پیامدهای «کووید 19» بر قراردادهای اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشگاه تبریز، ایران

10.29252/jlr.2022.226830.2168

چکیده

از سال 2019، حیات اجتماعی بشر با معضل جها‌‌ن‌شمولِ «کووید 19» مواجه شده است. این مسئله البته مشکلاتی را برای امور عمومی، از جمله حوزۀ قراردادها در پی داشته است. چراکه در اثر این معضل، بخشی از امور عمومی تعطیل یا نیمه‌تعطیل گشته است. از جمله مهم‌ترین پیامدهای چنین وضعیتی، بحران در روابط طرفین متعاهدین بوده است که بی‌تردید در آتیه سطح چنین بحرانی بیش‌ازپیش خواهد شد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی این موضوع را در نظام حقوقی ایران به بحث و فحص گذاشته است. در این راستا، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال بوده است که پیامدهای «کووید 19» بر قراردادهای اداری چیست؟ در پاسخ به این سؤال، تلاش شده است با استفاده از روش تحقیق: توصیفی – تحلیلی، به آن پاسخ داده شود. فرضیۀ نوشتار حاضر این بوده است که در وضعیت کنونی، کرونا ویروس، اجرای برخی از قراردادهای اداری را با معاذیر: «فورس ماژور» و «امور غیرقابل پیش‌بینی» روبرو ساخته است. در پایان، چنین نتیجه گرفته شده است که اولاً، برخی از قراردادهای اداری در اثر بحران کووید 19 با پدیدۀ «فورس ماژور» روبرو شده و لذا با چالش توقف موقت تا توقف دائمی مواجه شده‌اند. ثانیاً، بعضی ازاین‌گونه قراردادها به خاطر کووید 19 با پدیدۀ «امور غیرقابل پیش‌بینی» روبرو هستند و شایسته است حکمرانیِ کشور در اسرع وقت و بدون فوت وقت تصمیم راهبردی و اساسی در خصوص چگونگی مقابله با این ویروس مهلک را داشته باشد، پیش از اینکه بحران کووید 19، بحران‌های دیگر را دامن بزند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consequences of Covid 19 on Administrative Contracts

نویسنده [English]

  • ayat mulaee
assistant prof, Department of Law and Social Sciences, University of Tabriz. Iran
چکیده [English]

Since 2019, human social life has been confronted with the global
problem of "Covid 19". This, of course, has led to problems for public
affairs, including the field of contracts, as part of public affairs has been shut
down or partially shut down as a result. One of the most important
consequences of such a situation has been the crisis in the relations between
the contracting parties, which will undoubtedly increase in the future. The
present article, realizing such importance, has discussed this issue in the
Iranian legal system. In this regard, this article seeks to answer the question
of what the consequences of "Covid-19" are on the administrative contracts.
In answer to this question, an attempt has been made to answer it using the
research method: descriptive-analytical. The hypothesis of the present
article has been that in the current situation, Coronavirus has faced the
excuse of implementing some administrative contracts: "force majeure" and
"unpredictable matters". In the end, it is concluded that, firstly, some
administrative contracts have faced the phenomenon of "force majeure" as a
result of the Covid-19 crisis, and therefore have faced the challenge of
temporary suspension to permanent suspension. Second, some of these
contracts face the phenomenon of "unpredictability" because of Covid-19
and it is worthwhile for the government to make a strategic and fundamental
decision as soon as possible and without delay as to how to deal with this
deadly virus, before the Covid-19 crisis triggers other crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Covid 19
  • Administrative Contracts
  • Force Majeure
  • Unpredictable Matters
 الف( منابع فارسی
کتاب
.1امامی و استوار سنگری، حقوق اداری، جلد ،2تهران: بنیاد حقوقی میزان، .1391
.2انصاری،
کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: نشر حقوقدان، .1380
.3شفائی محمدرضا،
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاعواحوال در قراردادها، تهران: نشر
ققنوس، .1376
.4طباطبائی مؤتمنی، منوچهر،
حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت، .1378
.5کاتوزیان ناصر،
الزامهای خارج از قرارداد؛ ضمان قهری، تهران: کتابفروشی دهخدا، .1347
.6کاتوزیان، ناصر،
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، .1388
.7کاتوزیان، ناصر،
الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، جلد ،1
تهران: انتشارات دانشگاه تهران، .1386
.8کاتوزیان، ناصر،
قواعد عمومی قراردادها، جلد ،3تهران: گنج دانش، .1395
.9لورراسا، میشل،
مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، تهران: نشر حقوقدان، .1375
.10
مجموعه مقررات جدید آنسیترال دربارة داوری بینالمللی، ترجمه و تحقیق: محبی،
محسن و خاویار، محسن، تهران: انتشارات خرسندی، .1393
.11مولائی، آیت،
قراردادهای اداری، تهران: بنیاد حقوقی میزان، .1393
.12موحد، محمدعلی،
نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، .1353
.13موحد، محمدعلی،
مختصر حقوق مدنی، تهران: نشر مدرسه علی حسابداری و علوم مالی، .1352
.14هداوند، مهدی،
حقوق اداری تطبیقی، جلد ،1تهران: انتشارات سمت، .1390
مقاله
.15حسینآبادی، امیر، تعادل اقتصادی در قرارداد ) ،(2مجله تحقیقات حقوقی، شماره ،21-22
.121-153صص

