نظریه انسداد در اندیشه معرفتی شیعه؛ درآمدی بر عرفی سازی نظام حقوقی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)

10.29252/jlr.2021.220268.1819

چکیده

رویکرد حاکم بر معرفت‏شناسی اصولی، با توجه به حجیت ذاتی قطع، مبناگرایی است. در اندیشه معرفتی شیعه، اصل عدم حجیت ظنون مشهور است و هم اکنون نیز بطلان نظریه انسداد بدیهی انگاشته می‏شود. در فرض انسداد باب علم و علمی، عقل به کفایت امتثال ظنی حکم می‏کند و با حجیت ذاتی ظن، اصل ثانوی بر حجیت ظن استقرار می‏یابد. بنابراین نهی از قیاس، خلاف اصل است و مدعی خصوصیت حجیت اخبار به عنوان ظن خاص، باید دلیل بیاورد. اما در نهایت تقابل تاریخی اخباری‏گری با انسدادگرایی، به انسداد باب علم و انفتاح باب علمی ختم گردید و ثمرات نظریه انسداد مغفول واقع شد. انسداد با بهره‏گیری از سیره عقلا، ظن عقلانی و تراکم ظنون در پی تمدنی عرفی و عقلایی خواهد بود؛ به ظنون عقلی به عنوان دلیل، موهِن، جابر یا مؤیّد اعتبار می‏بخشد و در انتساب احکام استنباط‏شده به شارع تردید ایجاد می‏کند. بر اساس این مبانی معرفتی و رویکرد اجتهادی که موجب کاهش ناکارآمدی و عدم انسجام در احکام فقهی می‏شود، فتاوای فقهی با حقوق مدرن نیز سازگارتر خواهد شد و عرفی‏سازی نظام حقوقی به لحاظ قانونگذاری و قضاوت تسهیل می‏گردد. هدف این پژوهش، واکاوی اندیشه معرفتی شیعه و تبیین جایگاه نظریه مهجور واقع‏شده انسداد و ثمرات آن برای نظام حقوقی در یک جامعه دینی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theory of Insidad in the Shiite Epistemological Thought; An Introduction to Secularization of the Religious Legal System

نویسندگان [English]

  • seyed mostafa mohaghegh damad 1
  • Ali Velaei 2
1 Professor of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 phd student of Public Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Abstract:
“Foundationalism” is the dominant approach in the epistemology of “Uṣūl al-fiqh” in which absolute authoritativeness of certainty belief (Qat’) is highly famous. According to Shiite epistemological thought, non-authoritativeness of conjecture (Zann) is perceived as a primary axiom and doubtlessly concluded that the “Theory of Insidad” is invalid and ineffective. However, in a state of certainty inadequacy, authoritativeness of conjecture is the secondary principle and the following acts based on conjecture would be considered rational. Therefore, arguments and justifications are necessary for refuting the analogy (Qiyas) and dedicating the authoritativeness to tradition (Zann al-khabari). Finally, the conflict between “Akhbarism” and “Insidadism”, led to “Loss of Certainty and Availability of Certainty-bearing” (Insidad bab al-'ilm, Infitah bab al-'ilmi) and the implications of Insidad have been entirely neglected. Theory of Insidad can validate rational conjecture as a reason to prove or defeat and based on this theory, the fiqhī rule cannot simply attribute to God; So Insidad is capable of establishing a rational and secular system. From this epistemic point of view that decreases inefficiency and incoherence, fiqhī rules become more compatible with modern law and the secularization of legislation and judgment in the legal system would be facilitated. This study seeks to examine Shiite epistemological thought and explain the abandoned theory of Insidad, along with its implication for the legal system in a religious society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemic Foundationalism
  • Fiqhī Rule
  • Insidad
  • Loss of Certainty
  • Secular Legal System