دوره و شماره: دوره 26، شماره 103، آذر 1402، صفحه 1-512 
گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ

صفحه 265-286

10.52547/jlr.2023.227234.2222

اصغر دوستی؛ داریوش بابایی؛ محمدباقر عامری نیا


بررسی امکان صدور قرارهای منع دعوی در حقوق اتحادیه اروپا، چین و ایران

صفحه 413-441

10.52547/jlr.2022.228196.2273

محمدمجد کابری؛ اعظم انصاری؛ عبدالله خدابخشی؛ رضا معبودی نیشابوری


واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی

صفحه 441-458

10.52547/jlr.2022.225327.2077

فرزین افروز؛ امیررضا محمودی؛ وحید زارعی شریف؛ طیبه قدرتی سیاهمزگی