رابطه اصل لزوم قراردادها با نظریه نقض قابل پیش بینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جامعه المصطفی العالمیه / قم / ایران

2 جامعه المصطفی العالمیه ، قم ، ایران

چکیده

نظریه نقض قابل پیش بینی به این مفهوم است که در قراردادهایی با تعهدات موجل هرگاه قبل از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد ،به نحو قابل قبول و اطمینان بخشی،کاشف به عمل آید که متعهد در آتیه،نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید،متعهدله حق خواهد داشت،تعهدات متقابل خویش را معلق و تحت شرایطی به قرارداد خاتمه دهد. خاستگاه این نظریه حقوق اروپایی است و تا کنون به طور صریح وارد حقوق ایران نشده است. در امکان سنجی ورود این نظریه به حقوق ایران،عده ای آن را مخالف با اصل لزوم قراردادها می‌دانند. مفاد اصل لزوم قراردادها این است که هر یک از طرفین قرارداد نمی تواند به طور یکجانبه قرارداد را فسخ نماید مگر در مواردی که قانونا چنین اختیاری داشته باشد. نگارنده در این نوشتار در صدد آن است که با تبیین مفهوم این نظریه و کاربرد اصل لزوم قراردادها،عدم مخالفت نظریه نقض قابل پیش بینی با اصل لزوم قراردادها را به اثبات برساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship between the principle of unilateral irrevocability and the theory of anticipatory breach

نویسندگان [English]

  • javad habibitabar 1
  • moslem movahedifar 2
1 Al-mustafa international university
2 Al-Mustafa International University , qom , Iran
چکیده [English]

Anticipatory breach theory means that in contracts with protensive obligations, whenever, before the time of fulfillment of the obligation, in an acceptable and reliable manner, it is discovered that the obligor in the future does not want or can not fulfill its obligations, the obligee will have the right to suspend his mutual obligations and terminate the contract under certain conditions.The origin of this theory is European law and so far it has not been explicitly entered in Iran law. In feasibility study of the entrance this theory into Iran law, some consider it contrary to the principle of the unilateral irrivocability of contracts. the principle of unilateral of contract is that each party to the contract may not terminate the contract unilaterally , except in cases where it has such legal authority. In this article, the author seeks to specify the concept of this theory and the application of the principle of unilateral irrivocability of contracts, to prove that the theory of anticipatory breach does not contradict the principle of unilateral irrivocability of contracts.‌

کلیدواژه‌ها [English]

  • anticipatory breach"
  • principle of unilateral irrevocability"
  • obligation"
  • "
  • contract"