جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق کیفری و جرم شناسی،پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران،کیش ایران

2 حقوق کیفری و جرم شناسی،پردیس بین المللی کیش،دانشگاه تهران، کیش، ایران

10.48308/jlr.2022.224573.2040

چکیده

در بین علمای حقوق و قضات در خصوص جرایم مرتبط و قواعد حاکم بر آن به علت سکوت مقنن اختلاف عقیده است. جرایم مرتبط شامل ارتکاب دو یا چند رفتار مجرمانه که دارای عناصر متشکله و مستقل توسط مرتکب می‌باشد که مصادیق متعددی از این قبیل جرایم در مقررات کیفری ایران از جمله قانون مجازات اسلامی بیان گردیده، در برخی از این مقررات مقنن ضمن بیان مصادیق، قاعده تعیین کیفر آن را نیز بیان داشته به این ترتیب که مشمول مقررات تعدد جرم، یا اینکه آن را جرم واحد با کیفر واحد و در برخی دیگر فقط به ذکر مصادیق آنها اکتفا نموده بدون آنکه قاعده تعیین کیفر آنها را بیان نمود باشد.

بنابراین در مواردی که قانونگذار در خصوص تعیین کیفرِ این دسته از جرایمِ مرتبط سکوت کرده، چالش-های در حقوق کیفری و رویه قضایی در طول سالیان متمادی از جمله بیان مصادیق متفاوت در مقررات جزایی، عدم تعیین قاعده یکسان در تعیین کیفر نسبت به این دسته از جرایم، ارائه نظریات مشورتی متفاوت از سوی اداره حقوقی، صدور احکام متفاوت از مراجع قضایی و ایجاد اطاله دادرسی در رسیدگی های قضایی ایجاد می نماید.

در این مقاله ضمن بیان چالش ها و بررسی راهکارهای مناسب به ارائه پیشنهادات اجرایی مربوط به این بحث می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Connected Crimes in Iran Penal Code: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • morteza jamshidi 1
  • Mohammad Ebrahem Shams Natari 2
1 Criminal Law and Criminology, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
2 Criminal Law and Criminology, Kish International Campus, University of Tehran, Kish, Iran
چکیده [English]

Considering Connected Crimes, there is disputes among Law experts and judges as the legislators has neglected them. Connected crimes include committing two or more offending behaviors which have independent components, and several instances of this type of crimes were stated in Iran Penal code including Islamic Penal Code. In some regulations, the legislators stated the case and the rules for passing a sentence, therefore, in some cases it is regarded as one crime with one penalty and in some examples, they just stated the instances without referring to the rules for passing a sentence. As a result, whereas the legislators have ignored the rules for passing sentence for connected crimes, a lot of challenges in penal code and judicial precedent were made in many year including stating different proofs in penal rules, not designating a uniform principal for passing a sentence for this type of crimes, presenting different counselling ideas by the Law departments, issuing different judgements by the judicial authorities and prolongation of hearing.

In this article, the writers will state the challenges, investigate the proper solutions and offer executive

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plurality of crimes
  • connected crimes
  • challenges
  • solutions