پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قاضی دادگستری (رئیس شعبه 104 دادگاه کیفری 2 آمل)

2 استادیار،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی

3 دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

در سالیان اخیربدلیل افزایش روزافزون جمعیت و گسترش شهر نشینی و افزایش بی رویه ساخت و ساز, فضاهای سبز بویژه اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفته اند. همچنین مالکین وصاحبان اراضی کشاورزی وباغی معمولاً با انگیزه کسب درآمد بیشتر به دنبال تغییر کاربری این اراضی هستند؛ زیرا افزایش قیمت زمین ها و سود کم کشاورزی موجب تضعیف کشاورزی و تمایل به تغییر کاربری آن می گردد؛ درحالیکه زمین همیشه به عنوان ابزار مهم و با ارزشی در طول تاریخ مطرح بوده و دولت ها به اهمیت آن از نظر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی واقف بودند و برای استفاده هرچه بهتر از آن به وضع قوانین و مقررات پرداخته اند. در راستای مبارزه با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی سیاستی که مقنن اتخاذ نموده در قالب قلع و قمع بنا سیاستی سرکوب گرایانه است ولی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تنها با سیاست جنایی سزاگرایانه امکان پذیر نمی باشد و گواه این مطلب عکس های هوایی و آمارهااست که نشان دهنده سیر صعودی تغییر کاربری اراضی اراضی زراعی وباغی در حواشی کلانشهرهای کشور می باشد. البته منظور حذف پیشگیری کیفری در مبارزه با این جرم نیست بلکه باید در کنار آن با پیشگیری وضعی و اجتماعی از گرایش افراد به تغییر کاربری اراضی زراعی جلوگیری کرد. بر این اساس دراین پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و با نگاهی جرم شناسانه، ابتدا به علت شناسی و سپس به ارایه راهکارهای پیشگیری از جرم تغییر کاربری اراضی زراعی پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevention of illegal changing the farmlands use

نویسندگان [English]

  • amir kiani 1
  • mahdi esmaeli 2
  • hasan hajitabar firozjaei 3
1 judge
2 Assistant profesor of law، Islamic، Azad university, TehranBranch.
3 Assistant Professor of Law, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

In recent years due to increasing the population day to day expanding urbanization and immethodically increasing of constructions green spaces specially farming lands and gardens are terribly getting destroyed and changed. because the increase of the land price and the low benefit of farming cause agriculture to be weakend and lead to the willingness of changing the land use.However the land has always been considered an important tool during the whole history and governments have been aware of its economical political and social importance and they have set rules and laws a way better use of them. Along with fighting against changing the Land use the policy that the legislator has chosen in the form of construction eradication is a suppressive one.But maintaining the use of farm Lands wont be possible just by relying on the criminal policy of repression and the witness to this subject are those aerial photographs and statistics which show the increasing trend of changing the farm Land and gardening use around the cities of our country.of course we don’t mean to eliminate the criminal prevention in fighting against this crime but also by the social and the situational prevention we can prevent peoples tendency toward changing the Land use.In this study by descriptive-analytical method first we will dealing with criminology then will propose prevention solutions of the crime of changing the use of farm Lands.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prevention
  • Social prevention
  • Situational prevention
  • illegal changing the farmlands