حقوق همسایگان و حقوق حیوانات آپارتمانی : کاوشی حقوقی-فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق دانشگاه ایلام

2 دانشیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران

3 دانشیاردانشکده فقه و حقوق، دانشگاه ایلام

10.29252/jlr.2022.221139.1873

چکیده

در نگرش اسلامی، حقوق عامه مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گونه ای که در مقام تعارض بین حق الله و حق الناس، حق الناس را مقدم بر حق الله می داند.احکام فقهی و حقوقی اسلام نیز بر صیانت از حقوق مردم تاکید می نماید. مضافا آن که اضرار به عموم افراد موجب ضمانت و جبران خسارت می گردد. فرهنگ شهر نشینی و سکونت در آپارتمان به جای توصیه به همبستگی و صمیمیت برای حفظ حقوق مشترک، بر هم گریزی و مفارقت برای پرهیز از تعارض منافع مبتنی بوده و در تبیین خسارتهایی که در مجاورت و هم نشینی متوجه همسایگان می شود، مصادیق ناچیز و کم اهمیت مورد توجه واقع شده و مسایل و زیانهای مهمتر مغفول مانده است. بدون شک نگهداری حیوانات در آپاتمان موجب انتشار ویروس هایی می شود که زیان آن محدود به آپارتمان محل اقامت نبوده و ممکن است اکثر همسایگان از آن متضرر گردند. مقاله حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش تحلیلی-توصیفی، ضمانتهای فقهی-حقوقی دارندگان حیوانات در فضای آپارتمان را با توسل به قوانین اساسی، لایحه سازمان محیط زیست و طرحهای نمایندگان مجلس در خصوص موضوع و قواعد فقهی همجون لاضررو تسبیب را مورد مداقه قرار داده و پیشنهادهایی بر تصحیح و تکمیل قوانین و مقررات موضوعه ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Neighbor Rights & Apartment Animals’ rights: A legal jurisprudetial analysis

نویسندگان [English]

  • parviz Bagheri 1
  • Mohamadreza Rezvantalab 2
  • abdelgabar zargushnasab 3
1 Associate professor of Law, Ilam University
2 Associate professor of Jurisprudence and law, University of Tehran (
3 Associate professor of Jurisprudence and law, Ilam University
چکیده [English]

In the Islamic view, the public rights of the people are of particular importance. In the position of conflict between the right of God and the right of the people, he considers the right of the people before the right of God In addition, harm to the general public guarantees and compensates. Whether this damage is caused directly or indirectly. Instead of advising solidarity and intimacy, the culture of urbanization and living in an apartment has the convergence and separation to avoid conflicts of interest, and in explaining the damage to neighbors in the neighborhood, minor and insignificant examples. It has been noticed and more important issues and losses have been neglected. Keeping animals in the apartment causes the spread of viruses whose damage is not limited to the apartment where they live, and most of the neighbors may be affected. The present article tries to examine the jurisprudential-legal guarantees of animal owners in the apartment space by resorting to constitutional laws, the bill of the Environment Organization and the plan of the members of the parliament regarding the subject and rules of jurisprudence of La zarar and Tasbib, and make suggestions for correcting and supplementing the relevant laws and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • God'
  • people'
  • s right
  • apartment living
  • neighbors'
  • rights
  • la zarar and tasbib