیرعباس علاءالدینی حقوق اقتصادی شورای رقابت(مرکز ملی رقابت)
مهدی علیاری حقوق معاهدات بین الملل گروه حقوق بین الملل- دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی-واحد علوم و تحقیقات- دانشگاه آزاد اسلامی- تهران
محمد علی انصاری پور
محسن عینی حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار، گروه حقوق ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی،قزوین،ایران
ماهرو غدیری حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده
حسین غلامی حقوق جزا و جرم شناسی استادگروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
محمد غلامعلی زاده حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور ، عضوعلمی
مجید غمامی
محمدمهدی غمامی
مریم غنی زاده بافقی حقوق خصوصی استادیار/ دانشگاه خوارزمی
محمدجواد فتحی
یونس فتحی گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه بوعلی سینا،همدان،ایران
مسعود فریادی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، ایران
حمید فرجی حقوق جزا و جرم شناسی هیئت علمی رسمی قطعی دانشگاه علوم قضایی
حسن فرج مهرابی حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر فرحزادی
غزاله فرید زاده
محمود فرد کاردل حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
عبدالحمید فرزانه حقوق اسلامی گروه فقه و حقوق اسلامی ،دانشکده حقوق وعلوم انسانی واحد شیراز،دانشگاه آزاداسلامی ، شیراز،ایران
مصطفی فضائلی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه قم، گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق
فرهنگ فقیه لاریجانی
مهدی فلاح خاریکی حقوق خصوصی استادیار، گروه حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.
علی محمد فلاح زاده حقوق عمومی دانشگاه
هدایت اله فلسفی
عزیزالله فهیمی
سیدمحمد قاری سید فاطمی
علی قاسمی
غلامعلی قاسمی حقوق بشر دوستانه (حقوق جنگ) گروه حقوق بین الملل،دانشکده حقوق ،دانشگاه قم،قم ایران
مجتبی قاسمی حقوق اقتصادی حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
یوسف قاسمی حقوق مالکیت فکری دانش آموخته دکتری حقوق فناوری از فرانسه
عباس قاسمی حامد
ابراهیم قدسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدامیر قدوسی حقوق عمومی مدرس دانشگاه
محمدباقر قربان وند شهیدبهشتی
احد قلی زاده منقوطای حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
سعید قماشی
فاطمه قناد
حمید قنبری حقوق اقتصادی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
کیومرث قنبری حقوق عمومی دانشجو/دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر قنبری جهرمی
جلیل قنواتی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
جلیل قنواتی دانشگاه تهران
مجید قورچی بیگی حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی
نوروز کارگری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
حمید کاظمی حقوق معاهدات بین الملل استادیار پژوهشگاه هوافضا
محمود کاظمی حقوق خصوصی گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی کاظمی جویباری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار گروه حقوق دانشگاه علامه آیت الله آملی
عباس کاظمی نجف آبادی
حسین کاویار حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک
حسین کاویار گروه حقوق، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
حامد کرمی گروه حقوق دانشکده انسانی دانشگاه شاهد
مهدی کریمی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیئت علمی
محمدوزین کریمیان حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی
محمد یکرنگی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران، گروه حقوق جزا و جرم شناسی
کیومرث کلانتری
فاطمه کیهانلو حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز ایران
ابوطالب کوشا
جعفر کوشا دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر گرجی ازندریانی دانشیار حقوق عمومی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران / ایران
رجب گلدوست جویباری حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق جزا و جرم شناسی
اسدالله لطفی حقوق اسلامی دانشیار دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه امام خمینی قزوین
همایون مافی حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
محسن محبی حقوق تجارت بین الملل حقوق عمومی و بین الملل-مدیر گروه-دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
الهه محسنی دانشجوی دکترا حقوق خانواده دانشگاه لیون 3 فرانسه
حسن محسنی حقوق خصوصی دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی
سعید محسنی حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
آزیتا محسن زاده
سیدمصطفی محقق داماد حقوق اسلامی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی ره، تهران، ایران
سام محمدی حقوق خصوصی دانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران،
قاسم محمدی حقوق اسلامی استادیارگروه حقوق اسلامی/ دانشکده حقوق/ دانشگاه شهید بهشتی/ تهران/ ایران
محمد رضا محمدی حقوق خصوصی دانش آموخته دکتری
علیرضا محمدزاده
علیرضا محمدی مطلق
سید هادی محمودی حقوق معاهدات بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
مهران محمودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زهرا محمودی کردی حقوق معاهدات بین الملل گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسن مرادی
مهدی مرادی برلیان حقوق عمومی استادیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
فردین مرادخانی حقوق عمومی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
محمود میرخلیلی
عباس میرشکاری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
سید علیرضا میر کمالی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزا
حسین میرمحمد صادقی
غلامحسن مزارعی حقوق عمومی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعیده مزینانیان حقوق عمومی گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
علی اکبر مسعودی لمراسکی حقوق بشر گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
میلاد مشایخ حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه خوارزمی تهران، وکیل دادگستری و استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی .
