حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی،،دانشگاه شهیدبهشتی.

10.22034/jlr.2019.166032.1308

چکیده

موضوع مقاله حاضر تبیین موجهات مداخله دولت در نظام بانکی با هدف تنظیم بازار بانکی است؛ بانک‌ها به دلایل مشکلاتی چون وجود عدم تقارن اطلاعات، رقابت‌های مخرب و افراطی و مخاطرات رفتاری، در معرض شکست بازار قرار دارد و از این رو، مداخله دولت جهت تنظیم نظام بانکی ضروری به‌نظر می‌رسد. سؤال اصلی این مقاله آن است که در پرتو نظریه‌های منفعت عمومی و خصوصی، مداخلات تنظیمی دولت در حوزه بانکی چگونه تبیین و توضیح داده می‌شود و چالش‌های این مداخله در نظام حقوقی ایران چیست؟ از این منظر پس از بررسی مبانی نظری حاکم بر حقوق تنظیمی بانکی، انواع ابزارهای دولت در تنظیم ساختار بازار و رفتار بازیگران در حوزه بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ذیل هر یک موضع نظام حقوقی ایران نیز به بحث گذاشته می‌شود. با توجه به اینکه وجود نهاد تنظیم‌گر مستقل و متخصص در حوزه بانکی یکی از مهم‌ترین ارکان نظام تنظیمی بانکی کارآمد است، برخی الزامات نهادی و ساختاری آن نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، به برخی از مهم‌ترین چالش‌های نظام تنظیمی بانکی در ایران اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Banking Regulatory Rights and Its Difficulties in the Banking System of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Zarei 1
  • Mohammad Ali Matani 2
1 Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
2 Ph.D. Candidate of Public Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The subject of this article is to explain the modalities of the government's intervention in the banking system to regulate the banking market. Banks are subject to market failure due to problems such as information asymmetry, destructive and extreme competition, and behavioral risks. Therefore, government's intervention seems necessary to set up a banking system. The main question of this paper is that, in the light of public and private interest theories, how are the government regulatory interventions in the banking sector explained and explained and what are the challenges of this intervention in the legal system of Iran? From this point of view, after reviewing the theoretical foundations governing banking regulation rights, a variety of government tools for regulating the market structure and behavior of actors in the banking sector will be examined, and each of the positions of the Iranian legal system will be discussed. Given the fact that the existence of an independent and expert regulator in the banking sector is one of the most important components of the banking regulatory system, some of its institutional and structural requirements are also examined. Finally, some of the most important challenges of the banking regulatory system are mentioned in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulatory Rights
  • Banking Regulation
  • Central Bank
  • Settlement Instruments
  • Regulator