بررسی حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد

10.22034/jlr.2022.221763.1904

چکیده

بعضاً حقوق مکتسبه کارمندان دولت که طبق قانون و با رعایت شرایط قانونی ایجاد شده است، در اقدامات و تصمیمات اداری نادیده گرفته می شود. در حالی که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، رعایت حقوق مکتسبه کارمندان دولت در کلیه اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد توجه باشد و در معرض سلب، تغییر و تحدید قرار نگیرد. در نوشته حاضر با هدف تبیین جایگاه حقوق مکتسبه کارمندان دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، پس از بیان مبانی و شرایط ایجاد حقوق مکتسبه، رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که به استناد اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، حقوق مکتسبه کارمندان دولت مورد حمایت قرار گرفته و در اقدامات و تصمیمات اداری باید مورد احترام باشد. بر این اساس، چنانچه حقوق مکتسبه کارمندان با اقدامات و تصمیمات اداری مغایر با مقررات قانونی، در معرض تضییع قرار گیرد، اقدامات و تصمیمات مورد شکایت باطل اعلام و طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی ملزم می شود. با این حال، برای جلوگیری از تضییع حقوق مکتسبه کارمندان در اقدامات یا تصمیمات اداری، افزایش حمایت دیوان عدالت اداری و ارتقاء سطح آگاهی مسئولان اداری نسبت به این حقوق ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the acquired rights of government employees in the jurisprudence of the administrative Court of Justice

نویسندگان [English]

  • nekouie mohamad 1
  • faraj Ghasemi 2
1 Ph.D. In private law , Shahid Beheshti university
2 Islamic Azazd University
چکیده [English]

Sometimes the acquired rights of government employees, which are created in accordance with the law and in compliance with legal conditions, are ignored in administrative actions and decisions. While according to the principle of observance of acquired rights of individuals, this rights in all administrative actions and decisions should be considered and not be subject to deprivation, change and restriction. In thhs article, with the aim of explaining the position of acquired rights of government employees in the jurisprudence of the Administrative Court of Justice, after stating the basics and conditions of creating acquired rights, the jurisprudence of the Administrative Court of Justice regarding the acquired rights of government employees is analyzed. The present study, using library and documentary sources and descriptive and analytical methods, shows that based on the principle of observance of acquired rights of individuals, the acquired rights of government employees are protected in the jurisprudence of the Administrative Court of Justice and must be respected in administrative actions and decisions. Accordingly, if the acquired rights of employees are violated by administrative actions and decisions, the actions and decisions of the subject of the complaint are declared invalid and the complaining party is required to restore the violated rights of the plaintiff. However, in order to prevent the violation of the right of employees' acquired rights in administrative actions or decisions, it seems necessary to increase the support of the Administrative Court of Justice and raise the level of awareness of administrative officials about these rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حقوق مکتسبه
  • رویه قضایی
  • دیوان عدالت اداری
  • اصل رعایت حقوق مکتسبه
  • تضییع حقوق