کووید-19 و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال کنترل بیماری‌های عالمگیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم قضایی

10.29252/jlr.2022.226837.2175

چکیده

در تاریخ پرفرازونشیب سلامت عمومی در جهان، ظهور و باز ظهور بیماری‌های عالمگیر به‌عنوان یکی از واقعیات حیات اجتماعی به اقتضای زمینه و زمانۀ خود، بارها تمدن‌های بشری را آزار داده است. شیوع پرشتاب این بیماری‌ها در گسترۀ جهانی بدون احترام به منزلت مرزهای ملی، ثمرۀ طبیعی و نتیجۀ منطقی هزاران نوع همبستگی و وابستگی متقابل میان دولت‌ها و ملت‌هاست. گسترش کووید-19 در ابتدای دهۀ سوم قرن بیست و یکم و واکنش‌های متفاوت دولت‌ها در مواجهه با انتشار این بیماری در قلمرو سرزمینی آنها، حکایت‌گر تشتتی حیرت‌انگیز برای مقابله با این ویروس سر به طغیان برداشته است. امروزه تردیدی وجود ندارد که هرگونه اقدام مؤثر برای کنترل و نابودی بیماری‌های عالمگیری همچون کووید-19، با همکاری و هماهنگی بین اعضای جامعۀ بین‌المللی، ربط و اتصالی وثیق دارد. نظام حقوق بین‌الملل، نقش برجسته‌ای در تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل بیماری‌های مسری و عالمگیر ایفا نموده است. اگرچه جنبه‌های متعدد و پیچیدۀ رابطه بین نظام حقوق بین‌الملل و بیماری‌های عالمگیر، طیفی از رژیم‌های حقوقی مختلف را درگیر خود نموده است، با اندکی تأمل می‌توان تقارب و تلاقی بین الزامات آنها را احراز نمود. مقالۀ حاضر درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که نظام حقوق بین‌الملل در ارتباط با کنترل بیماری‌های عالمگیر به‌ویژه کووید-19، متضمن کدام تعهدات بین‌المللی است؟ یافته‌های تحقیق حاضر نشان می‌دهد که مقررات بهداشتی بین‌المللی 2005 در کنار برخی قواعد موافقت‌نامه اِعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی 1994، هستۀ اصلی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال کنترل بیماری‌های عالمگیر ازجمله کووید-19را تشکیل می‌دهد، اگرچه نقایص و کاستی‌هایی نیزدر این تعهدات وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COVID-19 and the International obligations of states concerning Control of the pandemic diseases

نویسنده [English]

  • Ali Navari
University of Judicial Sciences and Administrative Justices
چکیده [English]

In the vicissitudinous history of public health in the world, emerging and
reemerging pandemic diseases as one of the realities of social life according to
its context and time have repeatedly afflicted human civilizations. The rapid
outbreak of these diseases on a global scale without respect for the sanctity of
national borders is a natural result and the logical consequence of thousands of
kinds of solidarity and interdependence between states and nations. The spread
of Covid-19 at the beginning of the third decade of the 21st century, and the
different reactions of states to the outbreak of this disease in the realm of their
territory, indicate an astonishing dispersion to confront this insurgent virus.
Today, there is no doubt that any effective measure to control and eradicate
pandemic diseases such as Covid-19, has a close link with the cooperation and
coordination of members of the international community. The international
legal system has played a prominent role in international efforts to control
contagious and pandemic diseases. Although different and complex aspects of
the relationship between the international legal system and pandemic diseases
have involved a range of different legal regimes, with a little contemplation
one can determine the closeness and the intersection between their
requirements. The present essay seeks to provide an answer to the question of
what international obligations the international legal system has concerning
the control of pandemic diseases, especially Covid-19. The findings of the
present study show that the 2005 International Health Regulations, along with
some provisions of the 1994 Agreement on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures, form the core of governments' international
obligations to control pandemic diseases, including Covid-19, although there
are shortcomings in these Obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • International Law
  • International Health Regulations
  • pandemic diseases
  • World Health Organization
 مقاله
.1زاهدی، مهدی و زهرا محمودی کردی، حفاظت از سلامت در پرتو مقررات موافقتنامه
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
، فصلنامه حقوق پزشکی، سال دهم، زمستان ،1395شماره
.79-100 .، صص39
.2شیروی، عبدالحسین و اعظم انصاری،
نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقتنامه اعمال
اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
، فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی، تابستان ،1393شماره
.75-98 .، صص66
ب( منابع انگلیسی
Books
3. Fidler, David, P. International Law and Infectious Diseases, Oxford,
Clarendon Press, 1999.
4
. Jones, Norman Howard, The Scientific Background of the International
Sanitary Conferences 1851-1938
, Geneva, World Health Organization,
1975.
Articles
5. Aginam, Obijiofor, “International Law and Communicable Diseases”,
Bulletin of the World Health Organization, 80 (12), PP. 946-951.
6. Carvalho, Simon and Mark Zacher, “The International Health Regulations in
Historical Perspective”,
in Plagues and Politics: Infectious Disease and
International Policy
, Edited by Andrew T. Price-Smith, New York, Palgrave
Macmillan, 2001, PP. 235-261.
7. Fidler, David, P. Public Health and International Law: The Impact of
Infectious Diseases on the Formation of International Legal Regimes, 1800-
2000, in Plagues and Politics: Infectious Disease and International Policy,
Edited by Andrew T. Price-Smith, New York, Palgrave Macmillan, 2001,
PP. 262-284.

