بررسی تحولات حقوق شرکت‌های تجاری در همه‌گیری کووید ۱۹ از منظر مبانی نظری و قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. و سرپرست مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت، تهران، ایران

10.29252/jlr.2022.226919.2189

چکیده

تجربۀ همه‌گیری کووید 19 نشان داد که در پاندمی‌ها و شرایط مشابه آن مانند انتشار مواد پرتوزا که سلامت عمومی به صورت جدی تهدید می‌شود، اجرای برخی تکالیف قانونی حاکم بر شرکت‌های سهامی دشوار می‌گردد. نظام‌های حقوقی چابک به سرعت در واکنش به این شرایط به تغییر احکام قانونی خود و تطبیق با شرایط پرداختند. در این مقاله بنیادهای نظری، مبانی قانونی و حدود مداخله دولت در حقوق شرکت‌های سهامی در شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ در ایران و انگلستان بررسی شده است. این بررسی نشان می‌دهد که دولت در انگلستان در شرایط اضطراری همه‌گیری کووید ۱۹، برای حفظ منفعت عمومی، رویکرد دخالت سریع و وسیع در حوزۀ حقوق شرکت‌ها را اتخاذ نموده است. نظریۀ امتیاز بیش از سایر نظریه‌ها، این مداخلۀ وسیع و سریع دولت را توجیه می‌کند و «قانون سلامت عمومی (کنترل بیماری‌ها)» مصوب 1984 مبنای قانونی لازم برای این مداخله را فراهم آورد. نظام حقوقی ایران از میان ظرفیت‌های قانونی موجود، از ظرفیت مندرج در اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی برای واکنش به شرایط همه‌گیری کووید ۱۹ بهره برده است. اما مداخلۀ دولت در حقوق شرکت‌های سهامی ایران محدودتر می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Changes in Company law in the Coronavirus Pandemic From the Perspective of Theoretical and Legal Basis

نویسندگان [English]

