قرارداد با داور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 حقوق، دانشگاه آزاد شیراز

10.29252/jlr.2022.184907.1597

چکیده

اگر چه داوری یک شیوه قراردادی حل اختلاف است اما کارکردی قضایی دارد. این کارکرد قضایی از طریق تحمیل «رای» داور به عنوان قاضی خصوصی، به طرفین اختلاف جلوه گر می شود. ورود داور به فرآیند داوری مستلزم ایجاد یک رابطه قراردادی میان او و طرفین اختلاف است. پیمانی را که داور و متنازعین برای قرار دادن تعهد به حل اختلاف بر عهده او منعقد می نمایند «قرارداد با داور» می نامیم. این قرارداد که حداقل در حقوق ایران چه از حیث تقنینی و چه از حیث دکترین حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مبدا عزیمت داور به فرآیند داوری و مداخله او در فصل خصومت بوده و برای داور از یک سو و طرفین اختلاف از سوی دیگر، حقوق و تعهداتی را به همراه خواهد داشت. مسئله اصلی این پژوهش تحلیل این رابطه حقوقی ناشناخته از نگاه حقوق قراردادها و تعهدات است. در این مسیر باید دید طرفین این رابطه چه کسانی هستند و آیا موضوع و ماهیت آن بر قالب های از پیش تعیین شده قانون مدنی قابل انطباق است یا آنکه خود حاوی طرحی نو و مجزاست. با تحلیل رابطه حقوقی میان داور و طرفین اختلاف می توان بر این باور بود که این رابطه قراردادی از تلاقی اراده حداقل سه شخص تشکیل گردیده، موضوع ان التزام به حل اختلاف در برابر حق الزحمه معین بوده و نهایتا آنکه این قرارداد واجد ماهیتی ویژه با اوصاف مخصوص به خود است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

arbitrator's contract

نویسندگان [English]

  • Mohsen Salimi 1
  • Behnam Ensafi Azar 2
1 Islamic azad University, Shiraz Branch
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Although arbitration is a contractual method of dispute settlement but it has a judicial output. This output emerged from imposing the arbitrator's award on disputing parties. The entry of the arbitrator into the arbitration process requires the establishment of a contractual relationship between him and the parties to the dispute. The agreement which is concluded by the disputers to obligate the arbitrator to settle the dispute is called the "Arbitrator's Contract". This contract, which is considered less, at least in Iran's law, is the source of the arbitrator entry into the process of arbitration and his intervention in resolving the dispute. According to this contractual relationship arbitrator obligate to settle the dispute between disputers. In contrast, disputing parties also obligate to pay remuneration. The main practice of this research is to analyze the unknown relationship from the contract law perspective. An implicit assumption of the issue is twofold, firstly, men of parties in this pattern must be specified and then to check whether the issue and entity or the nature of that correlation can be applicable to the preset contract forms of civil law or it is a new separate design. Results from the analysis of relationship between arbiter and disputing parties reveals that at least three involved agents must meet the same state of mind on the case, which discusses unraveling issues in return of specified wage and finally this contract has its own nature and aspect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Contract
  • Arbitrator'؛ s Obligation
  • Dispute Resolution
  • Arbitrator'؛ s Contract