الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.48308/jlr.2021.221430.1893

چکیده

وجود احزاب سیاسی یکی از ضروریات انتخابات کارآمد است زیرا برگزاری انتخابات با محوریت احزاب باعث پخته‌تر شدن برنامه‌های اداره کشور می‌گردد و از تعداد غیرمعقول نامزدها کاسته می-شود. بنابراین نظام انتخاباتی حزبی بر نظام انتخاباتی غیرحزبی برتری دارد. حال پرسش این است که الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات چیست؟ با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی تحت این عنوان انجام نگرفته بنابراین بررسی این موضوع اهمیت دارد. این تحقیق از روش توصیفی‌-تحلیلی استفاده می‌نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از جنبه تعداد احزاب، نظام چندحزبی مطلوب‌ترین شکل تعامل احزاب و انتخابات است زیرا باعث مشارکت حداکثر گرایش-های سیاسی در انتخابات می‌شود، اما از جنبه ثبات دولت نظام دوحزبی مطلوب‌ترین شکل تعامل است. مدل نظام تک‌حزبی و دو حزبی با غلبه یک حزب، شکل غیردموکراتیک تعامل احزاب و انتخابات است. ارتباط بین تعداد احزاب و نظام انتخاباتی تحت عنوان «قاعده دوورژه» توجیه شده است که این قاعده محل بحث و اختلاف است. الگوی مطلوب تعامل احزاب و انتخابات همچنین شامل مشارکت احزاب در مدیریت انتخابات، نظارت بر انتخابات و معرفی نامزدها انتخاباتی است تا انتخابات به شکل سالم برگزار گردد. در بحث نظام مالی انتخابات، الگوی مطلوب تعامل شفافیت و کنترل هزینه‌های احزاب سیاسی از طریق تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های هزینه انتخاباتی و الزام به افشا و گزارش‌دهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal model of political party and electoral system interaction

نویسندگان [English]

  • ali esmaeeli 1
  • aliakbar gorjiaznadryani 2
  • sayedreza abadi 3
1 public Law, Faculty of Law, shahidbeheshti University, Tehran, Iran.
2 Department of Public Law, Faculty of Law, University of shahidbehshti, Tehran, Iran.
3 Department of Public Law, Faculty of Law, University of shahidbehshti, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The existence of political parties is one of the necessities of efficient elections, because holding elections with a focus on parties will make the programs of governing the country more mature and reduce the unreasonable number of candidates. the party electoral system is superior to the non-party electoral system. Now the question is what is the optimal pattern of interaction between the party system and the elections? Given that no research has been done under this title so far, it is important to investigate this issue. This research uses descriptive-analytical method. Findings show that number of parties, multiparty system is the most desirable form of interaction between parties and elections because it causes maximum participation of political tendencies in elections, but government stability, bipartisan system is desirable form. Is interaction. The model of a one-party, two-party system with one party winning is an undemocratic form of party-election interaction. The relationship between the number of parties and the electoral system has been justified under the heading of the "bipartisan law", which is the subject of controversy. The desired pattern of interaction between parties and elections also includes the participation of parties in the management of elections, election monitoring and the introduction of candidates so that elections are held in a healthy manner. In the discussion of the electoral financial system, the preferred model is the interaction of transparency and control over the expenses of political parties by setting restrictions and prohibitions on election expenses and the obligation to disclose and report.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elections
  • political parties
  • model of interaction
  • number of parties
  • party structure