مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در کمک‌رسانی انسان‌دوستانه: با تاکید بر موضوع شیوع ویروس کوئید- 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.29252/jlr.2022.226894.2184

چکیده

شیوع ویروس کرونا که ابتدا از استان ووهان چین آغاز گردید و در کمتر از یازده هفته، تمام جهان را آلوده کرد، یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایجاد شده بر سلامت و امنیت انسانی بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. باوجودآنکه وظیفۀ اصلی و اساسی تأمین سلامت و حداقل معیشت زندگی انسانی بر عهدۀ دولت متبوع و محل سکونت انسان‌هاست، آثار و ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی شیوع ویروس کرونا بر زندگی انسان‌ها، ضرورت کمک‌رسانی انسان‌دوستانه از سوی تمامی دولت‌ها را ایجاب می‌کند. سوال اساسی این مقاله این است که آیا تعهدی عرفی برای دولت‌ها در کمک‌رسانی به یکدیگر به منظور مبارزه با شیوع ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از آن وجود دارد؟ فرضیۀ نگارنده این است که تعهدی عرفی برای دولت‌های توانگر برای کمک به دولت‌های آسیب‌پذیر در مبارزه با ویروس کوئید-19 وجود دارد. به‌ویژه آنکه ناتوانی و شکست یک دولت در مبارزه با این ویروس، به تکثیر و شیوع آن به دولت‌های همسایه و ماورای آن نیز خواهد انجامید و منافع تمامی دولت‌ها در این است که مبارزه با این ویروس را به مرزهای ملی و داخلی خود محدود نکنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Responsibility of States in Humanitarian Assistance: Emphasizing the issue of the COVID-19 pandemic

نویسنده [English]

  • Sattar Azizi
Law, Faculty of Humanities,Bu-Ali Sina University,Hamedan,Iran
چکیده [English]

The outbreak of coronavirus, which first started in Wuhan province of
China and infected the whole world in less than eleven weeks, has been one
of the most important challenges to human health and safety since World
War II. Although the main task of ensuring the health and minimum
livelihood of human life is the responsibility of state and the place of human
habitation, the various economic, social and health effects of the coronavirus
on human life necessitate humanitarian assistance from all states. The main
question of this article is whether there is a customary obligation for states to
help each other in combating the spread of the coronavirus and its economic,
health and social consequences. The author's hypothesis is that there is a
customary obligation for affluent states to assist vulnerable states in
combating the Quaid-19 virus. In particular, the inability and failure of a
state to fight the virus will lead to its proliferation and spread to neighboring
states and beyond, and it is in the interest of all states not to limit the fight
against the virus to their national and internal borders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Humanitarian Assistance
  • Right to Health
 الف( منابع فارسی
کتاب
.1هنکرتز، ژان ماری و لوییس دوسوالدبک، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، جلد ،1
ترجمه دفتر امور بینالملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بینالمللی صلیب سرخ،
تهران: انتشارات مجد، چاپ اول،.1387
مقاله
.2پاشابنیاد، موسی و نسرین مصفا، وظایف و اختیارات متقابل دولت آسیبدیده و
سازمانهای بینالمللی در امدادرسانی حوادث طبیعی
، فصلنامه مطالعات حقوق
عومی، دوره ،47پاییز ،1396شماره .3
.3سیفزاده، فرزانه، سیدقاسم زمانی، حسن سواری و مسعود راعی،
مصونیت دولتها در پرتو
دکترین مسئولیت حمایت
، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ،1397 ،48شماره ،1
.138-121 صص
.4سیف زاده، فرزانه، سید قاسم زمانی،
بررسی ماموریت شورای امنیت در اعمال دکترین
مسئولیت حمایت
، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دوره ،1396 ،21شماره ،1صص .99-53
.5نیاورانی صابر و اکبر ایزدی،
جایگاه حق بر حداقل رفاه اجتماعی در نظام بینالمللی
حقوق بشر
، مجله حقوقی بینالمللی، پاییز-زمستان ،1397شماره .59
رساله
.6پاشابنیاد، موسی، »حق بر حمایت در برابر حوادث طبیعی«، رساله دکتری در رشته حقوق بینالملل
عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، سال .1396
ب( منابع انگلیسی
Books
7. Patnaik Dabiru Sridhar,” Towards an International Legal Framework for the
Protection of Individuals in the Event of Disasters: An Initial Inquiry” in

