وضعیت حقوقی استانداردهای حرفه‏ ای وکلای دادگستری (بررسی تطبیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.52547/jlr.2023.230023.2420

چکیده

رسوایی‏ های مالی و اخلاقی در میان نهادهای مختلف از جمله نهادهای حرفه‏ ای، یکی از عوامل اصلی بحران‏ های اقتصادی و اجتماعی است و همین رسوایی‏ ها لزوم تصویب قواعد رفتاری را که با رویکردی مبتنی بر خودگردانی حرفه‏ ای توسط حرفه‏ مندان و با لحاظ ویژگی‏ های آن حرفه وضع می‏ شوند، توجیه می‏ کند. وکالت از جمله حرفه‏ هایی است که مقوله حرفه‏ گرایی و استقلال عمل در آن اهمیت زیادی دارد و دولت ایران نیز اخیراً تلاش‏ هایی برای ورود بدان انجام داده است. پرسش این است که حرفه وکالت تابع چه نوع ضوابط و استاندارد حرفه‏ ایی است و وضعیت حقوقی آن‏ ها چگونه است؟ در این زمینه، نهادهای حرفه‏ ای وکالت آلمان و امریکا مدت‏ ها پیش در ضمن اسناد مدون و ویژه رفتاری و مستقل از دولت، مبادرت به وضع قواعد رفتاری وکلا و درج تکالیف دقیق رفتاری در آن‏ ها کرده و ضمانت‏ اجراهایی نیز مدنظر قرار گرفته است. از رهگذر مطالعه توصیفی-تحلیلی درمی‏ یابیم که تکالیفی چون رازداری، خودداری از تعارض منافع، رعایت الزامات مربوط به تبلیغ خدمات وکالتی و ... در این کشورها شناسایی شده و با ضمانت‏ اجراهای انضباطی و در مواردی کیفری پشتیبانی می‏ شوند که به دلیل فقدان الگوی مشخص وضع قواعد رفتاری وکلا در ایران، پراکندگی مقررات حاکم بر وکلا در سطوح مختلف و ... می‏ توانند، نصب‏ العین کانون‏ های وکلای دادگستری کشورمان قرار گیرند و مداخلات دولتی را بی‏ معنا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of Professional Standards for Lawyers (A Comparative Study)

نویسنده [English]

  • azad rezaei
Department of Law, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Financial and ethical scandals in different institutes, including professional institutions, are among the main factors which may lead to economic and social crises, and these scandals would justify the requirement for approving codes of conduct based on the approach of professional self-regulation and considering the features of that profession by people engaging in those vocations. Advocacy is a profession with high emphasis on professionalism and independence of action, and the Iranian government has recently attempted to consider this area more seriously. Now the question is that what kind of professional criteria and standards the legal profession is subject to, and how their legal status is? For that aim, German and American legal professional organizations in Germany and the U.S, along with compiled particular behavioral documents independent from the government, started to approve codes of conduct for lawyers and the inclusion of detailed behavioral assignments in them, and also considered legal sanctions from a long time ago. In a descriptive-analytical study, one can find out those obligations such as confidentiality, refrain from conflict of interests, compliance with the requirements associated with the advertising of legal services, etc. are identified in these countries and are reinforced by disciplinary and, in some cases, criminal legal sanctions that can be considered as a target in the Iranian bar associations and make government interventions void because of lack of a particular pattern to establish the codes of conduct for lawyers in Iran, the dispersion of regulations governing attorneys at various levels, etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Codes of conduct for Lawyers
  • Legal Sanctions to codes of conduct
  • Confidentiality
  • Professional misconduct
  • Probation