تأملی در مقررات بهداشتی بین‌المللی(2005) با تأکید بر شیوع ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

10.29252/jlr.2022.226986.2202

چکیده

ویروس کرونا در ژانویه 2020 با سرعتی حیرت‌آور مرزهای ملی چین را درنوردید و در مدت شش ماه بخش گسترده‌ای از جهان را آلوده ساخت. در واقع، شیوع بیماری‌های مسری و فراگیر در جهان بی‌سابقه نیست، بااین‌حال، بشر معاصر، کمتر در خاطر دارد که چنین هراس‌آلود و مضطرب، اقتصاد، صنعت، توریسم، سیاست، ورزش و حتی امور روزمره را متأثر از رخدادی جهانی تعطیل کرده و مغلوب ویروسی ناشناخته شده باشد. متعاقب کرونا، گرچه برای مدتی چرخۀ مرسوم زندگی بشر از حرکت شتاب‌آلود و افسارگسیخته‌اش بازماند، ضرورت بازاندیشی در مقولات مهمی چون سلامت و بهداشت عمومی، همکاری و همبستگی در مقابله با پیامدهای ناگوار ناشی از آن را به بشر گوشزد کرد. این مقاله درصدد است تا با تمرکز بر شیوع کرونا، به تحلیل حقوقی مقررات بهداشتی بین‌المللی (2005) مصوب سازمان جهانی بهداشت و جایگاه آن در نظام بین‌المللی حقوق بشر بپردازد. بی‌تردید، حقوق بین‌الملل، مگر در پرتو ائتلافی جهانی در مقابله با این قسم از بحران‌های بین‌المللی نخواهد توانست از ورطه‌های هولناکی چون شیوع کرونا، به سلامت بگذرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Consideration of International Health Organization Regulations (2005) emphasizing on the Outbreak of Coronavirus Pandemic

نویسنده [English]

  • Aramesh Shahbazi
Department of law and political sciences
چکیده [English]

The coronavirus crossed China's national borders in January 2020,
rapidly infected a large number of countries in less than six months. Indeed,
the outbreak of infectious diseases is not unprecedented in the world, yet, the
harmful effects of such a dangerous virus on economy, industry, tourism,
politics, sports, and even routine life caused serious challenges for states and
other actors at both national and international levels. As a result, it is time to
reconsideration the ways of facing and managing pandemics by focusing on
existing legal system to find the gaps and to provide the efficient ways of
dealing with such severe challenges of international law. Thus, this article
seeks to provide a legal analysis of the International Health Organization
Regulations (2005) by focusing on capacities, regulations and loopholes of
the document to find its legal status in the international human rights system.
Certainly, in this critical context, a universal coalition between international
organizations and states, a global cooperation among all actors as well as a
well-organized legal framework should be considered as the last resolution
for international community to survive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Virus
  • World Health Organization
  • International Health Organization Regulation(2005)
 الف( منابع فارسی
کتاب
.1کاسکنیمی، مارتی، فرجام حقوق بینالملل، قابل دسترس در کتاب فرجام حقوق
بینالملل: نوسان میان تکنیک و تدبیر
، ترجمه سید قاسم زمانی و آرامش شهبازی،
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی )شهردانش(، .1389
مقاله
.2امینی، واحد، حقوق بینالملل و صلح بینالملل: چهارچوبی تحلیلی برای تئوریزه
نمودن تروریسم جهانی، حقوق بینالملل جهانی و صلح و امنیت جهانی
، فصلنامه
پژوهشهای روابط بینالملل، ،1393شماره .3
.3پطروس غالی،
حقوق بینالملل در تکاپوی ارزشهای خود: صلح، توسعه،
دموکراسی
، ترجمه ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، ،1381شماره 35و .36
.4شهبازی، آرامش،
لزوم رعایت حریم خصوصی درمانی قربانیان کاربرد سلاحهای
شیمیایی جنگ عراق علیه ایران
، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ،46
تابستان ،1395شماره .2
.5شهبازی، آرامش،
هتک حرمت ساحت مقدس قرآن کریم در ترازوی حقوق
بینالملل
، مجله حقوقی بینالمللی، ،1389شماره .27
ب( منابع انگلیسی
Books
6. Blum, John D., Law as Development: Reshaping the Global Legal Structures
of Public Health
, 12 MICH. ST. J. INT'L L. 207, 210, 2004.
7. See: Anderson, C., S.Nicklas, and A. Crawford,
Global understandings: A
framework for teaching and learning, Association for Supervision and
Curriculum Development
, Alexandria, 1994.
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2تأملی در مراقبتهای بهداشتی بینالمللی )...(2005
135
Articles
8. Choi, Kathleen J., “A Journey of a Thousand Leagues: From Quarantine to
International Health Regulations and Beyond”, U. Pa. J. In t'l L., Vol.
29:4,2008.
9. Shara L. Aranoff, “Regional Trade Organizations: Strengthening or
Weakening Global Trade?”, 88 AM. Soc'Y INT'L L. PRoc. 309, 310,1994.
10. Fiddler, David P., “From International Sanitary Conventions to Global
Health Security: The New International Health Regulations”, 4 CHINESE J.
INT'L L. 325, 361, 2005.
11. Hui DS, Azhar E, Madani TA, Ntoumi F, Kock R, Dar O, et al. “The
continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global
health—The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China,
International Journal of Infectious Diseases. 91: 264–66, February 2020.
12. Lawrence, Gostin, “Why Rich Countries Should Care About the World's
Least Healthy People”, 298 J. AM. MED. ASS'N 89, 2007.
Internet Sources
13. Is the World Ready for the Coronavirus?—Distrust in science and
institutions could be a major problem if the outbreak worsens
, The New
York 2020-01-30(Last Visited: May 2020).
14. Noslacan, Mircea,
The Good-Faith in the Public International Law and
the Community Law
, Union of Scientists- Stara Zagora. International
Scientific Conference, 5-6 June 2008, pp. 1-3.
15. Villarreal, Pedro,
The 2019-2020 novel coronavirus outbreak and the
importance of good faith for international law
, 28/01/ 2020 (2/26/2020)
16.
WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan,
China
, www.who.int. 2020-01-09, (Last Visited: May 2020).
https://fortune.com/2020/02/12/coronavirus-travel-work-trip-do-i-have-togo/(Last Visited: May 2020).
17. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/
20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4(Last Visited: May
2020).
18. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/
20200512-covid-19-sitrep-113.pdf?sfvrsn=feac3b6d_2(Last Visited: May
2020).

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2تأملی در مراقبتهای بهداشتی بینالمللی )...(2005
136
19. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/
20200225-sitrep-36-covid-19.pdf?sfvrsn=2791b4e0_2 (Last Visited: May
2020).
20. https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-thesecond-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergencycommittee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-
ncov)(02/25/2010) (Last Visited: May 2020).