دوره و شماره: دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 11-850