تقابل سازمان یافته حقوقی و تاریخی انگلیس علیه ایران (مورد مطالعه سه جزیره ایرانی خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده روابط بین الملل

10.52547/jlr.2023.229876.2396

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی تقابل سازمان یافته حقوقی تاریخی دولت انگلستان علیه سه جزیره ایرانی درخلیج فارس می باشد. نگارنده در این پژوهش در صدد است تا به اجمال، به دو پرسش زیرپاسخ دهد:

1- تناقض های رفتاری انگلیس در قبال دو نظریه «مالکیت مشاع قواسم» و «اصل سرزمین بلاصاحب»چیست؟

2-آیا سیاست ضدایرانی انگلیس در اشغال جزایرایرانی تنب و ابوموسی توسط ایران مورد پذیرش قرار گرفت و طی67 سال دوران اشغالگری انگلیس در این جزایر، اعتراض ایران به انگلیس تداوم داشته است.؟

تحقیق حاضر ازنوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از روش تحلیل اسنادی وبا بهره گیری از ابزار داده ها واطلاعات موجود دراسنادتاریخی انجام می گیرد .

یافته های تحقیق بیانگر این موارد است :1- رویکرد سیاست انگلیس همواره بر عناصر و اصول اساسی همچون: انکار حق ایران و تناقض در گفتار و رفتار و اشغال بخشی از تمامیت ارضی ایران و تداوم اشغالگری 67 ساله این جزایر توسط دولت انگلیس،استوار بوده است2- براساس مستندات حقوقی - تاریخی ، نظریه مالکیت مشاع قواسم یعنی همان ادعای انگلیس هرگز مورد پذیرش ایران قرار نگرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organized legal and Historical Confrontation of Britain against Iran (a Case Study of Three Iranian Islands in the Persian Gulf)

نویسنده [English]

  • naghi tabarsa
(Assistant Professor of School of International Relations of Ministry of Foreign Affairs)
چکیده [English]

The present research aims to investigate the organized confrontation of the British government against three Iranian islands in the Persian Gulf. In this research, the author intends to briefly answer the following three questions: 1- What are the most important historical documents and proofs of the anti-Iranian policy and the English theory of "common ownership of Qawasem"? 2- What are the inconsistencies in England's behavior towards the two theories of "common ownership of Qawasim" and "principle of unowned land"? 3- Was Britain's anti-Iranian policy accepted by Iran in occupying the Iranian islands of Tunb and Abu Musa? And during the 67 years of British occupation of these islands, has Iran's protest against England continued? The current research is a type of qualitative research that is conducted using the document analysis method and using the tools of data and information available in historical documents. The findings of the research show these things: 1- The approach of British policy has always been based on basic elements and principles such as denial of Iran's rights contradiction in speech and behavior and occupation of a part of Iran's territorial integrity and the continuation of the 67-year occupation of these islands by the British government. 2-According to the historical documents, the theory of common ownership of Qawasem claims of England has not been accepted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian islands
  • Tunb
  • Abu Musa
  • common ownership
  • persian Gulf