آثار امتناع از قبض موضوع حق در فقه و حقوق تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه امام صادق(ع)

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

10.52547/jlr.2023.184779.1579

چکیده

در ضمن اجرای تعهدات قراردادی و امتناع دائن از قبض موضوع تعهد، در پی اقدام مدیون به انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم موضوع حق (اعم از کالا یا ثمن)، قائل شدن به برائت ذمه وی به مجرد تسلیم یا لزوم قبض حاکم و آثار هر یک با توجه به مواضع قانونگذار در موضوعات مشابه محل تأمل است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین وسعت دایره تکالیف قانونی مدیون پس از امتناع دائن، مترصد بررسی آثار امتناع متعهدله به روش توصیفی - تحلیلی است که برای حصول بدین مطلوب، تضمین‌های پیش‌بینی شده برای مستنکف اعم از انتقال ضمان معاوضی به مجرد امتناع، حق تقاضای ایفاء تعهد و اجبار متعهدله به قبول، حق فسخ و مطالبه خسارت را در فقه امامیه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار داده است. مبتنی بر قواعد حقوق داخلی و مبانی فقهی، امتناع دائن از وظیفه قبض موضوع حق، علاوه بر سقوط خیار تاخیر ثمن بایع، سقوط اعتبار رضای وی برای قبض دیگری (و به تبع آن، سقوط تکلیف تسلیم به دائن از عهده مدیون) را در پی دارد؛ اما نظر به اینکه رها کردن مال به منزله اتلاف آن است، صرف امتناع موجب سقوط ضمان نبوده و وی با تصرف دادن آن به حاکم، از ضمان تلف معاف شده و می‌تواند خسارات ناشی از امتناع (خسارات ناشی از تسلیم به حاکم و ...) را نیز از دائن مطالبه نماید و در صورت نبود حاکم با اثبات امتناع دائن و ایداع، از قید ضمان تلف رها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects Of Obligee`s Refuse To Take Delivery The Subject of Obligation In Imamiyah Jurisprudence And Comparative Law

نویسندگان [English]

  • atefe zabihi 1
  • Behzad Pourseyed 2
1 Ph.D. Candidate of Law, Imam Sadiq University
2 Associate Professor of Law, Imam Sadiq University
چکیده [English]

In the course of fulfilling the contractual obligations and the obligee refusal to accept performance properly offered to him, as the obligee has fulfilled his obligation (to deliver the obligation subject-matter whether goods or money), a few questions arise that each response will have a different effect; Such as: “if the obligor provides the conditions for obligee s acceptance of the goods or money; does the obligee discharge as soon as enabling the other party to make delivery” or “should he deliver subject-matter to the competent court ? Therefore, the present study seeks to investigate the effects of obligee default to determine the scope of legal obligations owed after refusal.Accordingly, this article examines the binding effect of default in “Imamiyah jurisprudence, United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and England law, including transfer of Risk, binding to performance, and avoid of the contract. In doing all the acts which could reasonably be expected of obligor in order to enable the other party to make delivery the subject of obligation but he refuses to take it, due to losing validation of his consent in making delivery by others, the obligee will be discharge, but since the release of the property is like a “waste”, he can deliver it to the court or sequester it in the custody of a person authorized to hold it. Deposit or sequestration discharges the obligee from that moment and damages must be borne by the obligor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delivery Of Goods Or Money"
  • "
  • Acceptance Of Performance"
  • Obligee"
  • Binding Effect
  • Default Of Obliger"
  • . "
  • Sequestration"