بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، ایران

2 دانشیار حقوق بین‌الملل، دانشگاه حضرت معصومه قم، قم.

10.29252/jlr.2021.222104.1918

چکیده

قرار گرفتن تقابل نظامی دولت ها با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و اصل برابر بودن متخاصمین در این حوزه، اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی نسبت به اعضای این گروه ها را با مشکلات اساسی مواجه نموده است. با بررسی کاستی ها و خلاء های موجود این پرسش ایجاد می شود که آیا امکان إعمال این حقوق بطور کامل نسبت به گروه های مسلح فراملی غیر دولتی وجود دارد؟ حقوق بشر دوستانه بین المللی علیرغم اینکه اصول و قواعد آن توسط دولت ها تهیه و تدوین شده است، نیازمند راهکاری نوین از طریق تهیه و تدوین مقررات اصلاحی برای تحقق حمایت های پوششی بیشتر نسبت به این گروه ها می باشد. لذا، از طریق تجزیه و تحلیل و توصیف اطلاعات و اسناد کتابخانه ای، بدنبال آن هستیم که با تعیین نقاط قوت و ضعف حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی، میزان پوشش حمایتی فراهم شده توسط این حقوق را به همراه مزایا و معایب آن برای چنین گروه هایی مشخص نماییم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Considering applicability of International Humanitarian Law to Transnational Armed Groups

نویسندگان [English]

  • Hassan Sayyadi 1
  • Seyyed Hessamoddin Lesani 2
1 phd.diss.Dpartement of law,QomBranch,Islamic Azad, University,Iran.
2 Associated Prof. in International Law, Hazrate Masoumeh University, Qom.
چکیده [English]

Placing States military confrontation against Transnational Non- state Armed Groups in area of Non-international Armed Conflicts and the principle of equity of belligerents, have been caused applying of International Humanitarian Law to members of such Groups is being faced with fundamental problems. By considering the existing shortcomings and gaps, this question arises that is it possible to apply these principles and rules fully to Transnational Non-state Armed Groups? Or, in spite of this fact that the rules and principles of International Humanitarian Law have been prepared and edited by States, it is needed to find a new solution through preparing and formulating amending regulations for more coverage of such groups. Accordingly, by identifying strengths and weaknesses of International Humanitarian Law through analyzing and description of library information and documents, we would like to determine the amount of supportive coverage, advantages and disadvantages of this law when encountering with Transnational Non-state Armed Groups

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational Armed Groups
  • International Humanitarian Law
  • Non-international Armed conflict
  • Intensity Threshold of Violence
  • War on Terrorism