جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه حقوق4 عمومی دتانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.184497.1500

چکیده

دادستانی به عنوان نماینده حقوقی جامعه در مقابل متجاوزین به حقوق عامه نقشی موثر و بی نظیر دارد. از این رو همواره در خط مقدم مواجهه با اخلال گران حقوق عامه که بعضا از صاحبان قدرت نیز می باشند واحتمال تعدی به حقوق عامه از جانب دسته اخیر بیشتر است ، قرار دارد. همچنین دادستانی از مهمترین نهادهای عمومی در تحقق حاکمیت قانون و تضمین حقوق و آزادی ها محسوب می شود. با این حال در مورد اینکه این نهاد زیر مجموعه کدام یک از قوای سه گانه قرار گیرد ، در تئوری های تفکیک قوا، دیدگاه واحد ی وجود ندارد. سه الگو در این مورد ارائه شده که عبارتند از: استقرار در ساختار قوه مجریه، استقراردر ساختار قوه قضائیه و دادستانی مستقل. هر نظام حقوقی متاثر از وضعیت سیاسی و تاریخی خود یکی از این الگوها را برگزیده است که هریک دارای نقاط ضعف و قوت است.نهاد دادستانی در راستای نقش ذاتی و تعریف شده خود دارای وظایف و اختیاراتی می باشد. مهمترین عامل تعیین کننده وظایف و اختیارات قانون است.در این نگاشته در پی شناخت جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا خواهیم بود. لذا به بررسی نقاط مثبت و منفی استقرار نهاد دادستانی در هر یک از قوای قضائیه یا مجریه و نیز به عنوان نهادی مستقل پرداخته خواهد شد و این مسئله را در دو نظام قضائی ایران وآمریکا بررسی خواهیم کرد. این نگاشته به این نتیجه رسیده است که استقرار نهاد دادستانی در قوه مجریه از فواید بیشتر و آسیب های کمتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The official position of the prosecution under the principle of separation of powers (Case Study: Iran-US)

نویسندگان [English]

  • hasan sharifian 1
  • reza eslami 2
1 sbu law faculty
2 Associate Professor sbu law3
چکیده [English]

The Prosecutor's Office, as the legal representative of society, plays an unparalleled role in the fight against transgressors. Therefore, it is always at the forefront of confrontation with public rights abusers, that some of them also may have power, which is usually more likely to be violated by the latter. The Prosecutor's Office is also one of the most important public institutions in fulfilling the rule of law and guaranteeing rights and freedoms. However, there is no unified view on the theories of separation on the status of this body in the subset of the three forces. There are three models foe this field: the structure of the executive branch, the structure of the judiciary and the independent prosecution. Each legal system, influenced by its political and historical status, has chosen one of these models, each of which has its strengths and weaknesses. The most important determinant or even limitation of these duties and powers of law is that all encounters, orders, and impediments must be within the framework of the rule of law. Therefore, we will examine the advantages and disadvantages of establishing a public prosecutor's office in each judicial or executive branch as well as an independent institution. The article concludes that the establishment of a prosecution office in the executive branch has more benefits and less damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosecutor's Office
  • Independence of Prosecutor's Office
  • Elected Prosecutor
  • Judiciary power
  • Executive power