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2کووید- 19و تعهدات بینالمللی دولتها در قبال...
646
8. Gostin, Lawrence O. “International Infectious Disease Law: Revision of the
World Health Organization's International Health Regulations
”, Journal of
the American Medical Association
, Vol.291, PP. 2623-2627.
9. Holshue, Michelle L. et al., “First Case of 2019 Novel Coronavirus in the
United States
”, The new england journal of medicine, 382, 2020, PP.
929-936.
10. Littman, R. J. and M. L. Littman, “Galen and the Antonine Plague”,
The
American Journal of Philology
, Vol. 94, No. 3 (Autumn, 1973), PP. 243-255.
Internet Sources
11. European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm: Available
at: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncovcases, last visited: 30 April 2020.
12. France: Santé publique France, Epidémie de coronavirus Covid-19 au départ
de Wuhan, Chine, Available at:
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-etinfections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/epidemie-decoronavirus-covid-19-au-depart-de-wuhan-chine, last visited: 14 February
2020.
13. Germany Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.
Bestätigter Coronavirus-Fall in Bayern – Infektionsschutzmaßnahmen
laufen. Munich: BSfGuP, Available at:
https://www.stmgp.bayern.de/presse/bestaetigter-coronavirus-fall-in-bayerninfektionsschutzmassnahmen-laufen/ last visited: 30 April 2020.
14. Risk assessment: Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a
novel coronavirus, European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC), Wuhan: Available at: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/risk-assessment-outbreak, last visited: 30 April 2020.
15. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-
19, 11 March 2020, Available at:
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-openingremarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020, last visited: 2
May 2020. “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be
characterized as a pandemic”.
16. WHO Statement on the second meeting of the International Health
Regulations (2005), Emergency Committee regarding the outbreak of novel
coronavirus (2019-nCoV), Geneva, Available at: https://www.who.int/news

فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2کووید- 19و تعهدات بینالمللی دولتها در قبال...
647
room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-theinternational-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-theoutbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov), last visited: 2 May 2020.
17. WHO, Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports, Available at:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/situation-reports, last visited:18 May 2020.
18. WHO, Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report, 1-20 January
2020, Available at: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/
situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4, last
visited: 30 April 2020.
19. Wuhan Municipal Health and Health Commission's briefing on the current
pneumonia epidemic situation, Available at:
http://wjw.wuhan.gov.cn/front/web/showDetail/2019123108989, last visited:
30 April 2020.
Documents
20. Security Council resolution 2177, S/RES/2177 (2014).
21. The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
(SPS Agreement), Apr. 15, 1994.
22. The International Health Regulations (IHR), WHA Res. 58.3, World Health
Assembly, 58th Ass. (May 23, 2005).
23. The International Sanitary Conventions 1903.
24. The International Sanitary Regulations 1951 (ISR).
25. WHO Official Records, No. 176, 1969, resolution WHA22.46 and Annex I.
26. WHO Official Records, No. 209, 1973, resolution WHA26.55.
27. WHO, Document WHA34/1981/REC/1.
28. WHO, Resolution WHA34.13.
29. WHO, Resolution WHA48.7.
30. WHO, Resolution WHA56.28.
31. WHO, Resolution WHA56.29
32. WHO, Resolution WHA58.3.