آثارکرونا بر عملکرد کسب‌وکارها و رهکارهای حقوقی و ارائه مدلی فناورانه جهت رفع چالش‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.29252/jlr.2022.226926.2194

چکیده

شیوع گسترده ویروس کووید 19 مشکلات فراوانی در زمینۀ فعالیت کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها بوجود آورده است. همه‌گیر شدن این ویروس، منجر به کاهش شدید تقاضا برای دریافت کالا و خدمات از کسب‌وکارها و ایجاد مشکلات مالی فراوان برای این نهادها شده است. چالش‌های موجود برای کسب‌وکارها در زنجیره‌های توزیع و تأمین و تحمیل هزینه‌های پرسنلی، دولتی و ... از یک طرف و افزایش تمایل جامعه بر خرید اقلام خود از محیط‌های الکترونیکی منجر به رشد گرایش کسب‌وکارها به فروش و عرضۀ محصولات در محیط‌های الکترونیکی شده است. اما سازوکار جدید علی‌رغم پیشگیری از انتشار ویروس، همچنان با چالش‌های حاصل از تأمین مالی کسب‌وکارها و مشکلات موجود در زنجیره تأمین مواجه است و علاوه بر آن با چالش‌های جدیدی از جمله شفافیت و امنیت مبادلاتی روبرو می‌باشد. راهکارهای ارائه شده در این زمینه، نظیر استفاده از فناوری‌های نوین تأمین مالی، اصلاح مقررات ورشکستگی، پذیرش هزینه‌های تحمیل شده به کسب‌وکارها در دورۀ اضطرار ناشی از بحران کرونا به عنوان هزینۀ قابل قبول مالیاتی و پذیرش وضعیت تعلیق قرارداد کار در موارد قطع موقت همکاری کارکنان به دلیل تعطیلی موقت کل یا بخشی از بنگاه، از جمله راهکارهای حقوقی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corona effects on business performance and providing a technological model to meet its challenges

نویسندگان [English]

  • hossen sadeghi 1
  • Mahdi Naser 2
1 tehran university Assistant Professor
2 PhD Student in Private Law In University of Judicial Sciences and Administrative Services
چکیده [English]

The spread of the Coronavirus has created many problems for businesses
and startups. The spread of the virus has led to a sharp decline in demand for
goods and services from businesses and has created many financial problems
for these institutions. Challenges for businesses in the distribution and
supply chains and the imposition of personnel costs, government, etc.
Besides, increasing the willingness of society to buy their items from
electronic environments leads to the growth of businesses' tendency to sell
and supply products. In the electonic environments. But despite preventing
the spread of the virus, the new mechanism still faces challenges from
financing businesses and supply chain problems, as well as new challenges
such as transparency and security of exchanges. The solution presented in
this field is to provide fintech loans by credit companies and do business in
decentralized platforms. Of course, implementing the stated solution will
require some legislative and executive policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona virus
  • business
  • blockchain
  • FinTech Loan
  • legislative and executive policy
 کتاب
.1عراقی، عزت ااالله، حقوق کار، جلد ،1انتشارات سمت، چاپ هشتم، .1387
پایاننامه
.2زرین، محمدعلی، »بررسی دلایل عدم گرایش کارآفرینان به استفاده از تأمین مالی جمعی )مطالعه
موردی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان تهران(«، پایاننامه
کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند، .1396
ب( منابع انگلیسی
Articles
3. Aurelio Gurrea-Martínez, Working Paper 2/2020 “Insolvency Law in Times
of COVID-19
” Ibero-American Institute for Law and Finance,p.10, version:
9 June 2020.
4. Belleflamme, P, Lambert, T, & Schwienbacher, A. (2013). “Individual
crowdfunding practices”.
Venture Capital, vol 5 issue 4, pp313-333.
5. D. Aorelio Lopez-Tarruella Martinez, “Smart Contracts from a Legal
Perspective”,
Facultat de Dret Facultad de Derecho, Universiad de Alicante,
downloaded from www,ssrn,com, 2018
.
6. Gordon Mills, Karen & McCarthy, Brayden (2014) “The State of Small
Business Lending: Credit Access during the Recovery and How Technology
May Change the Game”, Harvard Business School, Working Paper 15-004
.
7. Hans, Dylan j, “rules are meant to be amended: how regulation
crowdfundings final rules impact the lives of startuos and small businesses
”,
Brooklyn law review
,vol 83, issue 3.pp 1089-1113, 2018.
8. Havrylchyk, Olena(2018), “Regulatory framework for the loan-based
crowdfunding platforms,OECD”, (Organisation for Economic Co-operation
and Development)
Economics Department Working Papers No. 1513.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آثار کرونا بر عملکرد کسبوکارها و راهکارهای حقوقی...
554
9. Hurley, Mikella & Adebayo, Julius, “Credit Scoring In The Era Of Big
Data”,
The Yale Journal of Law and Technology,Volume 18,Issue 1,2016.
10. Karen E. C. Levy, “Book-Smart, Not Street-Smart: Blockchain-Based Smart
Contracts and The Social Workings of Law”,
social science and research
network
, www.ssrn.com,2017.
11. Majchrzak. A, Malhotra.b(2013),” Towards an information systems
perspective and research agenda on crowdsourcing for innovation”,
Journal
of Strategic Information Systems
, Volume 22, Issue 4, pp 257-268.
12. Palladino, Lenore, “Small Business Fintech Lending: The Need for
Comprehensive Regulation”,
Fordham Journal of Corporate & Financial
Law
Volume 24, Number 1,2019.
13. Reggie O'Shields,” Smart Contracts: Legal Agreements for the Blockchain”,
North Carolina Banking Institute, vol21, 2017.
14. Thomas Y. Choi , Dale Rogers, Bindiya Vakil, “Coronavirus Is a Wake-Up
Call for Supply Chain Management”,
Harward Business Review, Online
Edition: https://hbr.org/2020/03/coronavirus-is-a-wake-up-call-for-supplychain-management, 2020
.
15. Rudegeair Peter, (2020), “Fintech Lending to Small Businesses Faces
Coronavirus Obstacles”,
Wall Street Journal, online Edition:
https://www.wsj.com/articles/fintech-lending-to-small-businesses-facescoronavirus-obstacles, 2020
.
Internet Sources
16. Buterin Vitalik, A Beginner’s Guide to Smart Contract,Online Edition:
https://blockgeeks.com/guides/smart-contracts/, 2017
.
17. Craven Matt, COVID-19 and the great reset, online Edition:
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-
implications-for-business#,pdf, 2020
.
18. Hearn David, COVID-19: Managing Supply Chain Risk & Disruption,
Online Edition: https://www2.deloitte.com/ie/en/pages/covid-
19/articles/covid-19-managing-supply-chain.html, 2020
.
19. Hingley Tom, A smart new world:blockchain and smart contracts,Online
Edition: https://www.freshfields.com/en-gb/ourthinking/campaigns/digital/fintech/blockchain-and-smart-contracts/2017
.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آثار کرونا بر عملکرد کسبوکارها و راهکارهای حقوقی...
555
20. OECD Interim Economic Assessment, Coronavirus: The world
economy at risk
, Online Edition: Coronavirus: The world economy at risk –
OECD www.oecd.org › berlin › publikationen, 2020
.
21. Wilding Richard, Coronavirus Is Changing Global Supply Chains in
Unexpected Ways
, Online Edition:
https://www.brinknews.com/coronavirus-is-changing-global-supply-chainsin-unexpected-ways/, 2020
.