  • omid abdolahian 1
  • Mohsen Najafikhah 2
1 Institute for management and planning studies
2 Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Head of the National Research Center on Health Law, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The coronavirus pandemic experience showed that in pandemics and
similar conditions such as the spread of Infection, contamination or radiation
which present or could present significant harm to the human health, it is
difficult to enforce certain legal obligations governing companies. Agile
legal systems quickly responded to these situations by changing their legal
provisions and adapting conditions. In this article, by comparative study of
Iran and England laws and regulations, the theoretical foundations, legal
basis and limits of stat's intervention in Company law in Coronavirus
Pandemic are examined. This study shows that in coronavirus pandemic, In
order to protect the public interest, UK government has adopted the
approach of rapid and extensive intervention in the field of corporate law.
Concession theory, more than other theoretical foundations of Corporate
Law, justifies the theoretical basis of this vast and rapid state intervention
and Public Health (Control of Disease) Act 1984 provided the legal basis for
this intervention. Among the existing legal capacities, Iran's legal system has
used the capacity of Article 176 of the Constitution to respond quickly to the
public health threats in the Coronavirus Pandemic. But state intervention in
Iran's Corporate Law has been more limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public and private limited companies
  • Company law
  • Coronavirus Pandemic
  • Public Health
  • Philosophy of Corporate Law
 تاب
.1اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: حقوق شرکتهای تجاری، جلد 1و ،2تهران: سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(، .1385
.2پاسبان، محمدرضا،
حقوق شرکتهای تجاری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها )سمت(، .1386
.3ستوده تهرانی، حسن،
حقوق تجارت، جلد ،2تهران: انتشارات دادگستر، .1395
.4کاویانی، کورش،
حقوق ورشکستگی، تهران: نشر میزان، .1393
منبع الکترونیک
.5پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، بیانات رئیسجمهور در دیدار مدیران ارشد
صداوسیما در تاریخ دوشنبه 27مرداد
،1399شناسه خبر: .116847دسترسی از طریق
.1401/1/6
، تاریخ آخرین بازدیدhttps://www.president.ir/fa/116847
ب( منابع انگلیسی
Books
6. Easterbrook, Frank H., and Daniel R. Fischel. The Economic Structure of
Corporate Law
. Harvard University Press, 1996.
7. Hessen, Robert.
In Defense of the Corporation. Stanford: Hoover Press,
1979.
8. Lowry, John, and Arad Reisberg.
Pettet’s Company Law Company Law
and Corporate Finance,
4th ed.. Harlow: Pearson, 2012.
9. Mäntysaari, Petri.
Organising the firm: theories of commercial law,
corporate governance and corporate law
, Springer, 2011.
10. Talbot, Lorraine.
Critical company law, 2nd ed. Routledge, 2016.
Articles
11. Bratton, William W. "The New Economic Theory of the Firm: Critical
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2بررسی تحولات حقوق شرکتهای تجاری...
319
Perspectives from History". Stanford Law Review, 41,6 (1989), 1471–1527.
12. Dewey, John,
"The Historic Background of Corporate Legal
Personality
", Yale Law Journal, 35 (1926), 655–73.
13. Dibadj, Reza.
"(Mis) Conceptions of the Corporation". Georgia State
University Law Review
, 29,3 (2013), 731–782.
14. Klausner, Michael D., and John M Olin.
"The Contractarian Theory of
Corporate Law : A Generation Later Later
". Social Science Research,
1705,334 (2007), 779–797.
15. Padfield, Stefan, "Rehabilitating Concession Theory". Oklahoma Law Review,
66.2 (2017), 327–361.
16. Petrin, Martin, "Reconceptualizing the Theory of the Firm-from Nature
to Function
". Penn State Law Review, 118 (2013), 1–53.
17. Ribstein, Larry E.
"Why Corporations?" Berkeley Business Law Journal,
1,2 (2004), 183–232.
18. Smith, Gordon, and Matthew Wright and Marcus Kai Hintze.
"Private
Ordering with Shareholder Bylaws
". Fordham Law Review, 80,1 (2011),
126–188.
Cases
19. Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. (4 Wheat.) 518
(1819). Retrieved from: <
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/17/518/> [accessed 26 March
2022]
.
Internet Sources
20. Bressler, Stefan, Thilo Diehl, Dennis Heuer, Riaz Janjuah, Alexander
Kiefner, Carsten Lösing, Jonas Tangermann and Tobias Zündorf.
COVID-19 Pandemic – Comprehensive German Legislative Support
Measures
, Retrieved from
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-pandemiccomprehensive-german-legislative-support-measures [accessed 22 April
2020].
21. Covington & Burlin LLP.,
Managing COVID-19:Virtual Annual
Shareholder Meetings
. Retrieved from: https://www.cov.com/-
/media/files/corporate/publications/2020/03/managing-covid-19-virtualannual-shareholder-meetings.pdf, , [accessed 12 December 2021]
.
22. Companies to receive 3-month extension period to file accounts
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2بررسی تحولات حقوق شرکتهای تجاری...
320
during COVID-19. Retrieved from:
https://www.gov.uk/government/news/companies-to-receive-3-monthextension-period-to-file-accounts-during-covid-
19?utm_source=f3101d97-c140-4859-9f49-
b4f3d326d612&utm_medium=email&utm_campaign=govuknotifications&utm_content=daily, [accessed 29 June 2021]
.
23. Guidance: Apply for the Coronavirus Business Interruption Loan
Scheme
, Retrieved from: https://www.gov.uk/guidance/apply-for-thecoronavirus-business-interruption-loan-scheme [accessed 17 March 2022].
24. Russell, Robert, Grace Imafidon, and Sarah Letson, Coronavirus:
Changes to UK insolvency law
. Retrieved from:
https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2020/03/coronaviru
s-changes-to-uk-insolvency-law/, [accessed 17 March 2022]
.
25. UK Public General Acts, Corporate Insolvency and Governance Act.
Retrieved from:
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2020/12/contents/enacted/data.htm,
[accessed 17 March 2022]
.
26. UK Public General Acts, Public Health (Control of Disease) Act 1984,
Retrieved from: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/22, [accessed
17 March 2022]
.
27. UK Statutory Instruments, The Health Protection (Coronavirus,
Restrictions) (England) Regulations 2020
. Retrieved from:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/contents/made, [accessed
17 March 2022]
.
28. UK Statutory Instruments, The Health Protection (Coronavirus,
Restrictions) (No. 2) (England) Regulations 2020
. Retrieved from:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/684/contents/made, [accessed
17 March 2022]