حقوق سلامت و انگ و تبعیض ناشی از بیماری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اخلاق زیستی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناس وزارت بهداشت

10.29252/jlr.2022.226921.2190

چکیده

تحقق حق بر سلامت و تأمین دسترسی همگانی به مراقبت‌های سلامت برای استیفای سایر حقوق بشری ضروری است. زیرا سلامتی باعث می‌گردد تا افراد فرصت منصفانه برابر، برای تحقق اهداف و دنبال نمودن برنامه‌های زندگی خود داشته باشند. انگ و تبعیض به عنوان یکی از موانع کلیدی دسترسی به مراقبت سلامت، و عامل افزایش نابرابری در پیامدهای سلامت منع شده‌اند. یکی از پیامدهای نامطلوب پاندمی یا عالمگیری بیماری کووید-19، همراهی آن با انگ اجتماعی و تبعیض ناشی از آن است. در این مطالعه به توصیف مفهوم انگ و تحلیل علل انگ ناشی از بیماری کووید-19، و راهکارهای مقابله با آن پرداخته می‌شود. در پاسخ به پرسش علت انگ ناشی از بیماری کرونا می‌توان گفت که انگ ناشی از آن به دلیل مکانیسم دفاعی و سازگاری شناختی ایجاد می‌شود که انسان‌ها به منظور اجتناب از تماس و تعاملات اجتماعی با ناقل این عامل بیماری‌زای واگیردار اتخاذ می‌کنند. ترس از نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات از یک سو، و انگ ناشی از بیماری از سوی دیگر به‌دلیل احساس بی‌ارزشی و انزوا در شخص برچسب‌خورده می‌تواند باعث عدم مراجعه وی برای دریافت خدمات مراقبتی و درمانی گردد؛ این امر نه تنها می‌تواند خطر عوارض و مرگ ناشی از بیماری را در مبتلایان افزایش دهد، بلکه عدم مراجعۀ شخص مبتلا برای دریافت خدمات درمانی یا تبعیض در ارائۀ مراقبت سلامت به وی می‌تواند باعث انتشار عفونت در جامعه و به مخاطره افتادن سلامت عموم گردد. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افراد جامعه در راستای رفع باورهای غلط و تغییر نگرش به‌عنوان مهم‌ترین راه مقابله با...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Health Law and the COVID-19 related Stigma and Discrimination

نویسنده [English]

  • forouzan akrami
پژوهشگر پسادکتری
چکیده [English]

The realization of the right to health and the provision of public access to
health care are essential to the enjoyment of other human rights. Because
health enables people to have an equal fair opportunity to achieve their goals
and pursue their life plans. Stigma and discrimination have been prohibited
as one of the key barriers to access health care, and a factor in increasing
inequality in health outcomes. One of the adverse consequences of the
COVID-19 pandemic is its association with social stigma and
discrimination. In this study, the concept of stigma is described and the
causes of COVID-19 stigma are analyzed, and also the strategies to deal with
it are discussed. In answer to the question of the causes of the COVID-19
stigma, it can be said that the stigma is caused due to the defensive
mechanism and cognitive adaptation that humans adopt in order to avoid
social contact and interactions with the carrier of this infectious pathogen.
Fear of violation of privacy and disclosure of information on the one hand,
and stigma caused by the disease on the other hand, due to the feeling of
worthlessness and isolation in the labeled person can avoid him from
referring to care and treatment services; This matter not only can increase
the risk of complications and death in the patients, but also not receiving
medical care by the patient or discrimination in providing health care to him
can cause the spread of infection in society and endanger public health.
Informing community members in order to eliminate misconceptions and
change attitude is recommended as the most important way to deal with
stigma and prevent the spread of disease in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • health law
  • stigma
  • discrimination
  • healthcare
 Books
1.Gostin, Lawrence O. Public Health Law. Power, Duty, Restraint.
California: University of California Press 2008.
2.Gostin, Lawrence O.
Mapping the Issues: Public Health, Law and Ethics:
A Reader
. California: Milbank Memorial Fund and the University of
California Press 2010.
3.Gostin, Lawrence O and Lindsay F. Wiley.
Public Health Law. California:
The Regents of the University of California Press 2016.
4.Powers, Madison, and Ruth R Faden.
Social justice: the moral foundations
of public health and health policy.
1st Aufl. USA: Oxford University
Press; 2006: chapter2:2.
5.Childress, James F. Moral Considerations: Bases and Limits for Public
Health Interventions. In
Essentials of Public Health Ethics, eds. Ruth
Gaare. Bernheim, James F. Childress, Aalan L. Melnick, and Richard J.
Bonnie, 21-43. USA: Jones & Bartlett Learning, LLC, an Ascend Learning
Company; 2015
.
Articles
6. Abu-Odeh D. “Fat stigma and public health: a theoretical framework and
ethical analysis”.
Kennedy Institute of Ethics Journal. 2014;24(3): pp 247-
65.
7. Akrami F, Abbasi M, Karimi A, Shahrivari A, Majdzadeh R, Zali A.
“Analyzing the politico-moral foundations of the Iran’s health system
based on theories of justice”.
Journal of medical ethics and history of
medicine
. 2017; 10:4.
8. Akrami F, Zali A, Abbasi M, Majdzadeh R, Karimi A, Fadavi M, Bahar
AM.
"An ethical framework for evaluation of public health plans: a
systematic process for legitimate and fair decision-making
". Public
health
. 2018; 164:30-8.
9. “HIV/AIDS Prevention and Control Strategic Program”.
International
journal of preventive medicine
2019; 10:8.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2حقوق سلامت و انگ و تبعیض ناشی از بیماری کووید-19
766
10.Link, Bruce G, and Jo C Phelan. “Conceptualizing Stigma”. Annual
Review of Sociology2001; 27(1)
:pp 363-385.
11.Kurzban, Robert, and Mark R Leary. “Evolutionary origins of
stigmatization
:the functions of social exclusion”. Psychological
bulletin2001;
127 (2):p 187.
12.Logie, Carmen H, and Janet M Turan. “How Do We Balance Tensions
Between COVID-19 Public Health Responses and Stigma Mitigation?
Learning from HIV Research”.
AIDS and Behavior2020; 7:pp 1-4.
13.Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y. “Does comorbidity increase the risk of
patients with COVID-19: evidence from meta-analysis”.
Aging (Albany
NY) 2020; 12(7):6049.
Internet Sources
14.Beauchamp, TL ,and JF Childress. Principles of Biomedical Ethics. 7
ed. USA: Oxford University Press; 2013: p
.271.
15.The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. Key programmes to
reduce stigma and discrimination and increase access to justice in
national HIV responses. In
UNAIDS: Geneva, Switzerland; 2012.
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2012/Key_Human_Righ
ts_Programmes/.
16.participation in public health and primary health care policy and service
delivery In
Znamenje; 2019.https://www.phaa.net.au/.
17.UN Committee on Economic,
Social and Cultural Rights. General
Comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and
cultural Rights
(art. 2, para. 2, of the International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights); 2009. E/C.12/GC/20, Available
at: https://www.refworld.org/docid/4a60961f2.html [accessed 6 April
2022]
18.UNAIDS
. Rights in the time of COVID-19_Lessons from HIV for an
elective, community-led response
2020.
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/human-rights-andcovid-19. [Accessed 31 Mar 2020]