اصل تناسب، ابزار تضمین وتعادل میان حق‌ها و آزادی‌های بنیادین و منافع عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

2 علوم تحقیقات

10.22034/jlr.2022.220751.1852

چکیده

بنیادین بودن برخی از حق‌ها بدان دلیل است که وجود آن‎ها مایه قوام و نبود آنها موجب زوال شخص و شخصیت انسان می‌شود. حمایت از حق‌های بنیادین، عنصر ضروری و غیرقابل اجتناب یک حکومت دموکراتیک مدرن است، بنابراین ضروری است حق‌ها و آزادی‌های بنیادین از حمایت کافی و درخور برخوردار باشند.در پارادایم دولت مدرن تضمین رعایت حق‌های بشری برعهده نهاد حاکم می‌باشد از این روی غایت دولت حقوقی حمایت از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان است. برخی از حق‌ها و آزادی‌ها در شرایط خاصی از قابلیت نسبی شدن برخوردارند و با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند از این روی ضروریست با تمسک به معیارها و اصول هنجارمند، قلمرو و حد و مرز اعمال محدودیت‌ها بر حقوق بنیادین ترسیم شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای نقش اصل تناسب را به عنوان اصلی حق مدار در راستای نیل به هدف نهایی آن که همان برقراری نوعی تعادل میان اقتدار مقامات عمومی به منظور اعمال منافع عمومی از یک سو و تضمین و حمایت از حق‌ها و آزادی‌های فردی، گروهی و اجتماعی است، به ‌محک ارزیابی بگذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Principle of Proportionality; A Tool to Guarantee and Balance the Fundamental Rights and Freedoms and Public Interests

نویسندگان [English]

  • babak esfahani 1
  • صابر صابر 2
1 Azad University, Tehran Research Sciences Branch
2 علوم تحقیقاتعلوم تحقیقات
چکیده [English]

Some rights are called fundamental because their existence lead to development and their absence to deterioration of the individuals and their personalities. It is an inalienable and necessary component of a modern democratic government to support the fundamental rights. Therefore, it is essential that the fundamental rights and freedoms to be supported sufficiently and efficiently. In the modern government paradigm, the governing body is responsible for ensuring the observance of human rights. Therefore, the objective of legal state is to support the fundamental rights and freedoms of citizens. Some of the rights and freedoms benefit from the ability to be relativized under certain circumstances and may also confront some restrictions. It is therefore necessary to define the territory and limits of restrictions imposing on the fundamental rights relying on the normative criteria and principles. Using the descriptive and analytic method and the library resources, this study attempts to assess the role of the principle of proportionality as a right-based principle in order to achieve its ultimate goal, which is to balance the authority of public officials to provide public interests on the one hand and guarantee and support the social, public and individual rights and freedoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of Proportionality
  • Fundamental Rights
  • Margin of Appreciation
  • Dynamic interpretation
  • Public Interest

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 23 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 تیر 1401