مدل اضطراری دادرسی مدنی در روزگار کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه حقوق خصوصی

10.29252/jlr.2022.226831.2169

چکیده

مدل اضطراری دادرسی مدنی مدلی موقتی، حیاتی، سریع و بهینه است. برای تحقق این راهکار، مدیریت بحران کرونا در دستگاه قضایی، بایسته است برخی ابهامات که در نتیجۀ برداشت از اصول قانون اساسی و وظایف ذاتی دستگاه قضایی پدیدار می‌شود، زدوده گردد و هر گمانی شکسته شود. اصل همیشگی بودن دادگستری با تعطیلی موقتی و تعلیق ذات عمل قضایی و توسعۀ ابزارهای الکترونیک و غیرحضوری ناسازگاری ندارد. سامانۀ قضایی ایران باید به آموزه‌های جهانِ درگیر با کرونا برای بازاندیشی در برخی قواعد و آیین‌های دادرسی بهره ببرد و خود را برای جهان پساکرونا و تدوین آیین دادرسی چابک، کم‌هزینه، سریع و غیرحضوری آماده کند.

این مقاله در اوج همه‌گیری کرونا در جهان و کشور ما نوشته شده است. زمانی که میلیاردها نفر در قرنطینه بودند و چند صد میلیون کودک و دانشجو از دبستان و دبیرستان و دانشگاه دور بودند که هنوز برخی آثار آن پابرجاست. از این رو، بسیاری از راهکارها در این نوشته برای روزگار قرنطینۀ کرونا نوشته شده است. امروز می‌بینیم برخی گشایش‌ها پدید آمده است و قرنطینه به آن معنا در کشور ما نیست

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Emergency Model of Civil Procedure in Corona Virus Pandemic

نویسنده [English]

  • Hassan Mohseni
University of Tehran, Faculty of Law & Political Science
چکیده [English]

The emergency civil litigation model is a temporary, critical, rapid and
optimal model. To achieve this, the management of the corona crisis in the
judiciary must remove some of the ambiguities that arise as a result of
understanding the principles of the Constitution and the inherent duties of
the judiciary. The principle of the permanence of the judiciary is not
incompatible with the temporary closure and suspension of the nature of
judicial action and the development of electronic and virtual devices. The
Iranian judiciary must use the teachings of the world involved in the corona
to rethink some rules and procedures of the court and prepare itself for the
post-coronary world and the development of a speedy, low-cost, fast and
virtual procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Pandemic
  • Justice
 سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، .1384
.2کاپلتی، مورو و برایان جی گارث،
آیین دادرسی مدنی )مقدمه-سیاستها، گرایشها و اندیشهها
در آیین دادرسی مدنی(، مجلد نخست از جلد 13دایرهالمعارف بینالمللی حقوق تطبیقی، برگردان
و پژوهش دکتر حسن محسنی، تهران: شرکت سهامی انتشار، .1398
مقاله
.3صادقی نشاط، دکتر امیر، حاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت، فصلنامه مطالعات حقوق
خصوصی، دوره ،41بهار ،1390شمارة ،1صص .293-279
.4محسنی، حسن و همایون رضایی نژاد،
دادگستری و پیشرفت فناوری اطلاعات و
ارتباطات
، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دورة ،4زمستان ،1391شمارة ،2صص .142-117
.5محسنی، حسن،
چالشهای ابلاغ )سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان(، فصلنامه مطالعات
حقوق خصوصی، دوره 48تابستان ،1397شمارة ،2صص .341-321
ب( منابع فرانسه
Article
6. Coronavirus: panorama des textes publiés au 21 avril 2020, Dépêches JurisClasseur –
Actualités, “Arrêté du 17 avril 2020 portant création d’un traitement automatisé de
données à caractère personnel afin d’évaluer et d’organiser les besoins en termes de
quarantaine des étudiants ultramarins en mobilité dans l’Hexagone dans la
perspective de leur retour sur leur territoire » (A. n° MOMS2009958A, 17 avr.
2020).