محمد مشاری
علی مشهدی حقوق محیط زیست دانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم
علیرضا مشهدی زاده حقوق خصوصی
رسول مظاهری کوهانستانی حقوق خصوصی عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مصطفی مظفری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
شهلا معظمی حقوق جزا و جرم شناسی جزا و جرم شناسی
عیسی مقدم حقوق خصوصی دانشگاه گیلان ، گروه حقوق
علی مقدم ابریشمی حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق ، دانشگاه علامه طباطبایی
رضا مقصودی پاشاکی
رضا مقصودی پاشاکی حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
فرشید مقیمیان بروجنی حقوق عمومی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی/ دانشگاه شهید بهشتی/ قوه قضاییه
حمیدرضا ملک محمدی استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
مهدی منتظر قائم حقوق اسلامی استادیار دانشگاه
عباس منصورآبادی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران
مهدی مهدوی زاهد حقوق عمومی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
نسرین مهرا
پرهام مهرآرام حقوق عمومی تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق، گروه حقوق عمومی
حسین مهرپور
حسنعلی موذن زادگان
امیرحسام موسوی گروه حقوق،دانشگاه بین المللی امام خمینی
سیّد دُرَید موسوی مجاب حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرّس
سید طه موسوی میرکلائی حقوق بشر دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران.
غلامرضا مولابیگی حقوق عمومی قاضی دیوان عدالت اداری
آیت مولائی حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران.
احمد مومنی راد حقوق تجارت بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه تهران
مهدی نیازآبادی حقوق خصوصی دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
امیرحسن نیازپور
معصومه ناظری فینی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
صابر نیاورانی حقوق خصوصی علوم تحقیقات
مرتضی نجابت خواه حقوق عمومی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر
سعید نجات زادگان
سعید نجات‌زادگان حقوق مالکیت فکری دانشجو دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه.
علی حسین نجفی ابرند آبادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل نعمت اللهی عضو هیات علمی دانشگاه قم گروه حقوق خصوصی
حمیدرضا نیکبخت دانشگاه
امیر نیک پی حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
کمال نیک فرجام حقوق خصوصی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی
حامد نیکونهاد حقوق عمومی حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه قم/ قم/ایران
پیمان نمامیان حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران
فریدون نهرینی دانشگاه تهران
رحیم نوبهار حقوق جزا و جرم شناسی گروه حقوق اسلامی- دانشکده حقوق- انشگاه شهید بهشتی
سیدیونس نورائی مقدم حقوق خصوصی گروه حقوق.دانشگاه بوعلی سینا.
محمد نوروزی حقوق خصوصی استاد مدعو دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
کامران هاشمی
مهدی هداوند حقوق عمومی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
هانیه هژبرالساداتی حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مدیرگروه حقوق مجتمع بین المللی دانشگاه ازاد مشهد
مجتبی همتی حقوق عمومی
سیدمجتبی واعظی حقوق عمومی هیئت علمی دانشگاه شیراز
حسین واله استادیار گروه فلسفه
سید حسن وحدتی شبیری حقوق خصوصی دانشیار
محمدرضا ویژه حقوق عمومی دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
بهنام یوسفیان شوره دلی حقوق جزا و جرم شناسی عضو تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
احمد یوسفی صادقلو حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منصور وصالی محمود
امیر ساعد وکیل حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
حسن وکیلیان استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی