انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.29252/jlr.2022.220933.1867

چکیده

قانون تجارت الکترونیکی مصوّب 1382 در ماده پانزدهم، انکار و تردید را نسبت به داده‌پیام «مطمئن» ناممکن دانسته است و از سوی دیگر طبق تبصره الحاقی به ماده یک قانون صدور چک مصوّب 1355 (الحاقی 1397) «قوانین و مقررات مرتبط با چک، حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرّعایه است.». همچنین می‌دانیم که یکی از دفاع‏های شکلی در برابر اسناد عادی، از جمله چک کاغذی، انکار و تردید می‌باشد. بر این اساس و با عنایت به اینکه از نظر فنّی و رویه‌های جاری، صدور چک‌ الکترونیکی مستلزم داشتن «گواهی امضای الکترونیکی» جهت احراز هویت واقعی صادرکننده است و نتیجة چنین الزامی، «مطمئن» شدن داده‏پیامِ چک می‌باشد، این سوال ایجاد می‌گردد که آیا می‌توان نسبت به چکی که در قالب داده‌پیام «مطمئن» صادر شده است، انکار یا تردید نمود؟ به عبارت دیگر، در تعارض میان این دو گزارة قانونی، تکلیف چیست؟ نویسندگان با تحقیق به روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی پس از بررسی اصولی تبصرة الحاقی، با دقت در مقرّرات مشابه در سایر اسناد الکترونیکی در حقوق داخلی و خارجی، به تحلیل بحث پرداخته و برای هر یک از شقوق آن، نتیجه‌گیری کرده‌اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Repudiation to E-Check in light of the amendments to the Check Code in 2018

نویسندگان [English]

  • Abbas Karimi 1
  • Amin Ghasempour 2
  • sajjad shahbaz ghahfarrokhi 3
1 Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
3 Jurisprudence and the Islamic Law Group, humanities faculty, Shahrekord university. Shahrekord. Iran
چکیده [English]

Repudiation to E-Checks in the Light of the Amendments to the Check Code (2018)
Abbas KARIMI (Professor of Law, University of Tehran)
Amin GHASEMPOUR (Ph.D. Candidate in Private Law, University of Tehran)
Sajjad SHAHBAZ GHAHFARROKHI (Assistant Professor of Law, University of Shahrekord)
Abstract
According to Article 15 of the Electronic Commerce Code of Iran (2003) repudiation of the Secure Data Message is not heard and on the other hand, upon the attached Note to Article 1 of Check Code (2018) “The regulations and statutes concerning the Check, as per the case, is required about checks issued in data form too”. Also, we know that one of the formal defenses against unofficial documents, including checks, is repudiation. Accordingly, and given that technically and routinely, issuing an electronic check requires an "electronic signature certificate" to authenticate the issuer, and while these requirements, in the final analysis, give the "reliable" description to the check data message the question arises whether it is possible to deny a check issued in the form of "secure" message data. In other words, what is the duty in the conflict between these two legal propositions? The authors have analyzed the discussion by the descriptive-analytical method after examining the principles of the supplementary note, carefully in the same provisions in other electronic documents in domestic and foreign law, and have concluded for each of its branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civil Procedure
  • Data Message
  • E-check
  • Repudiation
  • Secure