اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة دکتری حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکدۀ حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار ، دانشکدۀ حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول

3 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

10.29252/jlr.2021.185047.1641

چکیده

مروری بر معاهدۀ هوانوردی کشوری بین المللی موسوم به معاهدۀ شیکاگو گویای آن است که هوانوردی کشوری می تواند نقشی دوگانه را در زمنۀ صلح و امنیت بین المللی ایفاء نماید. از این رو معاهدۀ 1944 شیکاگو در مقدمۀ خود ضمن یادآوری نقش مثبت هوانوردی کشوری در"ایجاد و حفظ دوستی و تفاهم میان دولت ها و مردم جهان"، متذکر شده است که"سوء استفاده از هوانوردی کشوری بین المللی می تواند به تهدیدی برای امنیت عمومی تبدیل گردد". به این ترتیب معاهدۀ مذکور آثار منفی آن را بر صلح و امنیت بین المللی از نظر دور نداشته است. حال اگر اثبات گردد که تحریم های تحمیلی بر هوانوردی کشوری دولت ها گاه موجب سوء استفاده از هوانوردی کشوری می شود، این پرسش مطرح می شود که آیا این امر به صراحت مادّۀ(4) معاهدۀ مذکور، نقض معاهدۀ شیکاگو و سوء استفاده از هوانوردی کشوری به شمار نمی آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره نمی اندازد؟ پاسخ نگارندگان به این پرسش با توجه به بررسی‎هایی که در این مقاله صورت گرفته است حاکی از آن است که اولاً- آثار منفی تحریم های هوانوردی بر صلح و امنیت بین المللی بیش از تأثیرات مثبت آن است؛ و ثانیاً- تحریم های هوانوردی در این صورت به ابزاری برای نقض معاهدۀ شیکاگو و سوء استفاده از هوانوردی کشوری مبدّل گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Imposition of Aviation Sanctions Threat on International Peace and Security

نویسندگان [English]

  • Mehdi Aliyari 1
  • Mohsen Mohebbi 2
  • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 3
1 Department of Public and International Law , Faculty of Law, Theology and Political Sciences, ,Islamic Azad University ,Science and Research,Tehran, Iran
3 Department of International Law, Law Faculty, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

By Refer to the International Civil Aviation Convention, known as the Chicago Convention, shows that Civil Aviation can play a dual role in providing or threatening international peace and security. Clearly, the Chicago Convention, in its preamble, recalls the positive role of international civil aviation in “creating and preserving friendship and understanding among the nations and people of the world”, noted that: “abuse the future development of international civil aviation considers as a threat to general security”. Hence, the Convention has not neglected its negative effects on international peace and security. Now, if it is proven that the sanctions imposed on the civil aviation governments sometimes lead to abuse of the civil aviation, the question arises as to whether this is not explicitly considered in Article (4) of the said Convention, a violation of the Chicago Convention and the abuse of civil aviation and as a result, it does not endanger international peace and security? The authors' answer to this question indicates that according to the studies conducted in this article, at first, because of the negative effects of aviation sanctions prevail over positive effect, second, the aviation sanctions have become a tool for violating the Chicago Convention and abusing of civil aviation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International peace and security
  • aviation sanctions
  • abuses of civil aviation
  • the Chicago Convention 1994