خوانش سیاستهای رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حقوق، دانشکده مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.48308/jlr.2022.224711.2045

چکیده

انرژی نقش مهمی در تجارت و اقتصاد جهانی دارد و رعایت قواعد رقابت در بازارهای آن، امری اساسی و ضروری است. وجود رفتارها و موقعیتهای ضدرقابتی در بازارهای جهانی انرژی، به هر دلیل که بوجود آمده باشد، باید به رسمیت شناخته شود. آنچه حائز اهمیت است اتخاذ سیاستهای رقابتی متناسب، در راستای خنثی نمودن پدیده مزبور و ترویج رقابت است. تنوع فعالیت های حوزه انرژی و رفتارهای ضد رقابتی موجب شده، سیاستهای رقابتی گوناگونی در سطح ملی و بین المللی جهت مقابله مستقیم یا غیر مستقیم با رویه های ضد رقابتی، به منظور تسهیل رقابت و تحقق آن، از سوی کشورها و جامعه بین الملل تدوین گردد. البته حقوق رقابت بین الملل انرژی تنها به اقدامات حقوقی بسنده نکرده بلکه از سیاستهای حقوقی، رقابتی، اقتصادی و مدیریتی را همانطور که در شأن اقتصاد انرژی است، چه در عرصه داخلی و چه در سطح بین المللی، بهره مند می شود. در این مقاله مختصری از سیاستهای رقابتی به رشته تحریر در میآید. بر این اساس، سیاستهای رقابتی انرژی در سطح ملّی، فراملّی و بین المللی، مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reading competitive policies in global energy markets with the approach of controlling anti-competitive practices

نویسنده [English]

  • mahdi mollaei
Assistant Professor of Law, Faculty of Management, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran
چکیده [English]

Energy plays an important role in world trade and economy, and compliance with the rules of competition in its markets is essential.The existence of anti-competitive behaviors and situations in global energy markets, for whatever reason, must be recognized. What is important is the adoption of appropriate competition policies in order to neutralize this phenomenon and promote competition. The diversity of energy activities and anti-competitive behaviors have led to the development of various competitive policies at the national and international levels to directly or indirectly counter anti-competitive practices, in order to facilitate competition and its realization, by countries and the international community. . Of course, international energy competition law is not limited to legal measures, but also benefits from legal, competitive, economic and managerial policies, as is the dignity of the energy economy, both domestically and internationally. This article gives you a brief overview on competitive policies. Accordingly, competitive energy policies at the national, transnational and international levels are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anti-competitive practices
  • global markets
  • energy
  • Competitive politics
  • law