استقلال و بی طرفی داور در داوری های بین المللی با تکیه بر آرای قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

3 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران

10.22034/jlr.2020.184771.1569

چکیده

هدف از داوری رفع اختلاف است و همین امر داوری را به نهاد قضاوت نزدیک می‌کندو این تصور را ایجاد می‌کندکه داورنیز بایددارای همان شرایطی باشدکه برای قاضی ضروری است.استقلال و بیطرفی از جمله خصایصی است که برای قاضی ضروری است اما از سوی دیگر نهاد داوری «انتخابی» است به این معنا که داور یا داوران ، منصوب طرفین اختلاف هستند.این ویژگی حتی اگر با خصیصه قضاوتی بودن «داوری» منافاتی نداشته باشدولزوم دارا بودن خصایص قاضی توسط داور را زیرسوال نبرد دست‌کم ضرورت خصیصه استقلال وبی‌طرفی را در داور دچار تردید می‌کند.چون بطور معمول اطراف اختلاف اشخاصی را برای داوری انتخاب می‌کنند که به نوعی با ایشان ارتباط دارند. این موضوع در داوری‌های سه‌ نفره بیشتر نمود دارد زیرا در این نوع داوری اساساً اطراف اختلاف از آزادی واختیار کامل در انتخاب داور اختصاصی خود برخوردار هستندوعلی القاعده درجستجوی داوری هستند که بیشترین قرابت، ارتباط و وابستگی را با ایشان داشته باشد..این مقاله با مداقه در آرای قضایی، ضمن تفکیک مفاهیم استقلال و بی طرفی نشان میدهد رویکرد غالب در داوریهای بین المللی ضروی بودن استقلال وبی طرفی داور وآمره بودن آن است و در این خصوص تفاوتی بین داور واحد و داور منتخب طرفین (در دیوان داوری )نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Independence and Impartiality of Arbitrator in International Arbitration  with Emphasis on Judicial Judgments

نویسندگان [English]

  • Homayoun Mafi 1
  • Behzad Ghavami 2
  • Sam Mohammadi 3
1 1. Professor of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services.
2 ph.D. Candiateof Private Law.University of Mazandaran.
3 Professorof Law.Universityof Mazandaran.
چکیده [English]

The Independence and Impartiality of Arbitrator in International Arbitration  with Emphasis on Judicial Judgments
1.Homayoun Mafi  2.Behzad Ghavami 3. Sam Mohammadi 3

Professor of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services.
Ph.D Candidate, Private Law, University of Mazandaran.
Professor of Law, University of Mazandaran.

Abstract
The purpose of arbitration is to resolve a dispute and this brings the arbitration closer to the judiciary, then it creates the impression that, the arbitrator must also be subject to the same conditions as are necessary for the judge. The arbitrator's independence and impartiality derive from his obligations to the parties to settle disputes. These are qualities that are essential to a judge but are optional for the arbitration body, that is, arbitrator or arbitrators appointed by the parties to the dispute. Even if, this feature does not conflict with the “judgmental" feature of arbitration, and the requisiteness of having the character of a judge by the arbitrator, was not called into question, at the very least, it casts doubt on the necessity of the arbitrator's independence and impartiality. Because, generally, the parties to the dispute select persons for arbitration that somehow related to them. This is more evident in three-person judgments. Because in this type of arbitration, essentially, the parties to the dispute have the full discretion to choose their own arbitrator and usually, they look for a judgment that has the most affinity, relevance and affiliation with them. This article by separating the concepts of independence and impartiality, will review and analyze the prevailing approach in international arbitration.
Key words: Arbitrator, Arbitration panel, Independence, Impartiality, Single arbitrator

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Arbitrator
  • Arbitration panel
  • Independence
  • Impartiality
  • Single arbitrator