اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

10.29252/jlr.2021.221100.1872

چکیده

اصول دادرسی منصفانه که تضمین کننده یک دادرسی مطلوب هستند، سراسر دادرسی، از جمله مرحله اجرای آرای کیفری را پوشش می دهند. اصل قضایی کردن اجرا که بیان کننده ضرورت مداخله مقام قضایی، همراه با اختیارات وسیع در اجرای مجازات و در راستای متناسب ساختن مجازات با شخصیت محکومان است، یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه در این مرحله است. بسیاری از قانونگذاران، با درک ضرورت وجود این اصل در مرحله اجرا، مدت های زیادی است که الزامات آن را پذیرفته و به کار بسته اند. انتصاب قاضی واجد شرایط برای اجرای احکام، اعطای اختیارات لازم به او و نهاد اجرا و امکان اعتراض به تصمیمات وی، مهم ترین الزامات و بایسته های اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری هستند. اینک هر چند قانونگذار ایران با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، ضمن به رسمیت شناختن قاضی اجرا، اختیاراتی به وی اعطا نموده است؛ اما این امر با توجه به عدم تعیین شرایطی همچون تخصص و تجربه، عدم اعطای اختیارات قضایی کامل و عدم امکان اعتراض به تصمیمات وی، با انتقادها و چالش های جدی مواجه است. به نظر می رسد تصویب «قانون اجرای احکام کیفری» و ایجاد ساختار مستقل نهاد اجرای آرای کیفری به همراه اعطای اختیارات لازم در زمینه استفاده از نهادهای اصلاحی ارفاقی، حق تغییر در کیفر و قابل اعتراض شناخته شدن تصمیمات قاضی اجرا در مرجع بالاتر، راه حل برون رفت از این چالش ها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The principle of judicial execution of criminal sentences and its challenges in Iranian criminal law

نویسندگان [English]

  • hasan ali moazenzadegan 1
  • behzad jahani 2
1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
2 allame tabatabai university
چکیده [English]

The principles of a fair trial, which guarantee a fair trial, cover the entire trial, including the Execution of criminal sentences. The principle of judicial execution of criminal sentences, which expresses the necessity of the intervention of the judicial authority, along with broad powers in the execution of punishment and in order to make the punishment commensurate with the personality of the convicts, is one of the most important principles of fair trial at this stage. Many legislators, realizing the need for this principle in the implementation phase, have long accepted and applied its requirements. The appointment of a qualified judge to execute the verdicts, the granting of the necessary powers to him and the executive body and the possibility of appealing against his decisions are the most important requirements and requirements of the principle of judicial execution of criminal judgments. Now, although the Iranian legislature, by approving the Code of Criminal Procedure in 1392, while recognizing the executive judge, has granted him powers; However, this faces serious criticisms and challenges due to the lack of conditions such as expertise and experience, lack of full judicial authority and the impossibility of appealing against his decisions. It seems that the adoption of the "Law on Execution of Criminal Judgments" and the creation of an independent structure of the institution for the execution of criminal judgments, along with granting the necessary authority to use correctional institutions, the right to change the sentence Get out of these challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Execution of criminal sentences
  • Judiciary
  • Judge for the execution of criminal sentences
  • Fair Trial