رویکرد دادگاه‌های آلمان در مواجهه با پدیده تحریم‌ با منشأ خارجی در اختلافات قراردادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران، تهران

2 هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

10.52547/jlr.2023.228002.2257

چکیده

افزایش تحریم‌ها طی دو دهه اخیر (به‌ویژه تحریم‌های یکجانبه) مسائل حقوقی متعددی را به ویژه نزد دادگاه‌های ملی در دعاوی قراردادی ایجاد کرده است. از جمله این سئوال حقوقی مطرح بوده است که تحریم‌های کشورها و نهادهای ثالث بر قانون قابل اعمال و تعهدات قراردادی در رسیدگی به دعاوی قراردادی در دادگاه‌های یک کشور دیگر چه تاثیری دارد؟ روشن است که دادگاه های کشور تحریم کننده به قوانین تحریمی ملی توجه دارند و در صورت تعارض با حقوق و تعهدات طرفین دعوی، حکم دعوی را با رعایت قوانین تحریمی خود تعیین می کنند. لکن این سوال مطرح می شود که آیا یک دادگاه می تواند در فرایند توصیف، تفسیر و اعمال تعهدات قانونی و قراردادی قوانین تحریمی کشورها و نهادهای ثالث را نیز مورد توجه قرار دهد. در این مقاله تلاش شده است با تاکید بر رویکرد و رویه دادگاه‌های آلمان در مواجهه با تدابیر تحریمی با منشأ خارجی، این سئوال حقوقی بررسی شود. بر اساس یافته‌ها در رویه‌قضایی آلمان دادگاه‌ها برای مدنظر قراردادن تحریم‌های اقتصادی خارجی بدون رجوع به تحلیل‌های مربوط به قواعد تعارض قوانین، از قوانین ماهوی استفاده می‌کنند. دادگاه‌های آلمان معمولاً به قضایای مطروحه از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی نمی‌نگرند، اما مستقیماً به ارزیابی قضیه بر اساس قانون ماهوی اقدام می‌کنند. پذیرش و رد تحریم‌های اقتصادی خارجی می‌تواند تامین کننده ملاحظات مربوط به سیاست خارجی آلمان قرار گیرند. همچنین تصمیمات دادگاه‌های آلمان اهداف و منافع سیاست خارجی اتحادیه‌اروپا و نیز ارزش‌های اروپایی را در زمان تصمیم‌گیری در خصوص ترتیب اثر دادن به تحریم‌های خارجی مدنظر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Approach of German Courts towards the Sanctions with Foreign Origin in Contractual Disputes

نویسندگان [English]

  • saeid baghban kondori 1
  • seied hossein sadat meidani 2
1 Lawpol, UT, Tehran, Iran
2 Faculty member, School of International relations
چکیده [English]

The increase in sanctions during the last two decades has created numerous legal issues in contractual disputes, especially in national courts. It is clear that national courts of the sanctioning country, take into account the sanctions enacted by the foreign government, and in case the sanctions conflict with the rights and obligations of dispute parties, they adjust the final verdict in compliance with their internal sanctions laws. Nevertheless, the question is whether a court can, in the process of describing, interpreting, and applying the legal and contractual obligations of the litigants, consider, sanctions imposed by foreign countries or entities in its decision-making process to issue a judgment in the case. In this article, an attempt has been made to examine this legal question with a case study of the approach and procedure of German courts that have significant contractual relations with Iranian individuals. The findings show that the courts of this country, in contractual disputes in which there is an element of sanctions of foreign origin, do not refer to private international law and the rules of conflict of laws, and directly use the capacity of the domestic substantive laws of Germany. Simultaneously, they pay attention to the considerations of German foreign policy to issue the final verdict in such cases. German courts also pay attention to the goals and interests of the European Union's foreign policy and European values in the decision-making process to give effect to sanctions of foreign origin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sanctions
  • Germany
  • jurisprudence
  • contractual obligations