تاثیرهمه‌گیری کووید 19 بر روابط کار (کارگر و کارفرما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان) اصفهان، ایران

10.29252/jlr.2022.226828.2166

چکیده

روابط کار مانند سایر عرصه‌های زیست انسانی، متأثر از پیشامدهای طبیعی، ضرورت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در یک نظام حقوقی کارآمد، متناسب با وضعیت‌های مختلف حادث شده یا پیش‌روی، بر اساس پیش‌بینی‌های قانونی و احیاناً قراردادی امکان کاربست تدابیری است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای حادث شده باشد. جهانگیری کووید19 و همه‌گیری آن در ایران را می‌توان پیشامدی طبیعی و البته نه چندان قابل پیش‌بینی دانست که جنبه‌های مختلف زیست سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را در کشور متأثر نمود. این همه‌گیری در عرصۀ روابط کار نیز تأثیر جدی و البته مخربی از جمله کاهش اجباری ساعات کار و از بین رفتن فرصت‌های شغلی بر جای گذاشته و می‌گذارد.

این گزارش با اتخاذ رویکردی توصیفی ابتدا به تحلیل حقوقی همه‌گیری کرونا و تاثیر آن بر رابطۀ کار پرداخته می‌شود. سپس با توجه به ظرفیت‌های نظام حقوقی ایران، از جمله وضعیت‌های پیش‌بینی شده در قوانین کار و تأمین اجتماعی، راه‌حل‌ها و ضرورت‌های حقوقی ناظر بر این وضعیت را فراروی طرفین رابطۀ کار شامل دولت، کارگران و کارفرمایان قرار می‌دهد و حقوق و تکالیف هر یک را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Covid-19 on Employment Relations in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Sharif Shahi
Assistant professor, Public Law, Islamic Azad University, Isfahan Branch
چکیده [English]

Employment Relations, like other areas of human life, are affected by
natural disasters and social, economic, and political necessities. In an
efficient legal system, following the various emerging situations, it is
possible to apply measures that can meet the event's needs based on legal
and possibly contractual provisions. The covid-19 pandemic can be
considered a natural and, of course, not very predictable event that affected
various aspects of the country's political, social, and economic life. This
epidemic in Employment Relations has a severe and destructive effect, such
as the forced reduction of working hours and the disappearance of job
opportunities. Under a descriptive approach, this report first deals with the
legal analysis of the Covid-19 pandemic and its impact on the employment
relationship. Then, according to the potential of the Iranian legal system,
including the situations provided in the labor law and social security law, the
solutions and legal necessities governing this situation will be provided
according to the different related parties, including the government,
employees, and employers. In addition, the rights and duties of each will be
explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment relationship؛
  • Labor Law
  • employee
  • employer
  • government
 کتاب
.1رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، تهران: انتشارات مجد، چاپ سوم، .1380
.2طاهری، محمدسلمان،
قانون کار در نظم حقوق کنونی، زنجان: ناشر نیکان کتاب، چـاپ
.1384 ،اول
.3عراقی، سید عزت االله،
حقوق کار، جلد ،1تهران: انتشارات سمت، چاپ هجدهم، .1396
.4عراقی، سید عزت االله،
حقوق کار، جلد ،2تهران: انتشارات سمت، چاپ پنجم، 1396
.5موحدیان، غلامرضا،
حقوق کارعلمی و کاربردی، تهران: انتشارات فکرسازان، چـاپ دوم،
.1385
.6نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضـا،
حقوق تأمین اجتماعی با تأکید بر حـوزه بیمـهای،
تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، .1396
مقاله
.7بادینی، حسن و افروز صمدی، تعلیق قرارداد: قاعدهای عمومی یـا قاعـده مخـتص
حقوق کار با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلـیس
، مجلـه پـژوهش هـای
حقوق تطبیقی، تابستان ،1396دوره بیست و یکم - شماره ،2صص 29تا .58
منابع اینترنتی
.8درگاه سازمان تأمین اجتماعی:
https://www.tamin.ir/News/Item/607/
9. COVID-19 responses must be built on human solidarity, ILO tells World
Bank/IMF
: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/ newsroom/ news/
WCMS_741905/ lang--en/ index.htm
/
10. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/
documents/ briefingnote/ wcms_740877.pdf
/
فصلنامه تحقیقات حقوقی- ویژهنامه حقوق و کرونا ش 2تأثیر همهگیری کووید- 19بر روابط کار )کارگر و کارفرما(
732
.11معاونت پژوهشهای اقتصادی، گزارش ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویـروس
کرونا،
تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اردیبهشت ،1399صص :22-13
file:///C:/Users/sharif/Downloads/17011.pdf /
قوانین
.12قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
.13قانون کار، مصوب 1369مجمع تشخیص مصلحت نظام.
.14قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354مجلسین شورای ملی و سنا.
.15قانون بیمه بیکاری، مصوب 1369مجلس شورای اسلامی.
.16قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 19مربوط بـه تسـاوی رفتـار
نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسـارات ناشـی از حـوادث کـار، مصـوب
1351مجلس سنا.
.17آییننامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها، مصوب ،1338شورای عالی حفاظت فنی.