دوره و شماره: دوره 26، شماره 104، بهمن 1402، صفحه 1-482 
نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

صفحه 11-36

10.29252/jlr.2022.227031.2214

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی