شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران .

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) اصفهان ایران .

10.29252/jlr.2021.222327.1929

چکیده

اساسی ترین محور موثر بر کاهش جرایم و هدفمندسازی تعیین و اجرای کیفر، توجه به آموزش اشخاص است که می تواند در ضمن تضمین تحقق بازپروری محکومین، نظام عدالت کیفری را مقید به مطالعات کیفرشناختی نموده و نهادهای کیفری را موثر سازد. در مقاله حاضر تلاش شده از طریق مطالعه میدانی و تلفیق آن با مطالعات نظری، نسبت به ارائه الگوی پیشنهادی جهت تعیین شاخص-های موثر بر اصلاح و بازپروری محکومان به کیفر حبس یا کیفرهای اجتماعی در قالب دوره-های آموزشی از دیدگاه نهادهای مرتبط با تعیین مجازات برآید. نظر به لزوم کاهش تکرار جرم و تحقق اهداف بازپروی محکومان به کیفر، این سوال اساسی مطرح است که وضعیت پیاده سازی قواعد آموزش مدار حاکم بر تعیین کیفر چگونه است و چه شاخص هایی می تواند جایگاه اصلاح و درمان میتنی بر آموزش را احیا کند؟ جامعه آماری پژوهش از دو طیف 80 نفر خبرگان و 100 نفر از محکومین تشکیل شده . جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای در قالب فیش برداری و میدانی بود، ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه محقق ساخته است، و از چندین شاخص تشکیل شده، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه نوزدهم انجام و پایایی پژوهش از طریق آلفای کرونباخ بالا تایید شد.مولفه های چون اولویت گذاری آموزشی نسبت به زندانیان، استعدادیابی و نیاز سنجی الگوی آموزشی، بستر فراگیری دوره آموزشی، تغییر رفتار مجرمان و کیفیت محتوای الگوی آموزشی از جمله تدابیر موثر جهت احیای جایگاه آموزش زندانیان و ارتقای اصلاح محکومان و همچنین نظام مند سازی تعیین کیفر قلمداد می شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

correctional sentencing based on the education of convicts

نویسندگان [English]

  • reza khanmirzaei 1
  • Masoud Heidari 2
  • mahmood ashrafy 3
  • ali yosef zadeh 3
1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad
2 Associate Professor of Crime and Criminology Group, Department of Humanities and Law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
3 law department; azad university;isfahan(khorasgan branch)
چکیده [English]

The main axis affecting the reduction of crimes and targeting the determination and execution of punishment is paying attention to the education of individuals, which can guarantee the realization of the rehabilitation of convicts, bind the criminal justice system to criminal studies and make criminal institutions more effective. In the present article, through field study and its combination with theoretical studies, an attempt has been made to provide a proposed model for determining the indicators affecting the correction and rehabilitation of convicts to imprisonment or social punishments in the form of training courses from the perspective of related institutions. Punish. Given the need to reduce recidivism and achieve the goals of sentencing convicts to punishment, the fundamental question is what is the status of implementation of education-oriented rules governing sentencing and what indicators can restore the position of correction and treatment of education? The statistical population of the study consists of two spectrums of 80 experts and 100 convicts. The collection of library information was in the form of receipt and field, the data collection tool was a researcher-made questionnaire, and consisted of several indicators, data analysis was performed using SPSS software version 19 and the reliability of the research was Cronbach's alpha was confirmed above. They are also considered as systematization of punishment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education of convicts
  • correction and treatment
  • sentencing
  • rehabilitation and social acceptance