چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

2 استادیار، دانشکده حقوق ، دانشگاه تهران ،دانشکدگان پردیس فارابی، قم ایران.

3 استادیار دانشکده حقوق ،واحد ملارد، دانشگاه آزاد اسلامی،ملارد،ایران.

10.52547/jlr.2023.230168.2425

چکیده

چکیده:

ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولی جدی و موثر در نحوه واکنش کیفری و برخورد مناسب با جرایم مستوجب حد یا قصاص نوجوانان بالغ زیر هجده سال به وجود آورده است. به موجب حکم مقرر در این ماده : « در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند »

لیکن به لحاظ اینکه معیارهای مشخصی برای احراز عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقل نوجوانان تعیین نگردیده ، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر های متعدد و چالش برانگیز در رویه قضایی حاکم شده که می تواند ناشی از تصمیمات و اظهار نظر های متفاوت و متناقض کارشناسان پزشکی قانونی و قضات رسیدگی کننده به این گونه جرایم نوجوانان و گرایش های ذهنی آنها در جریان دادرسی باشد . بنابراین با توجه به چالش های مورد اشاره مناسب است به منظور ایجاد رویه قضایی واحد و جلوگیری از صدور احکام متهافت و متناقض و سلیقه ای در این خصوص ، سن مشخصی به عنوان سن مسئولیت کیفری در اینگونه جرایم تعیین شده تا همسو با مقررات بین المللی با این نوع از جرایم نوجوانان زیر هجده سال برخورد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Article 91 of the Islamic Penal Code (1392) in Judicial Procedure

نویسندگان [English]

  • mostafa bagheri 1
  • hasan ali pour 2
  • mehdi fazli 3
1 (Ph.D. Candidate of Law, Islamic Azad University, Naragh Branch
2 Assistant Professor of Law, University of Tehran, College of Farabi)
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Malard Branch)
چکیده [English]

Article 91 of the Islamic Penal Code approved in 2012 has brought about a serious and effective development in the way of criminal response and appropriate treatment of crimes requiring punishment or retribution for minors under the age of eighteen.  According to the ruling provided in this article: "In crimes that cause punishment or retribution, when adults under the age of eighteen years have committed the nature of the crime, or they do not understand the sanctity of it, or there is doubt about their development and intellectual perfection, as the case may be, with consideration according to their age, the punishments foreseen in this chapter will be sentenced."  However, considering that specific criteria have not been determined to determine the lack of understanding of the nature of the crime or its sanctity and the doubt in the development and perfection of the juvenile mind, it has caused numerous and challenging disagreements in the ruling jurisprudence, which can be caused by the decisions  And the different and contradictory opinions of forensic experts and judges dealing with such juvenile crimes and their mental tendencies are in the course of the proceedings.  Therefore, according to the mentioned challenges, it is suitable  to create a single judicial procedure and prevent the issuance of mixed and contradictory, and arbitrary judgments in this regard, a certain age as the age of criminal responsibility in such crimes is determined in line with international regulations with This type of crime should be dealt with by juveniles under the age of eighteen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: juveniles
  • criminal development
  • sanity
  • criminal responsibility
  • judicial procedure