دوره و شماره: دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 1-497 
مبنای مسئولیت مدنی اینترنت اشیاء

صفحه 219-245

10.52547/jlr.2023.229061.2342

علیرضا ایرانشاهی؛ اصغر محمودی؛ حسین ملکی