مشکلات زنان بزه‌دیده جرم سرقت در فرایند دادرسی کیفری مطالعه موردی دادسرای ناحیه 15 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

بزه‌دیدگان به عنوان عضو فراموش شده عدالت جنایی، در کنار بزه‌دیدگی مستقیم ناشی از جرم ممکن است در فرایند کیفری نیز با مشکلاتی همراه شوند. این مسئله که ناشی از برخورد نامناسب نهادهای کیفری با بزه‌دیده است، تحت عنوان بزه‌دیدگی دومین مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، بزه‌دیدگی دومین مهم‌ترین خلأهای ساختاری در فرایند کیفری است که دسترسی به عدالت را به چالش می‌کشد. با این حال، بزه‌دیدگی دومین برای برخی از بزه‌دیدگان نمود بیش‌تری دارد که از آن جمله می‌توان به زنان بزه‌دیده اشاره کرد. با توجه به اهمیت بزه‌دیدگی زنان و توجه به این مسئله که زنان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بزه‌دیدگان مستعد محسوب می‌شوند، این پژوهش درصدد است تا مهم‌ترین موانع دسترسی به عدالت را برای زنان بزه‌دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15 شهر تهران بررسی کند. از این‌رو، از میان کلیه زنان بزه‌دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15، 384 نفر به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته‌های آزمون تی نشان می‌دهد که پنج متغیر پژوهش شامل عدم به رسمیت شناختن بزه‌دیده، عدم تأمین امنیت، عدم حمایت روانی، عدم حمایت مادی و رفتار نابرابر دارای نمره‌ای بالاتر از میانگین هستند و از این‌رو، تمامی متغیرها جزء مشکلات اصلی زنان بزه‌دیده محسوب می‌شوند. با این حال، از بین پنج متغیر یاد شده به عنوان مهم‌ترین مشکلات زنان بزه‌دیده، رفتار نابرابر رتبه یک و عدم حمایت مادی رتبه آخر را کسب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Problems of women victims of robbery in criminal proceedings Case study of Tehran 15th District Court

نویسندگان [English]

  • nasrin mehra 1
  • kh kh 2
1 associate professor
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
چکیده [English]

بزه‌دیدگان به عنوان عضو فراموش شده عدالت جنایی، در کنار بزه‌دیدگی مستقیم ناشی از جرم ممکن است در فرایند کیفری نیز با مشکلاتی همراه شوند. این مسئله که ناشی از برخورد نامناسب نهادهای کیفری با بزه‌دیده است، تحت عنوان بزه‌دیدگی دومین مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، بزه‌دیدگی دومین مهم‌ترین خلأهای ساختاری در فرایند کیفری است که دسترسی به عدالت را به چالش می‌کشد. با این حال، بزه‌دیدگی دومین برای برخی از بزه‌دیدگان نمود بیش‌تری دارد که از آن جمله می‌توان به زنان بزه‌دیده اشاره کرد. با توجه به اهمیت بزه‌دیدگی زنان و توجه به این مسئله که زنان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و بزه‌دیدگان مستعد محسوب می‌شوند، این پژوهش درصدد است تا مهم‌ترین موانع دسترسی به عدالت را برای زنان بزه‌دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15 شهر تهران بررسی کند. از این‌رو، از میان کلیه زنان بزه‌دیده جرم سرقت در دادسرای ناحیه 15، 384 نفر به عنوان حجم نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که روایی و پایایی آن تأیید شد. یافته‌های آزمون تی نشان می‌دهد که پنج متغیر پژوهش شامل عدم به رسمیت شناختن بزه‌دیده، عدم تأمین امنیت، عدم حمایت روانی، عدم حمایت مادی و رفتار نابرابر دارای نمره‌ای بالاتر از میانگین هستند و از این‌رو، تمامی متغیرها جزء مشکلات اصلی زنان بزه‌دیده محسوب می‌شوند. با این حال، از بین پنج متغیر یاد شده به عنوان مهم‌ترین مشکلات زنان بزه‌دیده، رفتار نابرابر رتبه یک و عدم حمایت مادی رتبه آخر را کسب کرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Victims
  • Access to Justice
  • Second Victim
  • T-Test