انطباق سیاست جنایی کشور فرانسه در مقابله با خشونت‌های زناشویی در دوره خانه‌نشینی ناشی از شیوع ویروس کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس ، ساختمان خوارزمی طبقه 2

10.29252/jlr.2022.226984.2200

چکیده

گزارش‌های منتشر شده توسط ارگان‌های وابسته به سازمان ملل متحد و نیز برخی از کشورها، از جمله فرانسه، بر خطر افزایش میزان خشونت‌های زناشویی در دوران خانه‌نشینی ناشی از شیوع ویروس کووید 19 دلالت دارد. شرایط خاص ناشی از خانه‌نشینی بستری برای افزایش این خشونت‌ها فراهم می‌آورد. به منظور پیشگیری از افزایش این خشونت و مقابله با آن در دوران خانه‌نشینی برقرار شده بین 17 مارس تا 11 می 2020 دولت فرانسه تدابیر سیاست جنایی خود را با شرایط ویژۀ ناشی از کاهش فعالیت دادگاه‌ها در دوران خانه‌نشینی منطبق ساخت. استمرار فعالیت دادگاه در این زمینه تضمین شد و سازوکارهای حمایتی را تقویت کرد. این انطباق در زمانی صورت گرفت که قانون‌گذار فرانسه با الهام گرفتن از وضعیت اضطرار امنیتی، وضعیت اضطرار بهداشتی را تعریف کرد. مقالۀ حاضر پس از معرفی وضعیت اضطرار بهداشتی، انطباق سازوکارهای حمایت از قربانیان خشونت‌های زناشویی را با تکیه بر گزارش‌های منتشر شده، بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adapting Criminal Policy of France to Combating Domestic Violence in Lockdown Period of Covid-19

نویسنده [English]

  • Rouheddin KORDALIVAND
Faculty of law , Tarbiat Modares university
چکیده [English]

The reports of some organizations of the United Nations and some
countries like France, show that the rates of domestic violence have been
increased during the quarantine arising from Covid-19. Circumstances in
lockdown increase the risk factors for domestic violence. To preventing and
combating domestic violence during quarantine, France has adapted its
criminal policy in the period of suspension or reduction of the activities of
the courts. By declaring a state of Public Health State of emergency, France
has mobilized significant resources to help the victims and ensured the
continuity of justice in family matters. In this article, we examine the
different means mobilized by France to adapt its criminal policy to
combating domestic violence during quarantine arising from Covid-19.

کلیدواژه‌ها [English]

  • domestic violence
  • Public Health State of emergency
  • ordonace of protection
  • immediate summons
  • the Great Danger Phone
 الف( منابع فارسی
کتاب
.1دلماس مارتی، میری، نظامهای بزرگ سیاست جنایی، برگردان، علی حسین نجفی ابرند
آبادی، نشر میزان، چاپ سوم، پاییز .1395
مقاله
.2شاملو، باقر و ابوالفضل یوسفی، وضعیت اضطرار عمومی در نظام بینالمللی حقوق بشر،
مجله حقوقی دادگستری، دوره ،80شماره ،39صص .105-123
.3صادقی فسایی، سهیلا،
خشونت خانگی و استراتژی زنان در مواجهه با آن- مطالعهای
کیفی-،
مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران، بهار ،1398دوره اول، شماره ،1صص .142-107
.4مشهدی، علی و موسی کرمی،
حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو کنوانسیون
2011استانبول در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان،
مجله
مطالعات حقوق عمومی، تابستان ،1399دوره پنجم، شماره ،2صص .755-737
.5نجفی ابرند آبادی،
سیاست جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، ،1374
.356-287 ، صص18 شماره
ب( منابع انگلیسی
Articles
6.Andriantsimbozovina, J., "Les régimes de crises à l'épreuve des circonstances
sanitaires exceptionnelles", RDLF 2020, chron. n 20 (www.revuedlf.com)
7.BAZIN,E., "Violences dans les couples: procédure aux fins de mesures de
protection des victimes. À propos du décret du 29 septembre 2010", JCP
2010. 886.
8.Beaud, O. et Guérin-Bargues, " L'état d'urgence sanitaire, était-il judicieux de
créer un nouveau régime d'exception?" , D. 2020.
9.Baranger, D. "L'état d'urgence dans la durée", RFDA 2016. 447.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2انطباق سیاست جنایی کشور فرانسه در مقابله با...
478
10.De Grove-Valdeyron, Nathalie, "La gestion du Covid-19 par l'Union
européenne: la réponse sanitaire, Revue de l'Union européenne ",
2020,pp.277-285.
11.D. De Lamothe et G. Odinet, " L'urgence dans tous ses états", AJDA 2016.
12.Jacquin, Adélaïde, Daoud Emmanuel, "L'État d'urgence sanitaire ou l'État de
droit mutilé", AJ Pénal 2020 p.191Organisation des Nations Unies, " Policy
brief: The impact of COVID-19 on women", 9 avril 2020 (pages 17 à 19).
13.PITTI, G. "L'ordonnance de protection instituée par la loi du 9 juillet 2010",
le juge aux affaires familiales "juge de paix familiale", ibid. 18-19 août 2010.
Rpports
14.FNCIDFF, "Impact du confinement sur les demandes des femmes victimes
de violences informées par les CIDFF", Rapport de la FNCIDFF sur les
données du 17 mars au 8 avril 2020, 14 avril 2020.
15.Moiron-Braud, Elisabeth, Les violences conjugale pendant le confinement:
évaluation, suivi et proposition, juillet 2020.
16.Secrétariat d’Etat chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et la
lutte contre les discriminations Rapport, Les violences conjugales en période
de confinement, 14 mai 2020.