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2پیامدهای »کووید- «19بر قراردادهای اداری
584
.16حکمت، محمدعلی، تأثیر تغییر اوضاعواحوال بر اعتبار معاهدات و قراردادهای
بینالمللی،
مجله دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، ،1363شماره .3
.17صادقی مقدم، محمدحسن،
مطالعه تطبیقی تأثیر تغییر اوضاعواحوال بر قرارداد و
راهحل حقوق ایران،
مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران،
.161-222 ، صص25 ، شماره1379
ب( منابع عربی
.18موسوی بجنوردی سیدمیرزا حسن، قواعدالفقهیه، جلد ،1نجف اشرف: مطبعةالاداب، 1389ق.
.19نراقی احمد،
عوائدالایام، قم: مکتب بصیرتی، 1408ق.
ج( منابع انگلیسی
Books
20. D'Arcy, Leo, Murray, Carole, Cleave, Barbara, Schmitthoff, Clive
Macmillan,
Schmitthoff's Export Trade the Law and Practice of International
Trade
, London, Sweet & Maxwell, 9th Edition, 1990.
21. Makendrick, Ewan,
Contract Law, 3th Edition, London, Macmillan, 1997.
22.Newbery, D. M.,
Privatisation, Restructuring and Regulation of Network
Utilities
, Cambridge, MA, The MIT Press, 1999.
23.Treitel G.H., The Law of Contract, 10
th Edition, London, Sweet & Maxwell,
1999.
24.Upex Robert,
Davies on Contract, 6th Edition, London, Sweet & Maxwell,
1991.
Articles
25.Puelinckx A.H., “Frustration, Hardship, Force majeure, Imprévision,
Journal of Intrntional Arbitration, Vol. 3, No. 2, 1986.
26.Stern Jon
, “Regulation and Contracts for Utility Services: Substitutes or
Complements? Lessons from UK Railway and Electricity History
, The
Journal of Policy Reform
, December Vol. 6(4), 2003.
27.Wstberg John A.,” Contract Excuse in International Business Transactions:
Awards of the Iran – United States Claims Tribunal
”, Foreign Investment
Law Journal
, Vol. 4, No. 1, 1989.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2پیامدهای »کووید- «19بر قراردادهای اداری
585
Documents
28.B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. V. Hunt (No. 2) [1983] 2 A.C. 352.
29.C. Czarnikow Ltd V. Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex [1978] 1
All ER 81 CA.
د( منابع فرانسوی
Documents
30.Circulaire 20 Novembre 1974, § 4.111(a).
31.Cahier des Clauses Administratives Générales Applicables aux Marchés
Publiques Industriels, 1980, Art. 19.
32.Circulaire 14 Octobre 1980.
33.EC/ 1928/ Commune de la Courtine.
34.EC/ 1947/ Pelot et EC/ 1976/ Départment des Hautes Pyrénées.
35.EC/ 1977/ Société Leplon et Cie et Hoeltgen.
36.EC/ 1933/ Compagnie des Tramways de Cherbourg.
37.EC/ 1983/ Société Propétrol.
38.EC/ 1921/Compagnie des Automobiles Postales et EC/ 1928/ Trassarol.
39.EC/ 1944/ Compagnie Francaise des Cables Télégraphiques.
40.EC/ 24 Mars 1916/ Compagnie Générale d'Eclairage de Bordeaux.
Livres
41.Carbonnier Jean, Droit Civil, 4 (Obligations), Paris, P.U.F. 2000.
42.Cassin R. and Waline M. Les Grands Arréts de la Jurisprudence
Administratif, SIREY, 1974.
43.Jourdian Patrice, RTD. Civil, Paris, Dalloz, 1994.
44.Laubadére, André de, Contrats Administratifs, Paris, L.G.D.I., 1984.
45.Mazeaud (H.l. et J.), Leçon de Droit Civil, Tome II, 1re Volume, Obligations
Théorie Générale, 8 éme éd, Par CHABAS, 1991.
46.Mazeaud Henri et Leon, Responsibilite Civile, Par Andre Tunc, Paris,
Montchrestien, 1970.
47. Rassat, Michéle Laure, La Responsabilité Civile, Paris, P.U.F., 1998.