نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری گروه حقوق جزای و جرم شناسی، واحدقم، دانشگاه ازاد اسلامی، قم، ایران

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، ایران.

10.29252/jlr.2022.227031.2214

چکیده

.در سیاست‌گذاریِ دموکراتیک خواست های شهروندان در هنجارگذاری کیفری مورد توجه قرار می گیرد. مشروعیت تدابیر کیفری از طریق هویت بخشی به شهروندان و حفظ آزادی های آنان صورت می پذیرد. در یک نظام مردم سالار شهروندان بیشترین مشارکت دموکراتیک را در فرآیند کیفری دارند. در این پژوهش به ‌صورت توصیفی-‌تحلیلی از طریق اطلاعات کتابخانه‌ای در پرتو سه اصل نمایندگی، حقوق شهروندی، تحدید قدرت به این سوال پاسخ داده می شود، برای سیاست گذاری کیفری عادلانه که از مقبولیت حداکثری برخوردار باشد، خواسته شهروندان چه جایگاهی دارد و تا چه میزان به اراده عموم شهروندان باید توجه شود؟ برآیند پژوهش حاضر این است که اصول دموکراسی در هرجامعه برحسب اینکه تا چه میزان مفهوم سازی شود، بر نوع و نحوه سیاست های کیفری تاثیرگذار است. دموکراسی با جلب رضایت شهروندان و فرآهم آوردن مشارکت دموکراتیک ضمن تاثیر گذاری بر جرم انگاری ها می تواند زمینه پاسخ دهی کیفری عادلانه را در جامعه فراهم آورد. توجه به اراده شهروندان در سیاست گذاری مردم سالار سبب می شود، پاسخ‌های کیفری در پرتو مفاهیم حقوق شهروندی باز تعریف شود و جرم انگاری و کیفرگذاری منطیق با فرهنگ و تمدن جامعه صورت پذیرد. یافته ها در این پژوهش مثبت این حقیقت است که نتیجه قهری استقرار مفاهیم دموکراسی در جوامع ضرورتا برقراری پاسخ های کیفری انسانی نیست و سیاست گذاران در پاره ای از موارد با انحراف از مفاهیم دموکراتیک نسبت به برقراری پاسخ های سخت گیرانه اقدام می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Democracy in the Legitimacy, Policy-Making and Criminal Process

نویسندگان [English]

  • mehdi musazadeh.kofi 1
  • Ali Hossein Najafi Abrand Abadi 2
  • Bagher shamloo 3
  • firouz mahmoudi 4
1 Ph.D. Student in Criminal Law and Criminology, Department of Law, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom.IRAN.
2 Professor, Department of Criminal Law and Criminlogy Shahid Beheshti University,Tehran.Iran. Corresponding Author
3 Associate professor, Department of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Law, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In democratic policymaking, the demands of citizens in Criminal Normalization are taken into consideration. The legitimacy of criminal measures is achieved through the identification of citizens and the protection of their freedoms. In a democratic system, citizens have the most democratic participation in the Criminal process. In this research, this question is answered in a descriptive-analytical way through library information in the light of the three principles of representation, citizenship rights, and limitation of power. What is the position of citizens' demands for a fair criminal policy that is maximally acceptable and to what extent should the will of the general public be taken into account? The result of the present study is that the principles of democracy in any society, in terms of the degree to which it is conceptualized, affect the type and manner of criminal policies. Democracy by providing citizens' satisfaction and providing democratic participation while influencing criminalization can provide the basis for a fair criminal response in society. Paying attention to the will of citizens in democratic policy-making causes criminal responses to be redefined in the light of the concepts of civil rights, and criminalization and Sentencing to be carried out following the culture and civilization of society. the findings in this study are positive this fact, That the coercive result of establishing the concepts of democracy in societies is not necessarily the establishment of humane criminal responses, and in some cases, policymakers deviate from democratic concepts to establish strict responses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy"
  • Criminal Normalization
  • Legitimacy
  • Public Demands
  • "
  • Policy-Making