علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

امروزه اقدامات تروریستی به عنوان اقداماتی جهانی تا حدی گسترش یافته است که جهان را به طور کلی درگیر کرده است. اقدامات تروریستی 11 سپتامبر 2001 در سطح بین المللی آغاز راهی بود برای برخوردهای قهرآمیز و شروعی بود برای جنگ افروزی و همزمان منجر به قوانین سخت گیرانه ای در سطح داخلی شد که بسیاری از مرزهای حقوق کیفری را جابجا کرد با این حال نتوانست باعث جلوگیری از این حوادث شود کما آنکه نسخه مدرن خشونت و وحشیگری را در چند سال اخیر در قالب گروه ترورریستی موسوم به داعش شاهد بودیم. این واقعیت گویای آن است که برخورد راه قابل اطمینانی برای مقابله با حوادث تروریستی نیست و دیدگاههای نرم جرمشناسی می تواند به صورت موازی مورد استفاده قرار گیرد تا اینکه امید به مقابله با اندیشه های تروریستی را قوت بخشد. پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی با نگاهی به برخی از نظریه های جرم شناسی انجام گردیده است و آنچه که در نهایت از آن به دست می آید این واقعیت است که با فراهم کردن زمینه های یکدستی و اجتناب از بیگانه گرایی در جامعه می توان زمینه های گفتگو و اعتراض را به گونه ای فراهم کرد که خشونت جای خود را به اعتراض مدنی بدهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Causation of terrorist acts on the base of criminological theories

نویسنده [English]

  • Nourooz Kargari
Member of the scientific board- research and science University
چکیده [English]

Nowadays the terrorist acts as global acts have spread as to involve all the world. Terrorist acts in September 11 2001 was a start point to vilolent reactions in the world and was the beginning of intense encounter and resulted in passing the strict statutes in countries which changed the boarders of criminal law but could not prevent these kind of actions. Emerging ISIS, as the modern version of violence and bestiality, may be a good reason to prove this idea. This fact indicates that the suppression would not be a reliable way to combat the terrorism and the soft view of criminology can be used as parallel to empower the hope for combating terrorism. This survey has been done analytically and has had a look to some of the theories of criminology and finally has achieved to this conclusion that by providing the uniformity and avoiding alienation, the bases of dialogue and civil protest could be established and the violence would be replaced by civil protest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • terrorism
  • criminology
  • alienation
  • civil protest
  • violence