آموزش‌های الکترونیکی و چالش های نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری در دوران کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2022.226892.2182

چکیده

با ظهور کووید 19، استحاله‌ای جدی در عرصه‌های گوناگون زندگی، ازجمله سبک آموزش‌های عمومی و تخصصی ایجاد شده است. اگر در گذشته، کلاس‌های درس در محیطی فیزیکی با حضور رو در روی مدرسان و دانش آموزان/ دانشجویان برگزار می‌شد، در پی عصر کرونایی، تغییر مهمی در آموزش مدارس و دانشگاه‌ها به وقوع پیوست و آموزش مجازی به‌منظور استمرار فرایند آموزش و عدم توقف امر خطیر تعلیم و تربیت جایگزین شیوۀ پیشین شد. در کلاس‌های مجازی، محتواهای آموزشی شامل فیلم، موسیقی، مقالات و اسلایدهای آموزشی از سوی مدرس یا محصل برای تدریس یا تمرین‌های کلاسی در سامانه آموزشی ارائه می‌شوند. افزون بر اینکه، کلیت کلاس آموزشی نیز ضبط و متعاقباً در دسترس قرار خواهند گرفت. هریک از این موضوعات می‌توانند یک اثر مشمول حمایت نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری( حق مؤلف / کپی‌رایت) باشند. بنابراین، پدیدآورندگان آنان اختیاردارند در خصوص نشر غیرمجاز و سایر بهره‌برداری‌های غیرمجاز، مدعی نقض حقوق مالکیت فکری و نیز سرقت علمی باشند. مسئلۀ پژوهش حاضر آن است که ابعاد و مخاطرات ناشی از حقوق مالکیت فکری آموزش‌های مجازی چیست و چگونه می‌توان این نگرانی‌ها را مدیریت کرد؟این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی سرانجام نتیجه می‌گیرد که پدیدآورندگان آثار علمی، ادبی و هنری در فرایند آموزش‌های مجازی می‌توانند با توسل به فناوری‌های ناشی از مدیریت دیجیتال حقوق و بلاک‌چین، استفاده‌های ثانوی را مدیریت کنند. باوجوداین، استثنائات وارد بر حقوق مالکیت فکری قادرند حقوق و امتیازاتی را به سود منافع عمومی مقرر کنند. در این میان، تصویب دستورالعمل 2019 اتحادیه اروپا دربارۀ کپی‌رایت، معاهدۀ مراکش و رویۀ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-learning and the Challenges of Copyright Infringement in the Covid 19 era

نویسنده [English]

  • zahra shakeri
Assistant Professor of Law, University of Tehran
چکیده [English]

