چالش های ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در رویه قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق واحد نراق دانشگاه ازاد اسلامی نراق ایران

2 استادیار دانشکده حقوق ، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استاد یار دانشکده حقوق ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

10.52547/jlr.2023.230168.2425

چکیده

چکیده:

ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحولی جدی و موثر در نحوه واکنش کیفری و برخورد مناسب با جرایم مستوجب حد یا قصاص نوجوانان بالغ زیر هجده سال به وجود آورده است. به موجب حکم مقرر در این ماده : « در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند »

لیکن به لحاظ اینکه معیارهای مشخصی برای احراز عدم درک ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن و شبهه در رشد و کمال عقل نوجوانان تعیین نگردیده ، باعث به وجود آمدن اختلاف نظر های متعدد و چالش برانگیز در رویه قضایی حاکم شده که می تواند ناشی از تصمیمات و اظهار نظر های متفاوت و متناقض کارشناسان پزشکی قانونی و قضات رسیدگی کننده به این گونه جرایم نوجوانان و گرایش های ذهنی آنها در جریان دادرسی باشد . بنابراین با توجه به چالش های مورد اشاره مناسب است به منظور ایجاد رویه قضایی واحد و جلوگیری از صدور احکام متهافت و متناقض و سلیقه ای در این خصوص ، سن مشخصی به عنوان سن مسئولیت کیفری در اینگونه جرایم تعیین شده تا همسو با مقررات بین المللی با این نوع از جرایم نوجوانان زیر هجده سال برخورد گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Article 91 of the Islamic Penal Code approved in 1392 in judicial procedure

نویسندگان [English]

 • mostafa bagheri 1
 • hasan ali pour 2
 • mehdi fazli 3
1 department of low Naraq branch Islamic Azad university Naraq Iran
2 Assistant Professor of the Faculty of Law . Faculty Member of Farabi Campus . University of Tehran .
3 Assistant Professor of the Faculty of Law . member of the academic staff of islamic Azad University . Mallard Branch.
چکیده [English]

Abstract

Article 91 of the Islamic Penal Code approved in 2012 has brought about a serious and effective development in the way of criminal response and appropriate treatment of crimes requiring punishment or retribution for minors under the age of eighteen. According to the ruling provided in this article: "In crimes that cause punishment or retribution, when adults under the age of eighteen years have committed the nature of the crime, or they do not understand the sanctity of it, or there is doubt about their development and intellectual perfection, as the case may be, with consideration According to their age, the punishments foreseen in this chapter will be sentenced." However, considering that specific criteria have not been determined to determine the lack of understanding of the nature of the crime or its sanctity and the doubt in the development and perfection of the juvenile mind, it has caused numerous and challenging disagreements in the ruling jurisprudence, which can be caused by the decisions And the different and contradictory opinions of forensic experts and judges dealing with such juvenile crimes and their mental tendencies are in the course of the proceedings. Therefore, according to the mentioned challenges, it is suitable in order to create a single judicial procedure and prevent the issuance of mixed and contradictory and arbitrary judgments in this regard, a certain age as the age of criminal responsibility in such crimes is determined in line with international regulations with This type of crime should be dealt with

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: juveniles
 • criminal development
 • sanity
 • criminal responsibility
 • judicial procedure

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 21 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 23 اسفند 1401