کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق تجارت بین الملل- دانشکده حقوق- دانشگاه شهید بهشتی- تهران- ایران

2 گروه حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه حوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jlr.2020.184003.1390

چکیده

تأمین مالی پروژه به معنای تأمین منابع مالی لازم برای ساخت و بهره برداری از یک پروژه و یا تأمین مالی دوباره ی یک واحد صنعتی بزرگ است. از جمله روش های تامین منابع مالی می توان به انتشار اوراق بهادار اشاره نمود. اوراق بهادار که ورقه ای نماینده ی ارزش و قابل نقل و انتقال محسوب می شود، اقسام متنوعی داشته و هر یک از این اقسام به طریق ویژه ای در فرآیند تامین مالی به کار می آید. از جمله اوراق قابل انتشار در فرآیند تامین مالی پروژه می توان به اوراق قرضه، سهام، اوراق با پشتوانه ی دارایی و صکوک اشاره نمود. امروزه، بنابر محدودیت دولت ها و بانک ها در تامین منابع مالی پروژه، انتشار اوراق بهادار به عنوان روشی جایگزین شناخته می شود. تجمیع سرمایه های خُرد افراد، ناشناخته و مجهول بودن خریداران اوراق، عدم مداخله در مدیریت پروژه، انعطاف در شروط تامین مالی و دسترسی به منبعی بی پایان از نقدینگی از جمله مزایای غیرقابل انکار اوراق بهادار تلقی شده و استفاده از این ابزار در تامین مالی پروژه را به تدریج گسترش داده است. انتشار این اوراق در فرآیند تامین مالی پروژه متفاوت از تامین مالی شرکتی بوده و نحوه ی تخصیص ریسک، بازپرداخت اصل و سود اوراق، مسئولیت ناشران، وظایف نهاد واسط و نحوه ی انتشار با توجه به ویژگی های تامین مالی پروژه در برخی موارد منحصر به فرد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Securities in Project Finace

نویسندگان [English]

  • Navid Rahbar 1
  • Mohsen Masoumimehr 2
  • Mojtaba Ghasemi 3
1 International Trade Law- Faculty of Law- Shahid Beheshti University- Tehran_ iran
2 international trade law department, SBU faculty of Law. Tehran. Iran
3 Economic Law department,Faculty of Law, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Project finance is nothing but sourcing funds to a long term infrastructure project, or any other project, and using the cash flow generated from the project to payback the financing procured. Issuance of securities is one of the main sources of financing. Securities refer to any form of financial instrument which are negotiable and represent an asset. Securities include bonds, stocks, asset-backed securities, and sukuk.
Given to the liquidity restrictions of governments and banks, securities is recognized as a proper alternative. In fact, The accumulation of small capitals, passive investors, non-intervention in project management, flexibility in financing terms and access to a great deal of liquidity are undisputable benefits of securities and made it as an interesting tactic for financing the projects.
Distinctive characteristics of project securities in comparison to corporate securities are in allocation of risks, repayment of principal and profit, responsibility of the sponsors and in the functions of the SPV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Finance
  • Securities
  • Sukuk
  • Refinance