With the advent of Covid-19, serious transformations have taken place in
various areas of life, including the style of general and specialized education.
If in the past, classrooms were held in a physical environment with face-toface
presence of teachers and students, following the Corona era, there was a
significant change in school and university education and virtual education
in order to continue the education process and not stop the serious matter of
education, E-Learning replaced the previous method. In virtual classrooms,
instructional content, including videos, music, articles, and instructional
slides, is provided by the professors or students for teaching or classroom
exercises in the instructional system. In addition; the entire training class
will also be recorded and subsequently made available. Each of these topics
can be a work protected by the system of literary and artistic property rights
(copyright). Therefore, their creators have the right to claim infringement of
intellectual property rights and plagiarism in connection with unauthorized
publishing and other unauthorized exploitation. The problem of the present
study is what the dimensions and risks of intellectual property rights in elearning
are and how these concerns can be managed. The paper concludes
with an analytical-descriptive method that the creators of scientific, literary
and artistic works in the process of E-Learning can manage the secondary
uses by using the technologies resulting from the Digital Rights Management
and block chain. Nevertheless, exceptions to intellectual property rights can
impose rights and privileges in the public interest. In the meantime, the
adoption of the 2019 EU Directive on Copyright, Marrakesh Treaty and the
jurisprudence of some countries will play a vital role in establishing the right
of users to access knowledge in critical situations such as Corona Pandemic
and other infectious diseases. In addition, open access promoters have made
a significant contribution to meeting public needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Corvid 19
  • Digital Rights Management
  • E-learning
  • Infringement of intellectual property rights
 الف( منابع فارسی
مقاله
.1حبیبا، سعید و زهرا شاکری، سهگام؛ آزمونی فراروی مصرفکنندگان آثار ادبی و هنری،
مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، بهار ،1392شماره ،61صص.209-248
.2سلامی تبار، امیر و مهدی ناصر،
کارکرد بلاک چین در حمایت از کپیرایت، پژوهش
حقوق خصوصی، سال هشتم، بهار ،1399
شماره ،30صص .9-39
.3شاکری، زهرا و میثم اسماعیلی یدکی،
بررسی تطبیقی استثناء استفاده آموزشی در
حقوق مالکیت ادبی و هنری
، مجله دانش حقوق مدنی، ،1396دوره ،6بهار و
تابستان ،96
شماره ،1صص .19-30
.4شاکری، زهرا،
سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئله
تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری
، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی،
دوره ،49زمستان ،1398شماره ،4صص.655-675
.5شاکری، زهرا،
کپی رایت در بستر بلاک چین؛ جزیره گمشده ای برای مولفان و
هنرمندان
!، نخستین کنفرانس بین المللی بلاک چین، رمزارزها و اقتصاد جهانی، باشگاه
نوآوری و فناوری یونسکو ایران، تهران، 15مرداد .1400
.6شاکری، زهرا،
معاهده مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟! سخنی در
استثناء استفاده معلولان
، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ،48تابستان ،1397
شماره ،2صص.265-284
.7شبیری زنجانی، سید حسن، زهرا شاکری و فاطمه خیاطی،
مجوز بهرهبرداری از آثار فکری
در شبکههای اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران
، مطالعات حقوقی،دوره
،10تابستان ،1397شماره ،2صص.135-162

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آموزشهای الکترونیکی و چالشهای نقض حقوق...
378
قوانین و مقررات
.8قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب .1348
.9قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب .1379
.10قانون تجارت الکترونیک مصوب .1383
.11قانون ثبت اختراعات و طرحهای صنعتی و طرحهای صنعتی مصوب .1386
.12قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب .1396
ب( منابع انگلیسی
Books
13. Desbois, Francon and Kerever, “Les Conventions internationales de droit
d’auteur et des droits voisins
, Dalloz, 1976.
Articles
14. Chohen Jehoram, Herman, “Restrictions on copyrights & their abuse”,
European intellectual property rewiew, Vol. 27,2005.
15. Craig, Carys J. and Tarantino, Bob. ‘“An Hundred Stories in Ten Days”:
COVID-19 Lessons for Culture, Learning, and Copyright Law.”
Osgoode
Hall Law Journal 57.3
(2021): 567-604.
https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol57/iss3/3/.
16. Hudson, Emily and Wragg, Paul, “Proposals for Copyright Law and
Education During the COVID-19 Pandemic” (June 3, 2020). Available at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3617720.
17. Kerr, Ian R, and Jane Bailey. 2004. “The Implications of Digital Rights
Management for Privacy and Freedom of Expression”,
Journal of
Information
, Communication & Ethics in Society. 2.
18. Scharf, Nick. 2010.,” Digital Rights Management and Fair Use”, European
Journal of Law and Technology
, 1(2).
19. Noto La Diega, Guido and Priora, Giulia and Jütte, Bernd Justin and
Pascault, Léo, “Capturing the Uncapturable: The Relationship between
Universities and Copyright through the Lens of the Audio-Visual Lecture
Capture Policies” (January 13, 2022). Forthcoming in Cristiana Sappa
and Enrico Bonadio (eds), Art and Literature in Copyright Law:
Protecting the Rights of Creators and Managers of Artistic and Literary
Works (Edward Elgar Publishing). Available at SSRN:

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2آموزشهای الکترونیکی و چالشهای نقض حقوق...
379
https://ssrn.com/abstract=4008227 .
Acts
20. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works,
1886.
21. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPS),1994.
22. The WIPO Copyright Treaty(WCT),1996.
23. Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually
Impaired Persons.
24. and Persons with Print Disabilities (VIP),2013.
25. DIRECTIVE (EU) 2019/790 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT
AND OF THE COUNCIL of 17 April 2019 on copyright and related
rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and
2001/29/EC/.