نظام حقوقی ویژۀ «وضعیت اضطراری سلامت» مدیریت اپیدمی کووید ۱۹ در فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.29252/jlr.2022.226985.2201

چکیده

بحران وضعیت ناشی از ویروس کرونا که از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی از شهر ووهان چین شروع شد، محدود به آن منطقه نماند و با گسترش روزافزون به عنوان یک پاندمی در مقیاس جهانی شناخته شد. خطرات بهداشتی این ویروس در مقایسه با ویروس‌های مشابه خیلی گسترده بود؛ به نحوی که هم‌اکنون نیز تعداد زیاد بیماران در کنار تعداد پر شمار قربانیان، آینده‌ای همراه با نگرانی را به همراه دارد. در این شرایط، مقامات عمومی شامل دولت، مجلس و سایر مقامات و نهادهای عمومی فرانسه تدابیر و تصمیماتی را در خصوص شرایط و اوضاع و احوال مذکور اتخاذ نمودند.

تمام اقدامات صورت گرفته یا پیش‌بینی شده بدین سبب بوده است تا نظام سلامت و بهداشت فرانسه امکان مقابلۀ بهتر وکامل‌تر، متناسب با وضعیت ویروس کرونا را که هر روز رو به گسترش بود، داشته باشند. این موضوع از منظر حقوق عمومی و بالطبع حقوق اداری چالش‌ها و مباحثی در زمینۀ نوع، محدودۀ تدابیر و نیز مبانی حقوقی ایجاد وضعیت اضطراری سلامت در میان جامعۀ حقوقدان‌ها به وجود آورد و دولت فرانسه نیز با ابهام و تردیدهایی در طی این مسیر سخت روبرو بود و مبانی حقوقی مستحکم‌تری را جستجو می‌کرد.

بدین منظور، دولت فرانسه علاوه بر اقدامات آیین‌نامه‌ای، در تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۰ دو لایحۀ قانونی، یکی در خصوص قانون ارگانیک برای نحوۀ عمل شورای قانون اساسی در رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق و آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی و دیگری نیز راجع به قانون عادی و تحت عنوان اقدامات اضطراری برای مقابله با اپیدمی کووید ۱۹ را...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The legal system of the health emergency condition to fight against the Covid-19 epidemic in France

نویسنده [English]

  • iraj HOSSEINI SADRABADI
Public Law; Department, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

The crisis and the situation caused by the corona virus, which started in
late 2019 in Wuhan, China, were not limited to that area and became
increasingly known as a pandemic on a mondial scale. The health risks of
this virus were so great compared to similar viruses that now a large number
of patients, along with a large number of victims, have a worrying future. In
these circumstances, the public authorities, including the government, the
parliament and other public authorities and institutions of France, took
measures and decisions regarding mentioned circumstances.All the measures
taken or anticipated have been designed to allow the French health system
better copeing with the growth of the coronavirus. from the point of view of
public law and, of course, administrative law, this issue has given rise to
challenges and debates in the area of the type, scope of measures and also
the legal basis for creating a health emergency within the legal community.
The governement was looking for a stronger juridic base.To this end, on
March 18, 2020, in addition to the legislative measures, two bills, one on the
organic law on the conduct of the Constitutional Council in the processing of
complaints related to the rights and freedoms guaranteed by the Constitution,
and the other on Common law, under the title of emergency measures to deal
with the epidemic, was presented to the French Senate, which has become
the legal basis for government action in the next steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • covid 19
  • corona
  • health emergency
  • crisis
 Internet Sources
1.Montesquieu, De l’esprit des lois, Barrillot et fils, 1748, Genève.
2.http://www.senat.fr/leg/pjl19-376.html/
3.https://www.publicsenat.fr/article/debat/coronavirus-c-est-en-temps-decrise-que-le-respect-des-droits-fondamentaux-est-encore /
4.https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2020/04/Impact-ConfinementEHESP-20200322v1-1.pdf/
5.https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/23/coronavirus-plus-de-60-
000-morts-evites-en-france-grace-au-confinement_6037474_3244.html/
6.https://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-plus-de-3-millions-de-mortsevites-en-europe-grace-au-confinement-selon-une-etude-08-06-2020-
8331936.php/
7.https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniersavis-publies/avis-sur-deux-projets-de-loi-d-urgence-pour-faire-face-a-lepidemie-de-covid-19/
8.https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandesdecisions-du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-28-juin-1918-heyries /
9.https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/16/adresse-aux-francaiscovid19 /
10.https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2020/03/12/adresse-auxfrancais/
11.https://www.senat.fr/rap/l19-381/l19-3811.pdf/
12.https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
000695350/
13.Loi relative à l'état d'urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1985/85187DC.htm/
14.https://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif/
Bloc%20l%C3%A9galit%C3%A9/LRI/La_thorie_des_circonstances_exc
eptionnelles.pdf/
15.https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
041746313&categorieLien=id/

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2نظام حقوقی ویژة »وضعیت اضطراری سلامت«...
681
16.https://www.publicsenat.fr/article/debat/coronavirus-c-est-en-temps-decrise-que-le-respect-des-droits-fondamentaux-est-encore/
17.Conseil constitutionnel, Élections législatives dans la deuxième
circonscription de La Réunion
, décision n° 73-603/741 AN .
18.https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000
041746313&categorieLien=id/
19.https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-depresse/article/covid-19-conseil-scientifique-covid-19 /
20.https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_conseil_scientifique_2_juin_2020.pdf/
21.http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2019-
2020/20200198.asp#P2075983/.