مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی در قبال سرایت ویروس‌های واگیردار به مسافران (با تکیه بر وضعیت پاندمی ویروس کووید 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2022.226893.2183

چکیده

اگرچه دستاوردهای حمل و نقل هوایی در تأمین رفاه بشر، رشد اقتصاد جهانی و افزایش همبستگی اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، سرعت بالای هواپیما سبب شده تا این وسیلۀ حمل و نقل به عنوان عامل اصلی انتقال ویروس‌ها و بیماری‌های واگیردار از یک کشور به کشور دیگر شناخته شود. گسترش هولناک ویروس کرونا (کووید 19) از طریق هواپیما از کشور چین به دیگر کشورهای جهان و ایفای نقش مخرب برخی شرکت‌های هواپیمایی در ادامۀ پروازهای خود با وجود آگاهی از شرایط بحرانیِ همه‌گیری این ویروس، مجدداً بحث مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی را در این باره برجسته ساخته است. صرف‌نظر از مسئولیت اجتماعی شرکت‌های هواپیمایی در گسترش جهانی ویروس‌ها، مسئولیت مدنی این شرکت‌ها در اثر انتقال ویروس از یک مسافر یا خدمۀ پرواز به مسافر دیگر در هواپیما بیش‌ازپیش محل نزاع قرار گرفته است. پرسش اساسی این است که تحت چه شرایطی می‌توان متصدیان حمل هوایی را بابت سرایت این ویروس به یک مسافر مسئول دانست. تحلیل جامع این موضوع، افزون بر بررسی تعهدات شرکت‌های هواپیمایی در رعایت الزامات بهداشتی مرتبط با ویروس‌ها و حتی مسئولیت این شرکت‌ها در اجرای این الزامات که گاه به لغو پرواز یا ممانعت از سفر منجر می‌شود، با توجه به حکم مقرر در ماده 17 کنوانسیون ورشو 1929 و نیز کنوانسیون مونترال 1999 که متصدی حمل را تنها «در صورت بروز حادثه حین حمل هوایی» مسئول قلمداد کرده است، مستلزم بازخوانی مفهوم «حادثه» در حین حمل هوایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The liability of air carriers for spread of communicable viruses With emphasis on Covid 19 pandemic

نویسنده [English]

  • mojtaba Eshraghi Arani
university of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The advantages of air transportation in terms of human welfare, economic
growth and social integration are outstanding and undeniable. However, the
high speed of aircraft has made such means of transportation as the main
factor of spreading viruses and communicable diseases among the countries.
Spread of Covid-19 virus from China to other countries by aircraft and the
disruptive role of some airlines in this regard necessitated a re-thinking of
the air carriers; liability. Regardless of the social liability of air carriers, their
civil liability for spread of virus between the passengers has become
controversial among the scholars. The basic issue to deal with is that on what
conditions an air carrier might be held liable for such spread of virus. A
comprehensive analysis of this issue, requires a re-thinking of the concept of
“sinister/occurrence” within air transportation under article 17 of Warsaw
Convention 1929 or Montreal Convention 1999, further to the general
obligations of air carriers for compliance with the relevant health
requirements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • Covid 19
  • air transportation
  • ICAO
  • occurrence
 جباری، منصور، حقوق حمل و نقل بینالمللی هوایی، انتشارات میزان، چاپ نخست، .1390
.2کاظمی، حمید، مسئولیت شرکتهای هواپیمایی در حقوق تطبیقی، انتشارات خرسندی،
چاپ اول، .1394
مقاله
.3اشراقی آرانی، مجتبی و میلاد صادقی، حقوق هوایی، تاملی در مفهوم و اوصاف، فصلنامه
تحقیقات حقوقی، بهار ،1397شماره .81
.4جباری، منصور، مفهوم حادثه در حقوق حمل و نقل هوایی، فصلنامه پژوهشهای حقوق
تطبیقی، مدرس علوم انسانی، دوره ،14تابستان ،1389شماره .2
.5سید مرتضی حسینی، راحله و دیگران، نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و
نقل هوایی در فرض تاخیر و لغو
، پژوهشنامه صنعت حمل و نقل، دوره ،1395 ،4شماره .13
.6صادقی مقدم، محمدحسن و مجتبی اشراقی آرانی، تحلیل انتقادی قانون تعیین حدود
مسئولیت شرکتهای هواپیمایی ایرانی در پروازهای داخلی ،1391
فصلنامه
دیدگاههای حقوق قضایی، بهار ،1392شماره .61
ب( منابع انگلیسی
Books
7. Leloudas, George, Risk and Liability in Air Law, Informa, London, 2009.
8. Doganis, Rigas, Flying off Course: the economics of International airlines,
third edition, Routledge, London, 2012
.
9. Goedhuis, D., National Air Legislation and the Warsaw Convention, Nijhoff,
1937
.
10.Miller, G. Liability in International Air Transport, The Netherlands, 1977.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2مسئولیت مدنی متصدیان حمل هوایی در قبال سرایت...
418
Articles
11.Dieter Schoner, «Case law digest», Air Law Journal, Vol 4, No. 3, 1979.
Regulations
12.Interpretative Guidelines on EU passenger rights regulations in the context of
the developing situation with Covid-19 (20/3/2020).
13.Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the
Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation
and assistance to passengers in the event of denied boarding and of
cancellation or long delay of flights.
Internet Sources
14.https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-andthe-virus-that-causes-it.
15.https://www.internationallawoffice.com/Directory/AugustaAbogados/Barcelona.
Cases
16.Air France v. Saks 470 U.S. 392 (1985).
17.Husserl v. Swiss Air Transport Co. 351 F. Supp. 702, D.C.N.Y. (1972).
18.Wallace v. Korean Air Lines 214 F.3d 293, 2nd Cir. (2000).
19.Morris v. KLM, 2 AC 628, (2002).