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2مسئولیت بینالمللی دولتها در کمکرسانی انساندوستانه:...
233
International Law and Humanitarian Assistance, edited by Hans-Joachim
Heintze and Andrej Zwitter, Netherlands,Springer.
8. Zwitter, Andrej,” United Nations’ Legal Framework of Humanitarian
Assistance”, in
International Law and Humanitarian Assistance, edited by
Hans-Joachim Heintze and Andrej Zwitter, Netherlands,Springer.
Articles
9. Barber Rebecca, "Facilitating Humanitarian Assistance in International
Humanitarian and Human Rights Law
", International Review of the Red
Cross
, Volume 91 Number 874,June 2009.
10. Guterres, Antonio, “Millions Uprooted, Saving Refugees and the
Displaced
”, Foreign Affairs, Vol. 5, No. 90.2008.
11. Reinecke, Isabelle, “International Disaster Response Law and the
Coordination of International Organisations”,
The ANU Undergraduate
Research Journal
, Vol. 2.2010.
12. Slaughter, Anne-Marie, “Sovereignty and Power in a Networked World
Order”,
Stanford Journal of International Law,2004, pp. 283-327.
Documents
13. A/66/10: International Law Commission, Sixty-third session (26 April–3
June and 4 July–12 August 2011), General Assembly Official Records,
Sixty-sixth session Supplement.
14. A/CN.4/590: International Law Commission, Sixtieth session, Geneva, 5
May-6 June and 7 July-8 August, 2008, Protection of persons in the event of
disasters, Memorandum by the Secretariat, 11 December 2007.
15. A/CN.4/643: Fourth report on the protection of persons in the event of
disasters (by Eduardo Valencia-Ospina, Special Rapporteur, International
Law Commission), Sixty-third session, Geneva, 26 April-3 June and 4 July-
12 August 2011, Distr.: General, 11 May 2011.
16. A/CN.4/668: Seventh report on the protection of persons in the event of
disasters (by Eduardo Valencia-Ospina, Special Rapporteur), International
Law Commission, Sixty-sixth session, Geneva, 5 May-6 June and 7 July-8
August 2014, Distr.: General, 27 February 2014.
17. A/RES/46/182 (Strengthening of the coordination of humanitarian
emergency assistance of the United Nations), 1991.
18. ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, 26
July 2005.

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2مسئولیت بینالمللی دولتها در کمکرسانی انساندوستانه:...
234
19. Boutros-Ghali, Boutros (17 June 1992), “An Agenda for Peace: Preventive
Diplomacy, Peace- making and peace-Keeping”, A/47/277-S/2411.
20. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General
Comment No 3: The Nature of States Parties Obligations (Art 2(1) of the
Covenant), UN ESCOR, Comm. Economic, Social and Cultural Rights, 5th
sess., Annex 3, UN Doc. E/1991/23 (1990), para. 1.
21. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General
Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health
(Art. 12 of the Covenant), UN ESCOR, Comm. Economic, Social and
Cultural Rights, 22nd sess., UN Doc. E/C.12/2000/4 (2000).
22. Committee on Civil and Political Rights, General Comment No. 6: The
Right to Life (Article 6 of the Covenant), CCPR, 60th sess., UN Doc.
HRI/Gen/1/Rev.7 (1982).
23. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and supply of substances of human
origin in the EU/EEA, European Centre for Disease Prevention and Control,
Stockholm, 2020.
24. Draft articles on the protection of persons in the event of disasters, Adopted
by the International Law Commission at its sixty-eighth session, in 2016.
25. General Assembly, Safety and Security of Humanitarian Personnel and
Protection of United Nations Personnel, 17 December 2007, UN Doc.
A/RES/62/95.
26. ICJ, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua.
27. INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, The Protection of Human
Rights and the Principle of Non-intervention in Internal Affairs of States,
Session of Santiago de Compostela – 1989.
28. INSTITUTE OF INTERNATIONAL LAW, Humanitarian Assistance,
Bruges Session – 2003.
29. Report of the International Commission on Intervention and State
Sovereignty (Responsibility to Protect), December 2001, Published by the
International Development Research Centre.
30. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change (Our
shared responsibility), United Nations, 2004.
31. Resolution on Liberia, SC Res. 104 (1996).
32. Resolution on Liberia, SC Res. 1059 (1996).
33. Resolution on Liberia, SC Res. 1071 (1996).
34. Resolution on Liberia, SC Res. 1083 (1996).

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2مسئولیت بینالمللی دولتها در کمکرسانی انساندوستانه:...
235
35. Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for
Disaster Mitigation and Relief Operations, the First Intergovernmental
Conference on Emergency Telecommunications (ICET-98), Tampere,
Finland, 1998.
36. The Secretary-General, “Report of the Secretary-General: The Role of - The
United Nations in twenty-First Century”, U. N. Doc. A/54/2000
(Mar.27.2000).
37. The Secretary-General, Millennium Report of The Secretary-General of the
United Nation, “We the People: The Role of The united nation in the 21st
Century”, U.N.Doc. A/54/20(2000) available at:
http://www.u.n.org/millennium/sg/report/ch3.pdf.
38. The International Federation’s Global Agenda (2006–2010), nternational
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2007.
39. UN General Assembly, World Food Programme, 19 December 1961, UN
Doc. A/RES/1714 (XVI).
40. UN General Assembly, World Food Programme, 19 December 1961, UN
Doc. A/RES/1714 (XVI).
41. UN General Assembly, Safety and Security of Humanitarian Personnel and
Protection of United Nations Personnel, 15 December 2005, UN Doc.
A/RES/60/123.
42. UN General Assembly, Safety and Security of Humanitarian Personnel and
Protection of United Nations Personnel, 20 December 2004, UN Doc.
A/RES/59/211.
43. UN General Assembly, Safety and Security of Humanitarian Personnel and
Protection of United Nations Personnel, 17 December 2003, UN Doc.
A/RES/58/ 122.
44. UN General Assembly, Safety and Security of Humanitarian Personnel and
Protection of United Nations Personnel, 16 December 2002, UN Doc.
A/RES/57/155.
45. UN General Assembly, Safety and security of Humanitarian Personnel and
Protection of United National Personnel, 21 December 2001, UN Doc.
A/RES/56/217.