امنیت سایبری اتحادیه اروپا: تهدیدات، فرصتها و اقدامات (از آغاز تا سال 2021)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.52547/jlr.2023.228106.2267

چکیده

با رشد فناوری‌های نوین، ترویج استفاده از فضای سایبر و مواجۀ کنش‌گران سیاسی در نظام بین‌الملل با فرصت‌ها و تهدیدات آن، سیاست‌گذاری حوزه سایبر در دستور کار ویژه قرار دارد. یکی از این کنش‌گران سیاسی، اتحادیه اروپا است که به دنبال حضوری فعال و منسجم در حوزه سایبری در نظام بین الملل است. این مقاله به دنبال بررسی تهدیدات اتحادیه اروپا در حوزه‌ی سایبر، اقدامات اتحادیه در پاسخ به این تهدیدات و بررسی میزان انسجام میان مؤسسات، نهادها و آژانس‌های مرتبط با حوزه‌ی سایبر و تحلیل نقش آن‌ها در جهت مقابله با این تهدیدات است. سؤال اصلی این مقاله آن است که چگونه و با چه سازوکاری فرآیند سیاست‌گذاری امنیت‌سایبری اروپا در حال شکل‌گیری است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا با شناسایی تهدیدات، اقداماتی از قبیل اسناد راهبردی، دفاعی و غیره را به عنوان نقشه راهی برای مقابله با آن تهدیدات منتشر کرده و به منظور پیشبرد آنان نیز آژانس، سازمان‌ و مؤسسه مرتبط را تأسیس کرده است ( به عنوان متغیر مستقل) تا به یک کنش‌گر منسجم حوزه سایبر در نظام بین الملل تبدیل شود ( متغیر وابسته). به منظور راستی آزمایی فرضیه از روش ردیابی فرآیند تاریخی- تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش نشان داده می‌شود که پس از حمله سایبری به زیرساخت‌های استونی، اقدامات اتحادیه اروپا چه از لحاظ کمّی و چه از لحاظ کیفی‌، افزایش یافته است که نشان از عزم اتحادیه اروپا در جهت تبدیل شدن به یک کنش‌گر منسجم در حوزه‌ی سایبر در سطح بین الملل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber Security in the European Union: Threats, Opportunities, Actions (From Beginning up to 2021)

نویسندگان [English]

  • Roohollah Rahami 1
  • amirhossein ajdari 2
1 Assistant Professor of Law, University of Tehran
2 (Ph.D. Candidate of International Relations, Tehran University
چکیده [English]

Analysis of general conditions of smart contracts validity from Iranian and American legal perspective
Saeed NEJATZADEGAN (PhD student in Private law at Shahid Beheshti University of Tehran)
Mohammad SOLTANI (Associate Professor at Shahid Beheshti University (Faculty of law))
Abstract
A smart contract is one type of electronic contract whose specific feature is automatic execution. General validity conditions of contracts should be met to determine the validity of a smart contract. General validity conditions of a contract from Iran and the United States of America perspective consist of parties’ capacity, mutual agreement, consideration, and legitimacy of contract purpose. As described in this article, parties’ capacity normally does not examine in the routine procedure of smart contract conclusion, and it’s obligatory to ensure the complete capacity of parties by additional measures. Mutual agreements easily can be determined in smart contracts. Smart contracts can be concluded as reciprocal or nonreciprocal; and this article clarifies if there was no consideration in a nonreciprocal smart contract, it should be deemed as void in USA territory. Finally, if the purpose of a smart contract conclusion was illegal, undoubtedly that contract will be invalid in both Iran and USA territory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber security
  • European Union
  • Cyber Security Agency of the European Union
  • cyber resilience
  • coherence theory