تضمین خودمختاری مبتنی بر اطلاعات در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان با نگاهی به رویه اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی .

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jlr.2022.229204.2355

چکیده

حفاظت از اطلاعات شخصی در عصر دیجیتال، به دلیل حمایت از حریم خصوصی و شکوفایی آزاد و خودآیین فرد یک ضرورت تلقی می‌شود. خودمختاری مبتنی بر اطلاعات با تضمین امکانِ تصمیم گیری فرد بر افشا و یا استفاده نمودن از اطلاعات شخصی خود برای اولین‌بار در نظام حقوق اساسی جمهوری فدرال آلمان بنا نهاده‌شد. در سال 1983 دادگاه قانون اساسی در پرونده« قانون سرشماری جمعیت»، چیستی این مفهوم را تبیین نمود. از آن روی که نظم دموکراتیک قانون بنیادین بر شکوفایی آزادانه شخصیت افراد استوار شده‌است، این حق به خودمختاری مبتنی بر اطلاعات شأن و اعتبار قانون اساسی بخشید. اگرچه گستره این مفهوم یکپارچگی و محرمانه بودن سیستم های اطلاتی را دربرمی‌گیرد اما در صورتی که دولت در راستای حفظ نظم عمومی و یا ارائه یک خدمت ناچار به استفاده از داده های شخصی شهروندان باشد، تحدید مرزهای خودمختاری مبتنی بر اطلاعات صورت می‌گیرد. به دلیل غیرقابل تغییر بودن مواد مرتبط با حق‌های بنیادین، رویه قضایی جایگاهی اساسی در پویا ساختن نظام حقوقی در سایه تطور جامعه دارد. مفهوم مورد بحث نیز در پرتو همین ساز و کار شکل گرفته است. از آن جایی که آلمان یکی از دول عضو اتحادیه اروپا نیز محسوب می‌شود قوانین حفاظت از داده در سطح اتحادیه بر چیستی، چرایی و چگونگی خودمختاری مبتنی بر اطلاعات تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Protection of Informational Self-determination in the Constitutional System of The Federal Republic of Germany with regard to the European Union Procedure

نویسندگان [English]

  • mohamad jalali 1
  • Pegah Marzban 2
1 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University)
2 (M.A. in Public Law, Shahid Beheshti University)
چکیده [English]

Protection of Informational Self-Determination in the Constitutional System of the
Federal Republic of Germany concerning the European Union Procedure
Mohammad JALALI (Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University)
Pegah MARZBAN (M.A. in Public Law, Shahid Beheshti University)
Abstract
Protection of personal data in the digital age is a necessity for Ensuring the privacy and development of personality. Informational Self-determination was first established in the constitutional system of the Federal Republic of Germany by ensuring the possibility for an individual to decide on the disclosure or use of his personal information. The Constitutional Court explained this concept in the "Population Census decision" in 1983. Since the democratic order of the fundamental law is based on the development of personality, informational Self-determination should enable citizens to freely develop their personality. Although the scope of this concept includes the integrity and confidentiality of information systems, the borders of informational Self-determination are threatened when the government is forced to use citizens’ private data to maintain public order or provide a service. The judicial procedure has a fundamental position in making the legal system dynamic regarding social development due to the immutability of the articles related to fundamental rights, forming the study concept. Since Germany is one of the member states of the European Union, data protection laws at the level of the Union affect Informational Self-determination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-determination
  • Information
  • Development of Personality
  • Privacy sphere