چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین ( مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس. دانشگاه آزاد اسلامی شهریار . تهران

2 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی تهران

10.29252/jlr.2021.222148.1919

چکیده

علیرغم اینکه با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ،زمینه اعطای تسهیلات خرید دین ناشی از چک مجاز گردید. لکن تغییرات قانون صدور چک در سال 1397 و عملیاتی نمودن آن در 1400 از حیث ممنوعیت صدور چک در وجه حامل و جایگزینی ثبت چک در سامانه بجای ظهرنویسی چک و عدم تعیین تکلیف چگونگی اخذ ضمانت در چک موجب گردید امکان انتقال چک به بانک از طریق ظهرنویسی و اخذ ضمانت برای آن جهت تحقق خرید دین دچار چالش شود در این مقاله با تحلیل صور مختلف تنزیل چک جهت اعطای تسهیلات بانکی خرید دین ،آثار تغییرات قانون اخیر چک در مقایسه با کنوانسیونهای بین المللی و مقررات مربوط به چک در انگلستان و امریکا بررسی و مشخص می‌شود که ممنوعیت و محدودیت اخیر در کشورهای دیگر نیز به اشکال مختلف وجود دارد لذا تغییرات اخیر موجب زوال مسولیت تضامنی مسئولین سند تجاری نمی گردد و نه تنها مانع تحقق تنزیل چک و پرداخت تسهیلات خرید دین نمی‌باشد بلکه موجب احراز حقیقی بودن دین ناشی از چک و جلوگیری از معاملات صوری نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Challenge of Recent Amendments related to the Check Issuance Law by Discounting Checks and Debt Purchasing (Comparative Study of the UNCITRAL Model Law and the Geneva Conventions, and UK-US Regulations)

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Hejininejad 1
  • mahmood ganjbakhsh 2
1 Teacher .Faculty of Law . Azad University. Shahriar. Tehran
2 Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Tehran
چکیده [English]

Despite the passage of the Fifth Strategic Development Plan Law, the granting facilities for the check discount were allowed, However, the changes in the law of 2018 which came into force in 2021-being prohibition of bearer-check issuance, having the check registered in the system rather than endorsement and ambiguity in obtaining a guarantees-brought about a challenge.

The possibility of transferring a check to the bank by means of an endorsement and obtaining a guarantee for it to achieve the purchase of debt to be challenged In this article, by analyzing different forms of check discount for related to purchasing debt facilities, the effects of such recent changes in check law in comparison with international conventions and regulations related to the check in the United Kingdom and the United States are examined and it is specified that the recent prohibitions and restrictions exist in other countries in various forms. Therefore, the recent changes does not decline of the collateral liability of the officials commercial document and not only it does not prevent the discounting of checks and the payment of debt purchase facilities ,but also it verifies the authenticity of the debt arising from the check and prevents fictitious transactions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchasing debt facilities
  • check؛ endorsement؛ discount