تاملی بر نقاط قوت و ضعف و واکاوی الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر. ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران و مدیر امور حقوقی و رسیدگی به شکایات دانشگاه مازندران

3 دانشجو مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.52547/jlr.2022.228735.2307

چکیده

برقراری نظم در جوامع، مستلزم وضع قوانین مناسب است. به‌روز‌رسانی قوانین به مقتضای توسعه روز‌افزون فناوری اطلاعات، امری حیاتی جلوه می‌کند؛ از این رو ریاست قوه ‌قضاییه حرکت به سوی دادرسی الکترونیک را مدنظر خود قرارداده و اقدام به وضع آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات قضایی و کانون آن‌ها براساس اختیار منشعب از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده است. به موجب آیین‌نامه یادشده، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پا به عرصه وجود نهادند و طرح دعوی الزاماً از طریق دفاتر یاد شده تحقق می‌یابد. طرح دعوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دارای مزایا و معایب بسیاری است؛ از سوی دیگر وضع آیین‌نامه‌ای الزامی توسط ریاست قوه‌قضاییه با اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی در تنافی است؛ ولیکن پرواضح است که لازمه استفاده از صلاحیت‌های مصرح قانونی در بسیاری از موارد وضع آیین‌نامه برای نیل به اهداف تدوین شده است اما این اختیار نباید عاملی بر محدود کردن حقوق مکتسبه‌ی مردم باشد؛ بنابراین تخییر باید جایگزین الزام اشخاص به طرح دعوی از طریق مراکز یاد شده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Delibretion on the strengths and weaknesses of filing lawsuits through judicial electronic service offices and analyzing the obligation of individuals to file lawsuits through the mentioned offices

نویسندگان [English]

  • Sam mohammadi 1
  • mohammadhossein taghipour darzi naghibi 2
  • Mehdi Taleghan Ghafari 3
1 Professor of private law of the University of Mazandaran, Iran, Babolsar.
2 Assistant Professor and Director of legal department
3 Ph.D. Student in Private Law, University of Mazandaran
چکیده [English]

Deliberation on the Strengths and Weaknesses of Filing Lawsuits through Judicial Electronic Service Offices and Analyzing the Obligation of Individuals to File Lawsuits through the Mentioned Offices
Sam MOHAMMADI (Professor of Law, University of Mazandaran)
MohammadHossein TAGHIPOUR (Assistant Professor of Law, University of Mazandaran)
Mehdi TALEGHAN GHAFFARI (Ph.D. Candidate of private Law, University of Mazandaran)
Abstract
If we consider the basics and principles of proceedings in bringing the case to the aggrieved party, speeding it up can be one of the main foundations of judicial and civil justice, and of course, the electronification of judicial and proceedings services can also be defined as the main goal of proceedings in this area. In this regard establishing order in societies requires imposing appropriate laws. Updating the rules in line with the increasing development of information technology is a vital concern; hence the Judiciary Department Chairmanship has considered moving forward to electronic trial and has enacted regulations for the provision of electronic judicial services. According to the mentioned regulations, the offices of judicial services have been established and the lawsuit is necessarily filed through the mentioned offices. Filing a lawsuit by judicial service offices has many advantages and disadvantages; On the other hand, the imposition of regulations by the head of the judiciary department conflicts with the principle of incompetence in public law; However, it is clear that in many cases the requirement to use legally specified authorities has been the enactment of regulations to achieve the codified goals, but this authority should not be a factor in restricting the acquired rights of the people; therefore, an optional choice should replace the obligation of individuals to file a lawsuit through the mentioned offices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Judiciary
  • judicial electronic services
  • Electronic Trial
  • The Principle of Correlation
  • The Principle of Prohibition of Restrictions